gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Construimos un nuevo puzzle. De la Tertulia de febrero (Nestor)

 

(Versión original en catalán. Ver la versión en castellano un poco más abajo)

 

En la tertúlia del passat dissabte dia 11, hem partit de la darrera “descoberta” , la xarxa internacional de projectes d’emprenedoria social ASHOCA, dels que ja hem informat en aquest mateix blog de Gent Creativa, i això ens ha fet aprofundir en el que és l’emprenedoria social, que apropiant-nos de la definició dels propis col·lectius que la practiquen, podríem resumir en:

 

L’ emprenedoria social és un corrent emprenedor que identifica respostes davant dels reptes socials que la transformació social està generant. Els emprenedors i les emprenedores socials creen empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

 

Entenem que això encaixa amb la filosofia de Gent Creativa, i ens confirma, una vegada més, de les iniciatives transformadores que es donen al nostre entorn, creatives, autònomes, independents de institucions i que suposen noves formes de treballar, d’associar-se i de dur projectes a bon terme.

 

Es en aquesta línia que treballa ASHOCA, així com d’altres col·lectius que comparteixen aquests principis.

 

Resultat de la pròpia experiència dels participants en la tertúlia tant en la empresa privada com en les institucions públiques, anem posant sobre la taula diferents projectes que en altres moments i èpoques foren útils per encarar situacions específiques d’educació, de formació en àmbits professionals que afavorissin la integració de joves en el mon laboral, de treball transversal entre sectors educatius, empreses, associacions veïnals, administracions locals, d’ajudes als emprenedors autònoms.

 

En cada moment i davant de cada situació, s’han donat respostes innovadores sorgides de la imaginació i la creativitat d’individus en el si de barris o municipis, que han contribuït a crear projectes i processos d’actuació que han suposat canvis notables davant de les inèrcies de les institucions i dels models establerts.

 

Al final o al principi de tot i feliçment, sempre hi han aquelles persones que s’arremanguen, es posen les piles i encaren els problemes per trobar-hi solucions constructives i possibles, des de la base, des dels propis problemes, sense esperar que les coses canviïn per si soles, sense esperar subvencions…

 

És en aquest context que des de Gent Creativa anem detectant en els diferents àmbits i moments de la vida de l’individu iniciatives i respostes que donen els propis “usuaris” a la problemàtica o a la insatisfacció de models de vida, educatius, formatius, laborals, d’oci…

 

Ací i allà, sorgeixen iniciatives de petit o gran abast que per a nosaltres son com peces d’un puzle que, ultra atreure’ns per l’experiència per ella mateixa en la mida que beneficia un determinat col·lectiu, ens fa entendre que son testimoni d’una actitud creativa i de fe en la nostra comunitat més enllà de discursos polítics, i que podrien ser extrapolables a altres indrets i situacions semblants.

 

Prova d’això que moltes d’aquestes iniciatives es transformen en xarxa i ja es beneficien malgrat la distancia, les unes de les altres generant moviments educatius renovadors.

 

Si fa uns anys parlàvem i identificàvem escoles que treballaven per projectes i amb millors resultats davant dels models més quadriculats de matèries, aules i grups tancats, ara observem com aquelles escoles que han canviat el seu model d’ensenyament s’ha ampliat notablement i sempre gracies a la iniciativa i esforç de mestres i pares, ates que el sistema d’ensenyament segueix sent el mateix.

 

Això val també per les escoles unitàries en àmbits rurals, on mestres i pares han sabut revertir la situació que inicialment semblava de precarietat, en un model propi d’ensenyament més personalitzat, solidari o fraternal entre els distints grups i edats.

 

També identifiquem noves formes de treball en els barris, o en la formació d’empreses fins arribar a l’emprenedoria social de que parlàvem inicialment.

 

És així com la tertúlia es va engrescant i anem afegint peces a aquest puzle del que no tenim model per guiar-nos ni coneixem els límits, però que entenem que peces com el coofunding tipus Verkami, Goteo i tants d’altres; el cooworking de tants espais de treball que han possibilitat que petits projectes d’emprenedors autònoms trobessin sortida i gracies a la transversalitat dels espais es donessin noves associacions de cooperació; o la recuperació de formules com els Business Angel que dona suport amb diners i experiència a nous projectes i nous emprenedors…

 

Aquestes iniciatives més d’altres que hem anat identificant en els darrers temps ens fan creure en que un altra manera de fer i de viure és possible; tal vegada haurem d’investigar en el llibre que ens recomana un tertulià, Construint utopies reals, de Erik Olin Wright, potser també hi trobarem alguna peça per encaixar d’aquest nou puzle que volem ajudar a construir !!

 

Tertulia2

En la tertulia del pasado sábado día 11, iniciamos la conversación a partir del último “descubrimiento”, la red internacional de proyectos de emprendimiento social ASHOCA, de los que ya hemos informado en este mismo blog de Gente Creativa, y eso nos ha hecho profundizar en lo que es el emprendimiento social, que apropiándonos de la definición de colectivos que la practican, podríamos resumir en:
“El emprendimiento social es una corriente emprendedora que identifica respuestas ante los retos sociales que la transformación social está generando. Los emprendedores y las emprendedoras sociales crean empresas capaces de generar, de manera sostenible, nuevos productos y servicios, de abrir nuevos mercados con futuro y de repercutir los beneficios en la mejora colectiva.”

Entendemos que esto encaja con la filosofía de Gente Creativa, y nos confirma, una vez más, en lo certero de las iniciativas transformadoras que se dan en nuestro entorno, creativas, autónomas, independientes de instituciones y que suponen nuevas formas de trabajar, de asociarse y de llevar proyectos a buen término.

Es en esta línea que trabaja ASHOCA, al igual que otros colectivos que comparten estos principios.
Resultado de la propia experiencia de los participantes en la tertulia tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas, vamos poniendo sobre la mesa diferentes proyectos que en otros momentos y épocas fueron útiles para encarar situaciones específicas de educación, de formación en ámbitos profesionales que favorecieran la integración de jóvenes en el mundo laboral, de trabajo transversal entre sectores educativos, empresas, asociaciones vecinales, administraciones locales, de ayudas a los emprendedores autónomos.

En cada momento y ante cada situación, se han dado respuestas innovadoras surgidas de la imaginación y la creatividad de individuos en el seno de barrios o municipios, que han contribuido a crear proyectos y procesos de actuación que han supuesto cambios notables ante las inercias de las instituciones y de los modelos establecidos.
Felizmente, al final o al principio de todo, siempre hay aquellas personas que arremangan, se ponen las pilas y encaran los problemas para encontrar soluciones constructivas y posibles, desde la base, desde los propios problemas, sin esperar a que las cosas cambien por sí solas, sin esperar subvenciones …
Es en este contexto que desde Gente Creativa vamos detectando en los diferentes ámbitos y momentos de la vida del individuo, iniciativas y respuestas que dan los propios “usuarios” a la problemática o la insatisfacción de modelos de vida, educativos, formativos, laborales , de ocio …
Aquí y allá, surgen iniciativas de pequeño o gran alcance que para nosotros son como piezas de un puzle que, además de atraernos por la experiencia en si misma, en la medida que beneficia a un determinado colectivo, nos hace entender que son testimonio de una actitud creativa y de fe en nuestra comunidad más allá de discursos políticos, y que podrían ser extrapolables a otros lugares y situaciones similares.
Prueba de ello que muchas de estas iniciativas se transforman en una red de proyectos semejantes y se benefician a pesar de la distancia, unas de otras generando movimientos educativos renovadores.
Si hace unos años hablábamos e identificábamos escuelas que trabajaban con un proyecto, con mejores resultados ante los modelos más tradicionales de materias, aulas y grupos cerrados, ahora observamos como aquellas escuelas que han cambiado su modelo de enseñanza se ha ampliado notablemente y siempre gracias a la iniciativa y esfuerzo de maestros y padres, dado que el sistema de enseñanza sigue siendo el mismo.
Esto vale también para las escuelas unitarias en ámbitos rurales, donde maestros y padres han sabido revertir la situación que inicialmente parecía de precariedad, en un modelo propio de enseñanza más personalizado, solidario o fraternal entre los distintos grupos y edades.
También identificamos nuevas formas de trabajo en los barrios, o en la formación de empresas hasta llegar a la emprendeduría social de que hablábamos inicialmente.
Es así como la tertulia se va animando y vamos añadiendo piezas a este puzle del que no tenemos modelo para guiarnos ni conocemos los límites, pero en el que entendemos que piezas como el crowfunding tipo Verkami, Goteo y tantos otros; el coworking de tantos espacios de trabajo que han posibilitado que pequeños proyectos de emprendedores autónomos encontraran salida y gracias a la vecindad de sus usuarios se dieran nuevas asociaciones de cooperación; o la recuperación de fórmulas como los Business Ángel que apoyan con dinero y experiencia nuevos proyectos y nuevos emprendedores …

Estas iniciativas además de otras que hemos ido identificando en los últimos tiempos nos hacen creer que otra manera de hacer y de vivir es posible; tal vez tendremos que investigar en el libro que nos recomienda un tertuliano, Construyendo utopías reales, de Erik Olin Wright, quizás también ahí encontremos alguna pieza para encajar de este nuevo puzle que queremos ayudar a construir !!

 

 

 

 

Lo que hace la diferencia: “ohlar abundancia”(más reflexiones después de la Tertulia)

 

Llegados a este punto, después de recordar diversos ejemplos de experiencias,

podemos preguntarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De que hay personas de buena voluntad

que en lugares diversos y en sectores diferentes, toman iniciativas que benefician y cambian la sociedad?

Creo que esto, no seria suficiente.

Lo que hoy hace la diferencia es algo nuevo: recordemos que, en las decripciones de nuestros proyectos

aparece siempre un detalle en el método que es lo que hace la diferencia entre proyectos tradicionales

y proyectos innovadores.

 

Por ejemplo, en el proyecto de circo de 9Barris, los jóvenes que participan en los talleres trabajan en grupo.

Hay un esquema de ayudas mutuas, cada cual ayuda y es ayudado. El monitor coordina este método

donde los jóvenes no son simples beneficiarios sino que también son agentes  de ayudas mutuas.

 

En el proyecto de la plataforma PAH para ayudar a las victimas de las hipotecas, los afectados por la

amenazas de deshaucios no son simples beneficiarios de una ayuda externa. La PAH los acoge, les permite

superar su aislamiento y los empodera. Asi llegan a la indignación que es el motor de su acción. Cada afectado

se convierte en agente de ayuda a otros afectados. Trabajan en grupo para aprender unos de otros, para apoyar la

mobilización frente a un desaucio.

 

Cuando los niños y niñas de la escuela Joaquim Ruira trabajan en grupo para resolver juntos

un proyecto están aprendiendo de la acción, están ayudandose mutuamente, aprenden  de los demás,

buscan juntos una respuesta. Aprenden del grupo , no del maestro, que  se convierte en un entrenador.

Esta es la innovación educativa. El alumno ya no es el  elemento receptor y pasivo frente al maestro.

Aprende actuando y en grupo.

 

En cada proyecto encontramos estos factores innovadores. Siempre hablamos de un proceso educativo

que invierte el esquema antiguo “benefactor-receptor” por el esquema nuevo “actor-entrenador”.

En todos los casos hay acción que se traduce en educación activa, con valores que se aprenden en

un juego de relaciones del grupo

.

Nuestros amigos brasileños del Instituto Elos, que tienen larga experiencia en renovar barrios deprimidos, lo dicen de

forma poetica. El primer paso para trabajar en una barrio pobre, y los suyos suelen ser muy pobres,

lo denominan “ohlar abundancia”. Es decir, no puedes ayudar, de verdad, si antes de empezar tu labor

no descubres el tesoro de aquellas gentes , que tal vez estan en la miseria.

La “abundancia”es aquello que aquellas gentes aportaran al proyecto. Aquello que entregaran al grupo para que

el grupo lo ponga en valor y supere el fracaso del individualismo. Esto es la educación que ofrecen.

 

 

El esquema antiguo dice :”El que tiene da algo, el que no tiene recibe algo”. Esto puede crear dependencia

y aporta una solución a corto plazo. La educación es otra cosa.

Educar es sembrar: algo que crecerá cuando ya no estaremos alli.

 

Aqui vemos pues lo que llamamos nuestro puzzle. En proyectos muy diversos: en escuelas, universidades,

empresas sociales, proyectos artísticos de barrio…vemos una actividad y un modelo educativo innovador

que van profundamente vinculados.

Todos se educan en grupo y actuando. Ayudan , producen un valor, ofrecen educación de valores.

Dan una respuesta sólida, aunque pequeña, a la crisis de valores que vivimos.

 

 

Hacia una sociedad de ciudadanos

Ya sabeis, aqui, en Gent Creativa, nos gusta descubrir y coleccionar experiencias  que favorecen la educación cívica.

De esto hablamos en la tertulia del sábado pasado.

Ya vimos que estas experiencias pueden ser muy diversas, pero que  tienen rasgos comunes, sin haberse puesto de acuerdo.

Se  diria pues, que estamos ante un movimiento de fondo, algo que viene de lejos y que va lejos.

En la última Tertulia constatamos esta diversidad y  nos preguntamos si tenia algún significado especial

 

Las experiencias cívicas

Recordemos, simplemente, algunas de estas experiencias recientes que hemos comentado  aqui:

 • El caso 9Barris de Barcelona, que ahora cumple 40 años y que sigue más vivo que nunca. Un proyecto de un barrio que se recostruye a traves de talleres de circo. El arte aparece a menudo en estos casos.
 • La escuela Joaquim Ruyra de l’Hospitalet, ubicada en una barrio modesto, sin ayudas especiales del Gobierno pone en marcha un proyecto educativo basado en el trabajo por proyectos, en grupo. Suplen los déficits de personal docente con padres voluntarios. Consiguen niveles altos en la evaluacion
 • El proyecto de Roberto Carballo que ha transformado la docencia universitaria en la Complutense, a traves del trabajo en grupo y que hoy impulsa la asociación de profesores Asociación Espiral para la Innovación Educativa
 • La plataforma Ashoka que fomenta los emprendedores sociales en muchos paises.
 • La plataforma LOVA que facilita los proyectos de creación y producción de opera en escuelas como proyecto educativo.

Esto son sólo algunos ejemplos al azar: seguro que podriamos añadir muchos más casos que todos conocemos, en muchos paises.

 

Lo que tienen en común

En Gent Creativa ya hemos hablado de estos casos y hemos aportado referencias en webs específicas. Hoy queremos ver lo que tienen en común y valorar su sentido frente a la “sociedad sin ciudadanos” que nos ha dejado la crisis y la globalización.

Lo que tienen en común se repite, de forma curiosa. Tal vez era algo que nos pedia el cuerpo y que va emergiendo aqui y allá, bajo nombres y métodos diversos.

 • Encontramos trabajo en grupo que genera una creación más potente y empatia entre personas
 • Encontramos “educación por la acción”, algo que nuestras escuelas y universidades  habian olvidado
 • Encontramos gente que comparte objetivos de mejora e innovación social.
 • En muchos casos , ofrecen espacios refugio contra los abusos laborales de empresas o las presiones consumistas del entorno. Un sentido de la vida que dificilmente podriamos encontrar en solitario.

Podemos observar un desarrollo permanente de nuevos proyectos que responden a estas caracteristicas.Su diseño de método y su sistema de valores sociales parecen el negativo del “no diseño social” que nos ha dejado en herencia el individualismo neoliberal.

El proyecto neoliberal no sólo ha traido una gran desigualdad económica sino que también nos deja una herencia cultural  parecida al que deja  un tsunami. Com dijo con mucha visión Margaret Thatcher hace años”La sociedad no existe”. Hoy su profecia se ha cumplido en parte, en USA y en Gran Bretaña, de momento.

 

Las emociones colectivas

En todos los proyectos citados encontramos alguna forma de educación de las emociones   a través de la acción y la cooperación.

Por otra  parte, la decadencia social que nos deja la cultura individualista se caracteriza por formas patológicas de emociones colectivas que dejan a millones de personas como inválidas emotivas. Estas son , ahora , las victimas de manipuladores emotivos que denominamos “populistas”, a falta de una palabra mejor.

Tal vez podemos pensar que el deficit emotivo de nuestras sociedades está en el origen de la crisis cultural actual, cuando tanta gente es capaz de votar y decidir impulsados por el miedo, el deseo de revancha o la indignación, perjudicándose ellos mismos, anulando su capacidad crítica.

 

Una luz y muchos frenos

En todo caso, la emergencia de nuevos proyectos de educación ciudadana en barrios, escuelas, universidades o empresas, donde la acción y la cooperación son el nuevo paradigma educativo, no dejan de ser una luz de esperanza en el tunel actual. Una luz que avanza, aunque de forma lenta.

El freno principal es seguramente, la rutina mental de muchos. A pesar de los resultados evidentes de estos proyectos, que nacen en la gente no en los gobiernos, muchos prefieren ignorarlos. Miles de personas trabajan hoy, casi siempre de forma voluntaria y entusiasta, para hacerlos realidad. No es pues una barrera financiera sino de prejuicios.

En este panorama de indiferencia y falta de curiosidad queremos destacar un ejemplo positivo. La Universitat Oberta de Catalunya, UOC , que ha desarrollado un trabajo de investigación sobre el papel decisivo de  las emociones colectivas en el movimiento 15M.Este proyecto está dirigido por el profesor Javier Toret y ha publicado varios libros sobre el tema. Dirige la colección el profesor Manuel Castells

En otro sector, merece la pena señalar la asociación PAH, bien conocida por su defensa de los derechos a la vivienda frente a los abusos de los bancos protegidos durante decadas por la ley hipotecaria española, tantas veces criticada por el tribunal de justicia europeo. La PAH ha desarrollado un método de trabajo en grupo con los afectados, orientado a mejorar su autoestima y la ajuda mutua, un proyecto de gestión emotiva colectiva.

 

 

 

 

 

Parece que el consumo ya no es un signo de estatus

Estamos hablando de Internet y de la gente que usa esta técnica, con las culturas que incorpora.

Utilizamos aqui conceptos de dos profesores, Carlo Ratti y Richard Sennett (MIT y London School of Economics)

Pues bien, según nos dicen, en el mundo de Internet, compartir una experiencia puede ser tan importante como

en el siglo XX lo era exhibir un producto de prestigio que acabamos de comprar.

 

Parece que vamos de una economia consumista (donde lo que compramos y poseemos es signo de estatus),

a una economia de experiencias compartidas (basada en la comunicación)

O sea que en ciertos ambientes, tiene más prestigio llegar al trabajo en bicicleta alquilada online que llegar

con un descapotable comprado por los padres.

 

Aqui pues, se anticipan tiempos dificiles para los que construyen y venden automóbiles.

Hablamos de sociedad de comunicación: aun no sabemos cómo será.

Emprendedores sociales: ¿qué hace ASHOKA en todo el mundo?

Aqui hay una sintesis de 16 proyectos sociales que impulsa la red mundial ASHOKA

http://www.ashoka.es/this-works/

 

Por qué hablamos ahora de emprendedores sociales?

En el programa de Ashoka leemos que impulsan empresas sociales y facilitan educación  apropiada para estas empresas. Ellos hablan de :

 • lideerazgo compartido
 • empatia
 • trabajo en grupo
 • creatividad
 • resolución de conflictos

Me recuerdan los conceptos que empleaba Roberto Carballo y su Asociación Espiral para la Innovación, cuando crearon su master de emprendedores sociales.

Asi que empiezo a entendeer que emprendedores sociales y proyectos artisticos con finalidad de cambio social tienen mucho en común.

¿Vamos a explorar el tema?

El pensamiento

Ofrecen una respuesta a  la sociedad de consumo, al individualismo, a la falta de valores, al populismo político

Proponen el progreso humano a través de la acción en grupo, una forma de progreso personal.

La práctica

Estas organizaciones ayudadn a emprendedores a desarrollar su proyecto de empresa, a adquirir la formación necesaria, a buscar financiación, asesoria, contactos.

 

Algunas muestras de servicios que impulsan los emprendedores sociales y empresas sociales.

Web catalana de ASHOKA d’emprenedors sociales

http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/index.php/recursos/llistar/economics/6

 

Un proyecto de emprendedores sociales en una ciudad con graves desigualdades : Atlanta

http://www.civicatlanta.org/ventures/

En esta página de su blog hay una lista de empresas sociales que el Centro impulsa

Hablaremos del tema en una tertulia

¿Qué pasará en 2017?

Aunque cada año podemos leer anticipaciones del futuro, raras veces se cumplen.

Lo peor es que los que hacen estas profecias no suelen revisarlas cuando el año ya ha pasado.

Asi que vuelven a empezar, sin complejos, al siguiente año.

Esto nos cuenta un experto en tecnologias, Luis Angel Fernandez Hermana LAFH

Columna de enero 2017

Profetas de pacotilla

Luis Ángel Fernández Hermana

En plena vorágine de predicciones sobre el futuro, que incluso nos están amargando la entrada al 2017, cuando todavía ni siquiera ha cumplido un añito de edad y las nubes no se han despejado, puedo declarar y declaro solemnemente, en contra de los profetas de pacotilla que nos rodean, que nada de lo que se dice que va a suceder, sucederá. Cada año, lustro, década, siglo, desde mucho antes de Nostradamus, y después, hasta las revistas más prestigiosas, piden a los expertos más reconocidos, que se mojen. Y, efectivamente, salen mojados. La tasa de acierto no suele superar el 5% y ahí se incluyen predicciones arriesgadas como que lloverá más que el año anterior, o que la tecnología nos seguirá sorprendiendo. No lo digo en broma. Hasta The Economist se ríe abiertamente de sus propias encuestas, aunque los consultados constituyan la flor y nata en sus respectivos campos de actividad.

¿Que nos está pasando, de donde viene esta fiebre adivinadora contra la que todavía no hay vacuna? Sencillo: estamos viviendo el fin de las religiones, mientras que, al mismo tiempo, prospera una sin competencia posible: el marketing, que incluso ya es una metástasis de las menguantes religiones de toda la vida. Su poderío estriba en que sus feligreses son simultáneamente todo: desde diáconos a Papas, escriben sus biblias, pregonan sus evangelios, predican sin necesidad de recluirse y formarse en monasterios o seminarios, indican sin un ápice de duda por donde aparecerá y cómo será la buena nueva… ¿Aciertan? ¡Qué vá! Fracasan una y otra vez, pero siguen adelante como si nada. ¿Cómo lo consiguen? ¿Por qué no se deprimen? Respuesta aún más sencilla: todos poseemos nuestra propia maquinaria de guerra de RRPP y marketing. Y la estamos usando con artillería pesada, nada de andarse con tonterías. 

Antes ibas al bar y contabas: “Anoche vi un documental curioso. Decía que los robots venían a por nosotros”. Hoy escribes robot en un buscador, te salen 3.000 millones de respuestas, pegas unas cuantas en tu blog y titulas: “Los robots vienen a por nosotros”, y ya has armado tu propia marimorena: los que te leen se ven obligados a decirla aún más gorda, si no, ¿cómo van a seguir predicando? Inmediatamente se desata el furor predictivo: que si la Inteligencia Artificial, que si la nevera vigilante, o el coche guiado por el hombre invisible, o los aviones que reconocen a qué aeropuerto se dirige cada pasajero, que si sí o que si no… En realidad, no hay que preocuparse, la cola de espera es prácticamente tan infinita como las posibilidades que ofrece Internet: ahí tenemos ya al ADN de borro y pego, la Internet de las Cosas (esta es maravillosa, repleta de tesoros), por no hablar de Trump y su twitter de destrucción masiva.

¿Me puedo equivocar?

      @luisangelfh

    Coladepez.com

 
    La brevedad es
    para los débiles

 

 

El Ateneo “9Barris” publica su libro

Joves sense dignitat, joves amb dignitat

Es más que un libro, mucho más que un libro.

Es toda una historia de un barrio y de su

proyecto de circo, educación y transformación

social

Una historia que arrranca en 1977, son años, y que sigue tan viva como siempre.

El libro, coordinado por Antonio Alcantara, es una obra coral, mucha gente trabaja

en este proyecto. Ahora nos llega cuando más necesario era para todos.

Porque no es una simple historia local, sino una aportación creativa a la crisis

moral de nuestro tiempo.

.

 

 

En mi opinión, el libro se dirige a educadores y familias preocupados por un concepto de

educación que va más alla del éxito  laboral y que pretende formar ciudadanos para

vivir  con sentido en nuestro siglo.

También  facilitará el diálogo con responsables de financiación de proyectos

basados en circo o en otro arte.

En cambio, no parece tener como objetivo convencer o seducir a adolescentes que podrian

ser candidatos a participar. A pesar de que el autor/ coordinador posee amplia experiencia

en este tipo de actividades, el factor emotivo, fundamental para motivar

a participantes, no parece jugar un gran papel en el desarrollo del libro.Aunque sabemos

que  un proyecto artístico de esta naturaleza tiene dimensiones poeticas que no pueden

reducirse a un esquema de disciplinas didacticas y esquemas de valores.

Tal vez el libro  intenta  razonar y justificar más que seducir.

****

Porque un proyecto artistico en grupo necesita disponer de un esquema previo de objetivos

y procesos de trabajo pero se desarrolla de forma similar a una sinfonia con un director de

orquesta que sabe imprimir sensibilidad y ritmo a cada grupo según sus atributos.

Un proyecto artístico educativo no es una partitura pautada ni una cadena causa efecto,

sino una proceso de multiples factores simultáneos en forma de espiral.

Todo ello, claro, no resultaria fácil de describir en un libro y responde más al lenguaje

poético.

El equilibrio entre el papel de educador y el  artista no debe ser fácil.

****

 

El valor de este proyecto

En Barcelona podemos encontrar hoy proyectos similares que son expresión de una

comunidad, que utilizan lenguaje artístico (el circo , en este caso), y tienen un objetivo

educativo y una finalidad de  transformación del entorno.

Pero en el caso de 9Barris hay algo que nos parece excepcional.

A la salida de la dictadura, a partir de una situación crítica en el barrio y de  un entorno de

confusión politica total, la gente de  la asociación “El bidó de Nou Barris” apuesta por el

arte y el proyecto cultural participativo   como herramienta de transformación social. Su

apuesta se mantiene y se desarrolla durante 40 años con coherencia.

 

****

Su proyecto tiene hoy plena vitalidad. No creo que encontremos otro igual en todo el mapa

de la ciudad.

Recordemos que, en aquellos años, el movimiento de asociaciones de barrios de Barcelona

tenia prestigio en toda Europa. Algunos vieron en aquellos barrios una nueva forma de

hacer política municipal, popular y marxista. Más allá de la que ellos denominaban

“democracia representativa”

En aquel ambiente, hablar del potencial de transformación social de un proyecto cultural

era totalmente insólito. No era “ortodoxo”.

****

 

Pero su proyecto mantiene hoy su sentido . Ahora ya nadie se atreve a hacerle ascos al

arte participativo como motor del cambio social.

Como muchos otros proyectos similares, en Barcelona, en Europa y en América que  han

sabido mantener el norte, desarrollar su método. Hoy forman parte de un amplio

movimiento y realizan intercambios con redes internacionales.

De todo esto nos habla este libro.

 

El sentido que nos aporta hoy

El proyecto educativo del Ateneo Nou Barris se sirve de la participación en grupo en el

circo.

Sus alumnos siguen un proceso de aprendizaje en técnicas circenses que les conduce a

reforzar su dignidad personal y su creatividad, huyendo del entorno individualista y

consumista.

Aprenden por la acción y la ayuda mutua, no por discursos ideológicos.

La cooperación del grupo favorece vinculos afectivos que serán el motor de futuros

progresos.

El proyecto NouBarris induce un mayor conocimiento de las emociones colectivas como

parte indispensable de la educación personal y cívica.

El modelo facilita un esfuerzo pemanente de mejora que se estimula con valoraciones

técnicas, de valores y de comportamientos. Asi pues, el alumno recibe un refuerzo en su

capacidad como profesional y como ciudadano.

El sistema pedagógico en curso respeta la persona y le prepara para saber tomar sus

decisiones en el futuro con autonomia, evitando cualquier endoctrinamiento ideológico.

 

¿Más educación que arte?

Esta es una pregunta clásica en los proyectos de esta naturaleza.

El alumno progresa por un proyecto de naturaleza artística, no con una escuela que

imparte disciplinas y saberes.

Aprende valores practicándolos en grupo.

Descubre el mundo de forma abierta a través de la práctica artistica.

El papel del arte, es pues decisivo. A través del arte y de la relaciones emotivas del grupo

que lo realiza, cada participante afirma su personalidad y su sensibilidad.

Hablamos pues de arte, no de un simulacro de arte  para uso escolar. De algo con capacidad

de emocionar de verdad. Arte es aquello que hacen los artistas y que cada cual intenta

practicar y aprender según su talento y capacidad.

****

Creo que el libro propone realmente un equilibrio sólido entre arte y educación.

Aunque , tal vez se aprecia más la dimensión educativa cuando pasamos a los capítulos

de evaluación de resultados.

Esta puede ser una tendencia comprensible si tenemos en cuenta que no resulta fácil

evaluar un proyecto artístico. En cambio, la evaluación educativa tiene más referencias y

tal vez más ventajas cuando se trata de justificar un proyecto para su financiación, aunque

sea pública.

Tal vez se podria dar más peso a la evaluación artística  a través de las presentaciones y

espectáculos si se utilizaran también como herramienta de valoración.

 

Arte y trabajo en grupo en la educación de emociones colectivas

En todo caso, el momento presente nos está ofreciendo ejemplos espectaculares de

emociones colectivas en positivo y en negativo.   En la valoración del Brexit en Gran

Bretaña y las elecciones de presidente en USA, muchos comentaristas subrayan el uso y el

mal uso de la emociones colectivas que han conducido a resultados incongruentes para los

propios votantes.

Muchos coinciden en señalar que  hay manipulaciones evidentes de los

votantes que llegan a aceptar falsedades evidentes y repetidas de una forma que recuerda l

la gente adicta a sectas.

Hay un deficit constatado de educación de emociones colectivas que puede reforzarse con

un uso abusivo de las redes sociales .

****

Hay casos flagrantes de manipulación pero también hay proyectos presididos por el

respeto  a la persona, como lo es este que comentamos aqui, en Nou Barris.

La pregunta es pues ¿dónde nos ofrecen hoy una educación emotiva de este tipo?

****

Si llevamos nuestra reflexión algo más lejos, podemos inspirarnos en Alain Touraine en

“Après la crise”(Ed. Seuil, 2010).

Alli nos dice que la mundialización de la economia sin control político democrático nos ha

conducido a una nueva situación dominada por  los grandes financieros, en perjuicio de

los empresarios industriales y de los estados.

En esta situación, pierden sentido las fuerzas sociales y sindicales, puesto que ya no

pueden progresar como en el siglo XIX y XX confrontandose con la patronal local.

En el siglo XXI, la respuesta al monopolio financiero mundial pasa por la persona que

reconoce a los demás como ciudadanos, en el respeto de las diferencias  y en la

conciencia  universal de los derechos humanos.

Ahora el motor de este nuevo movimiento es de tipo emotivo, una nueva pasión.

Asi pues,  parece claro que los proyectos tales como Nou Barris , a través de   la

participación artistica y de trabajo en grupo, son una respuesta eficaz si se mantienen

como hasta ahora al margen de las consignas de partidos y de ideologias y apuestan por

formar personas y ciudadanos.

 

 

 

 

 

La revista Art Social

Esta publicación cuatrimestral aparece no hace mucho. Ya han sacado dos numeros de la

revista. La editorial Neret lleva publicados tres títulos.

http://artsocial.cat/

Se autodefinen como arte para el empoderamiento y la integración.

Se trata de una forma de acción politica en red que se propone la transformación

individual y colectiva de la gente.

Emociones sociales en la fundación Bofill

Hace pocos dias, el 16 de noviembre, tuvo lugar en la fundación Bofill  de Barcelona esta jornada sobre educación en “habilidades sociales, emociones y actidudes de aprendizaje”

El título resulta un poco largo y cargado. Para mi gusto, se podria llamar “aprender trabajando en grupo”

En síntesis, esta sesión de trabajo para educadores es un acta de reconocimiento a los numerosos proyectos escolares que hoy están funcionando en Cataluña con “trabajo en grupo”.

Parece que la jornada de la fundación Bofill busca al mismo tiempo  el apoyo internacional con la presencia de Maurice Elias, un investigador reconocido de   la Rutgers University (New Jersey) y del responsable de evaluación de proyectos educativos  de la Generalitat.Su aventura es arriesgada pero cuenta con padrinos potentes.

En todo caso, la extensión de los proyectos emotivos ya es tan amplia que permite al presidente de la fundación barcelonesa presentar el método como un acto “contracultural”. Segun dice, la educación moderna nació en oposición a lo que en aquel tiempo se consideraban sentimentalismos religiosos y similares.

Los tiempos eran lo que eran. Entonces había que jugar la carta del cartesianismo, en oposición a lo que se denominó “el mundo simbólico de las mujeres”para referirse a  aptitudes y valores que no tenian cotización social.Hoy nos enfrentamos al siglo XXI y el trabajo en cooperación parece la respuesta idonea.

Los que no entendeis el catalán os vais a perder esta introducción de Ismael Palacín, presidente de la fundación. Habla de forma clara y directa. Nos dice que entre nosotros emerge una nueva forma de educación a partir de numerosos profesores en centros muy diversos que ponen en marcha un nuevo paradigma educativo, sin esperar el visto bueno de la Administración ni el aval de los investigadores de la universidad de Barcelona. En el transcurso de la jornada presentan a una investigadora española que trabaja ene l tema en la universidd de Glasgow.

¿Qué nos cuentan estos expertos? ¿qué nos dicen las expereiencias en curso? Nada nuevo, podemos decir , desde Gent Creativa. Cada cual con su propio vocabulario, nos cuenta una nueva forma de aprender y de trabajar , que funciona en algunas escuelas, universidades  y empresas. Nos hablan de trabajar por proyectos, aprender por la acción, de cooperar con el grupo, de visión holistica, de superar el individualismo como fracaso en eficacia y en valores.Podeis encontrar desarrollos parecidos en el blog de Roberto Carballo y en sus libros.

Aqui teneis el video de la jornada. Os recomiendo saltar, si podeis , la intervención inicial del responsable de la administración , y pasar a la intervención de Ismael Palacin. Con suerte, después de Palacín podreis encontrar la intervención de Maurice Elias, en inglés traducido al catalán. A  los que no teneis miedo a Twitter podeis entrar el #eduevidencias.

http://www.fbofill.cat/videos/sessio-plenaria-9-1115-h-habilitats-socials-emocions-i-actituds-daprenentatge

El profesor Elias presenta algunos esquemas que ayudan a desarrollar una teoria sobre el tema. Dice, entre otras cosas, que se trata de crear un nuevo entorno donde la educación pueda tener lugar. Un espacio para la acción como fuente de conocimeinto .Nos invita a entrar en una escuela, actual o en el recuerdo , y constatar las emociones que nos produce cada espacio. Si nuestra emociones no son positivas, no tenemos el entorno adecuado para aprender.

Grupos interactivos: aprender ayudando al compañero

La Escuela joaquim Ruira de l’Hospitalet nos cuenta cómo trabajan con “grupos interactivos”. Grupos de 5 niños de edades diferentes que trabajan en grupo con un profesor o un voluntario, familliar o vecino

El centro funciona con un sistema de evaluación permanente que le asegura el nivel de resultados deseados en todos los casos.

A pesar de su ubicación en una zona de gran diversidad social y de nivel económico bajo, su nivel de resultados se iguala con los centros de zonas de población homogénea, sin inmigración y alto nivel de recursos.

En esta escuela han podido aplicar un método que necesita grupos pequeños ,sin contar con ayudas extra de la administración, gracias a su programa de voluntarios, padres y vecinos de la escuela.

Navegador de artículos

A %d blogueros les gusta esto: