gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Los debates de la Tertulia de junio (catalán y castellano)

 

ecaner

 

 

 

 

 

 

 

 

Relat de la tertúlia del proppassat 17 de juny al Viena de Sant Cugat

 

Com tants d’altres avenços tecnològics, el tren fou una autèntica revolució, i de retruc va incidir en moltes altres coses, més enllà i més ençà de comunicar territoris allunyats i transportar persones i mercaderies. Durant molt de temps —i per exigències del propi medi — el temps, l’hora, el marcava l’horari dels trens, i els ferroviaris, els maquinistes i els caps d’estació n’eren els depositaris i l’autoritat. D’aquí passem a recordar el llibre de Lewis Mumford, Tècnica i civilització i les reflexions de l’autor a l’escalf del significat dels canvis i avenços tecnològics en la societat del moment…; nosaltres acceptem i assumim de que ens trobem al bell mig d’un gran canvi tecnològic, en una situació de transit permanent i a vegades ens costa identificar quina és l’hora exacta i qui la decideix, la paraula i les idees exactes que sovint son etiquetes que identifiquen conceptes que han perdut llur sentit i contingut.

 

Aquesta és una bona manera d’encetar una tertúlia en la que sense guió previ, anem encadenant temes des de la nostra perspectiva de Gent Creativa, i de les darreres reflexions que hem anat fent en el camp educatiu, però amb incursions en el món de les empreses, dels joves, del valor de les paraules, dels nous models d’associar-se per treballar, debat sobre els valors que ens porta a parlar del Moviment Escolta a casa nostra…

 

Empreses rentables i ètiques, en aquest cas comentem un article de Antoni Gutierrez-Rubí en el que posa de manifest tot un seguit de iniciatives en el món empresarial que han portat a donar una certificació a aquelles empreses que compleixin una sèrie de requisits. Una forma també de donar resposta a determinats reptes polítics i socials relacionats amb les desigualtats i la precarietat, riscos d’ordre mediambiental, etc.

 

La qüestió seria: les empreses ja no poden mantenir una bona posició en el mercat, sense tenir una bona posició a la societat. Es tracta de combinar la rendibilitat amb la millora del benestar social.

En aquest context aquestes companyies es distingeixen per tres característiques: la voluntat de resoldre problemes socials i ambientals a traves dels seus productes; garantir unes determinades practiques laborals i ambientals; i unes condicions en la seva relació amb les comunitats, els proveïdors i diferents agents implicats.

 

Cada cop hi han mes empreses que obtenen aquest tipus de certificació, el model es va estenent i sembla que millora tan la reputació de la marca com el seu impacte positiu en els seus treballadors i la societat.

 

LOVA: Com ja s’ha ressenyat darrerament en aquest mateix blog de Gent Creativa, el projecte LOVA (L’òpera un vehicle d’aprenentatge) és un programa educatiu interdisciplinari que tracta de motivar els alumnes des del “desenvolupament emocional, social i cognitiu” perquè puguin donar ales a la seva imaginació i descobreixin totes les seves capacitats durant un any lectiu .

Els nens combinen el temari acadèmic amb la creació de l’obra. Està destinat sobretot, a alumnes de Primària, encara que també s’ha desenvolupat a Secundària, en algunes universitats, i fins i tot en un centre penitenciari. En 2016 es portaven realitzades més de dues-centes “aules LOVA”.

Com defineix el seu subtítol, i en la línia pedagògica de l’educació per projectes, es tracta d’integrar en el procés educatiu els avantatges d’un programa artístic, com una òpera, en el qual els alumnes, amb l’única ajuda -a manera de guia – del professorat, creen una companyia, escullen el tema de l’obra, defineixen la situació en què transcorre, elegeixen els personatges i, finalment, representen la funció, una òpera.

 

Millennials: També vàrem comentar un article de Antonio Navalón a El País, sobre la generació dels Millennials, aquells nascuts entre el 1980 i el 2000, i del que ens va interessar particularment un parell de paràgrafs, per que defineixen amb paraules ben trobades, allò que hem pensat i dit en relació a una part d’aquesta generació:

Los millennials (nacidos entre 1980 y 2000) vienen pisando fuerte. No hay empresa, organización o político que no dedique sus esfuerzos a alcanzar, convencer o movilizar a estos hijos de la revolución tecnológica. Todos tienen como objetivo conquistarles. Sin embargo, no existe constancia de que ellos hayan nacido y crecido con los valores del civismo y la responsabilidad. Hasta este momento, salvo en sus preferencias tecnológicas, no se identifican con ninguna aspiración política o social. Su falta de vinculación con el pasado y su indiferencia, en cierto sentido, hacia el mundo real son los rasgos que mejor los definen. En ese sentido, es probable que el eslabón perdido de esta crisis mundial generalizada resida en el hecho de que son una generación que tiene todos los derechos, pero ninguna obligación.

Me encantaría conocer una sola idea millennial que no fuera un filtro de Instagram o una aplicación para el teléfono móvil. Una sola idea que trascienda y que se origine en su nombre. Porque, cuando uno observa la relación de muchos con el mundo que les rodea, parecen más bien un software de última generación que seres humanos que llegaron al mundo gracias a sus madres.

Aquellos millennials que viven sumergidos en la realidad virtual no tienen un programa, no tienen proyectos y solo tienen un objetivo: vivir con el simple hecho de existir. Al parecer, lo único que les importa es el número de likes, comentarios y seguidores en sus redes sociales solo porque están ahí y porque quieren vivir del hecho de haber nacido.

Davant d’aquesta exposició, que en grans línies compartim, nosaltres anem identificant iniciatives i projectes en diferents camps educatius, empresarials, lúdics i socials, que tertúlia rere tertúlia i a taves del blog, exposem i divulguem, visualitzant-los amb la nostra teoria del puzle, del que cada iniciativa, projecte o línia innovadora de treball, cada experiència en ajuntar-les i relacionar-les ajuden a construir un món més atractiu i just per a formar-se i viure.

 

***

Urgència d’educar, Maria Dolors Renau, sovint companya de la nostra tertúlia, ha publicat un article sobre la urgència d’educar, que ja fou comentat al nostre blog de Gent Creativa, i del que reproduïm el primer paràgraf per fer memòria:

Urgent, educar. L’educació ha de promoure la humanització col·lectiva

“Això s’arregla amb educació; és una qüestió d’educació”, diem enfront dels problemes actuals i els molts malestars en les vides col·lectives. L’educació s’ha convertit en quelcom gairebé imprescindible per formular respostes renovadores i esperançades. El que no està clar és en quina mena d’educació estem pensant: volem preparar els nostres joves per competir millor? O perquè siguin més solidaris? Quins són els valors de referència i quin és el model de persona adulta que volem oferir mitjançant l’escola o la universitat? I també mitjançant el que transmetem a casa, en el lleure, en els mitjans, les xarxes socials, tan influents en la formació de pensaments i conductes, sovint sense ser-ne conscients. (…)

 

Acabem donant voltes a la proliferació de noms, paraules o etiquetes que s’han incorporat ràpidament a qualsevol projecte o idea que pretengui triomfar i que les xarxes socials acaben sobredimensionant, però que moltes vegades es queda en un titular que pretén validar projectes o iniciatives orfes del seu contingut.

 

Algunes d’elles han fet camí i sembla que s’han consolidat, com els espais de treball compartits als que anomenem cooworking, una formula antiga però que a traves de les xarxes i amb el recolzament de les institucions s’ha reinventat i ha pres nova volada.

 

O el crowdfunding una manera de trobar recursos per a endegar projectes del més divers, en el que les xarxes socials hi tenen un paper fonamental i on hom hi pot trobar iniciatives del més interessant en tots els àmbits.

 

De tota manera amb paraules com innovació, projecte solidari, comerç just, productes de proximitat, productes biològics, ecològic, empresa o iniciativa col·laborativa…, podem trobar les coses més atractives al costat del més divergent i confús. Cal saber mirar i no deixar-se enganyar !!

 

Hi han models o conceptes que s’han cremat o han perdut el seu atractiu, tot i que la idea segueix vigent i valida, sense anar més lluny les cooperatives de treball associat. Els projectes cooperatius en diferents sectors d’activitat productiva o social que han quedat més com un remei per a projectes en crisi, que no pas com la seva idea inicial de cooperació entre les persones per a dur a terme el seu projecte amb uns valors de solidaritat i fraternitat.

 

Deixem la tertúlia aquí, l’estiu apreta, fa calor i xafogor, però nosaltres seguim !!

 

 

ecaner

VERSIÓ en CASTELLÀ

Relato de la tertulia del pasado 17 de junio en el Viena de Sant Cugat
Como tantos otros avances tecnológicos, el tren fue una auténtica revolución, y de rebote incidió en muchas otras cosas, aparte de comunicar territorios alejados y transportar personas y mercancías. Durante mucho tiempo —y por exigencias del propio medio— el tiempo y las horas las marcaba el horario de los trenes, y los ferroviarios, los maquinistas y los jefes de estación eran los depositarios y la autoridad. De aquí pasamos a recordar el libro de Lewis Mumford, Técnica y civilización y las reflexiones del autor al calor del significado de los cambios y avances tecnológicos en la sociedad del momento…; nosotros aceptamos y asumimos de que nos encontramos en medio de un gran cambio tecnológico, en una situación de tránsito permanente, y a veces nos cuesta identificar cuál es la hora exacta y quien la decide, la palabra y las ideas exactas que a menudo son etiquetas que identifican conceptos que han perdido su sentido y contenido.
Esta es una buena manera de iniciar una tertulia en la que sin guión previo, vamos encadenando temas desde nuestra perspectiva de Gent Creativa, y de las últimas reflexiones que hemos ido haciendo en el campo educativo, pero con incursiones en el mundo de las empresas, de los jóvenes, del valor de las palabras, de los nuevos modelos de asociarse para trabajar, debate sobre los valores que nos lleva a hablar, incluso, de lo que significó en su momento el Movimiento Scout en nuestro país …
Empresas rentables y éticas, en este caso comentamos un artículo de Antoni Gutierrez-Rubí en el que pone de manifiesto una serie de iniciativas en el mundo empresarial que han llevado a dar una certificación a aquellas empresas que cumplan una serie de requisitos. Una forma también de dar respuesta a determinados retos políticos y sociales relacionados con las desigualdades y la precariedad, riesgos de orden medioambiental, etc.
La cuestión sería: las empresas ya no pueden mantener una buena posición en el mercado sin tener una buena posición en la sociedad. Se trata de combinar la rentabilidad con la mejora del bienestar social.

En este contexto estas compañías se distinguen por tres características: la voluntad de resolver problemas sociales y ambientales a través de sus productos; garantizar unas determinadas prácticas laborales y ambientales; y unas condiciones en su relación con las comunidades, los proveedores y los diferentes agentes implicados.
Cada vez hay más empresas que obtienen este tipo de certificación, el modelo se va extendiendo y parece que mejora tanto la reputación de la marca como su impacto positivo en sus trabajadores y la sociedad.
Lova: Como ya se ha reseñado últimamente en este mismo blog de Gent Creativa, el proyecto Lova (La ópera un vehículo de aprendizaje) es un programa educativo interdisciplinario que trata de motivar a los alumnos desde el “desarrollo emocional, social y cognitivo “para que puedan dar alas a su imaginación y descubran todas sus capacidades durante un año lectivo.

Los niños combinan el temario académico con la creación de la obra. Está destinado sobre todo, a alumnos de Primaria, aunque también se ha desarrollado en Secundaria, en algunas universidades, e incluso en un centro penitenciario. En 2016 se llevaban realizadas más de doscientas “aulas Lova”.

 

Como define su subtítulo, y en la línea pedagógica de la educación por proyectos, se trata de integrar en el proceso educativo las ventajas de un programa artístico como una ópera, en el que los alumnos, con la única ayuda —a modo de guía— del profesorado, crean una compañía, eligen el tema de la obra, definen la situación en que transcurre, eligen los personajes y, finalmente, representan la función, una ópera.

Millennials:
También comentamos un artículo de Antonio Navalón en El País, sobre la generación de los millennials, aquellos nacidos entre 1980 y 2000, y del que nos interesaron particularmente un par de párrafos, que definen con palabras acertadas reflexiones que compartimos en relación a una parte de esta generación:

Los millennials (nacidos entre 1980 y 2000) vienen pisando fuerte. No hay empresa, organización o político que no dedique sus esfuerzos a alcanzar, convencer o movilizar a estos hijos de la revolución tecnológica. Todos tienen como objetivo conquistarles. Sin embargo, no existe constancia de que ellos hayan nacido y crecido con los valores del civismo y la responsabilidad. Hasta este momento, salvo en sus preferencias tecnológicas, no se identifican con ninguna aspiración política o social. Su falta de vinculación con el pasado y su indiferencia, en cierto sentido, hacia el mundo real son los rasgos que mejor los definen. En ese sentido, es probable que el eslabón perdido de esta crisis mundial generalizada resida en el hecho de que son una generación que tiene todos los derechos, pero ninguna obligación.

Me encantaría conocer una sola idea millennial que no fuera un filtro de Instagram o una aplicación para el teléfono móvil. Una sola idea que trascienda y que se origine en su nombre. Porque, cuando uno observa la relación de muchos con el mundo que les rodea, parecen más bien un software de última generación que seres humanos que llegaron al mundo gracias a sus madres.

Aquellos millennials que viven sumergidos en la realidad virtual no tienen un programa, no tienen proyectos y solo tienen un objetivo: vivir con el simple hecho de existir. Al parecer, lo único que les importa es el número de likes, comentarios y seguidores en sus redes sociales solo porque están ahí y porque quieren vivir del hecho de haber nacido.

Ante esta exposición, que en grandes líneas compartimos, nosotros vamos identificando iniciativas y proyectos en diferentes campos educativos, empresariales, lúdicos y sociales, que tertulia tras tertulia y mediante el blog, exponemos y divulgamos, visualizándolo con nuestra teoría del puzzle de que cada iniciativa, proyecto o línea innovadora de trabajo, cada experiencia al juntarse y relacionarse va construyendo un tapiz que ayuda a creer y construir un mundo más atractivo y justo para formarse y vivir.

 

***

Urgència de educar, Maria Dolors Renau, quien a menudo nos acompaña en nuestra tertulia, ha publicado un artículo sobre la urgencia de educar, que ya fue comentado en nuestro blog de Gente Creativa, y del que reproducimos el primer párrafo para hacer memoria:

 

Urgente, educar. La educación debe promover la humanización colectiva

“Esto se arregla con educación; es una cuestión de educación “, decimos frente a los problemas actuales y los muchos malestares de la vida colectiva. La educación se ha convertido en algo casi imprescindible para formular respuestas renovadoras y esperanzadoras. Lo que no está claro es en qué tipo de educación estamos pensando: queremos preparar a nuestros jóvenes para competir mejor? O para que sean más solidarios? ¿Cuáles son los valores de referencia y cuál es el modelo de persona adulta que queremos ofrecer mediante la escuela o la universidad? Y también mediante lo que transmitimos en casa, en el ocio, en los medios, las redes sociales, tan influyentes en la formación de pensamientos y conductas, a menudo sin ser conscientes. (…)

 

Acabamos dando vueltas a la proliferación de nombres, palabras o etiquetas que se han incorporado rápidamente a cualquier proyecto o idea que pretenda triunfar y que las redes sociales acaban sobredimensionando, pero que muchas veces se queda en un titular que pretende validar proyectos o iniciativas huérfanos de su contenido.

 

Algunas de ellas han hecho camino y parece que se han consolidado, como los espacios de trabajo compartidos a los que llamamos cooworking, una formula antigua pero que a través de las redes y con el apoyo de las instituciones se ha reinventado y ha tomado nuevo impulso.

 

O el crowdfunding una manera de encontrar recursos para poner en marcha proyectos de lo más diverso, en el que las redes sociales tienen un papel fundamental y donde se pueden encontrar iniciativas sugerentes e interesantes en todos los ámbitos.

 

De todos modos detrás de palabras como innovación, proyecto solidario, comercio justo, productos de proximidad, productos biológicos, ecológico, empresa o iniciativa colaborativa …, podemos encontrar las propuestas más atractivas mezclándose con la pura publicidad y el marketing. No hay que dejarse engañar !!

 

Hay modelos o conceptos que se han desvalorizado o han perdido su atractivo, aunque la idea siga siendo vigente y valida. Sin ir más lejos las cooperativas de trabajo asociado, los proyectos cooperativos en diferentes sectores de actividad productiva o social que han quedado más como un remedio para proyectos en crisis, que como su idea inicial de cooperación entre las personas para llevar a cabo su proyecto con unos valores de solidaridad y fraternidad.

 

Dejamos la tertulia ahí, el verano aprieta, hace calor y bochorno, pero nosotros seguimos !!

 

 

Cuando el tumulto parece que se ha calmado.

El absurdo atentado terrorista de   las Ramblas nos ha llenado de informaciones, imágenes, comentarios, algunas reflexiones, mucha propaganda y mucho ruido. Nos ha saturado

Ahora parece que volvemos a la normalidad. No se trata pues de continuar con el ruido sino de recuperar algunas perlas que tal vez se perdieron en el torrente mediatico.

Una de estas perlas, muchos ya lo notaron, fue una carta muy especial que publicó El Periódico. La de una educadora social que tuvo una amplia relación con algunos miembros de la banda que lanzó la agresión en las Ramblas y en Cambrils.

En síntesis, podemos decir que la educadora Raquel Llull nos cuenta la historia de su fracaso. Nos cuenta que, a pesar de su implicación personal, de forma incomprensible, su trabajo fracasó. Su narración es tan personal, tan sensible, que hay que leerla para saber de qué estamos hablando. No basta con un resumen.

Claro está, que el fracaso no es sólo suyo. Todo fracasa. El entorno social en el que ella desarrollaba su actividad profesional con tanto entusiasmo y dedicación, era inmejorable, según los standarts del oficio. Allí habia integración de la migración, según cuentan.

Pero…algo falló. No falló un poco. Falló totalmente. No sabemos qué es. ¿Podemos dejar el tema colgando? La educadora Raquel ha hecho su trabajo, lo ha explicado honradamente, sin tratar de disimular su responsabilidad. Pero no ha tenido la respuesta honrada que ella merecia. Los responsables han mirado hacia otra  parte, de hecho, la han tratado como si fuera una manifestación fuera de lugar, la expresión de una debilidad emotiva  propia de mujeres.

Es muy injusto. creo que la carta de Raquel merece atención. Es un gesto valiente desde  la “zona cero”. No podemos ignorarla si queremos salir de nuestra ignorancia sobre un hecho tan grave que podría repetirse.

Nosotros Gent Creativa, queremos hablar de este testimonio a fondo. No vamos a presentar una solución. Pero vamos a abrir una via, vamos a intentar una comparación entre lo que pasó durante meses en Ripoll y la vida de cada dia en la escuela Joaquim Ruyra del Raval de Barcelona. Hasta la próxima vez en nuestro blog

 

 

Para  quienes quieran leer la carta completa. Vale la pena.

El texto integro se encuentra más abajo

Redacción/ 22/08/2017 00:00 | Actualizado a 22/08/2017 14:40

http:www.elperiodico.com/es/sociedad/ 20170822/carta-educadora-social-ripoll-6237368

 

Raquel Llull es educadora social en Ripoll

Quiero explicar cosas que no saldrán en los periódicos ni en la tele. Necesito gritarlo a los cuatro vientos, porque mi corazón está muy triste, mucho.

Nunca había tenido un sentimiento tan fuerte como este, porque no es racional, no viene de algo que ves que tiene que pasar o que forma parte de la vida. Viene de otro sitio que no soy capaz ni de describir.

Estos niños eran niños como todos. Como mis hijos, eran niños de Ripoll. Como aquel que puedes ver jugar en la plaza, o el que carga una mochila enorme de libros, el que te saluda y te dejar pasar ante la cola del super, el que se pone nervioso cuando le sonríe una chica.

Me duelen las chispas que encienden el odio en las redes, en la calle, en el pueblo donde vivo, los periódicos …

Donde se muestra la ignorancia, el rencor, la indiferencia, el no respeto hacia el prójimo, los tópicos, las fronteras, el girar la cabeza hacia otro lado, el no saber ponerse en la piel del otro .

Y esto se repite siglo tras siglo, año tras año. ¿Qué estamos haciendo mal? Debemos detener esto. Debemos hacer algo. Y yo que creía que lo estaba haciendo bien, que había contribuido con mi granito de arena ….

Es cierto que nunca lo había vivido en primera persona y esto ha hecho que haya cambiado el punto de vista. Y además ahora lo veo desde el otro lado y estoy destrozada.

Las cosas que pasan en la tele o en la otra punta del mundo, son cosas que se acaban diluyendo y olvidando, y no se sabe lo que es cierto, o real. Y terminaba ganando la ira, la rabia e incluso acabamos aclamando «el ojo por ojo, diente por diente» para castigar estos actos.

Ahora tengo una sensación que se escapa …

Me duele ver el mosaico de Miró manchado de sangre. Me duele ver que es en mi ciudad. Me duele pensar que podría haber conocidos y familiares en las Ramblas donde he dejado más de un par de suelas caminando por ella.

Me duele que hayan sido ellos …

No puedo contener las lágrimas. Es más, no he podido dejar de llorar desde el primer día y sé que nunca podré dejar de hacerlo. Estoy destrozada, rota por dentro.

Sé que estos días la balanza y el apoyo se decanta hacia las víctimas, hacia los hijos perdidos, las familias destrozadas, la ciudad de duelo.

Pero permitidme contaros y enseñaros la otra cara de la moneda, la que no sale en los periódicos, la que no llora en público, la que en silencio se seca las lágrimas porque parece que esté mal visto llorar por ellos.

Permitidme enseñaros deciros cómo eran ellos, o al menos los niños que conocí yo. Mis pre-jóvenes del Lokal. Se me hace tan duro.

He trabajado casi toda mi vida, ahora ya tengo 41, en el mundo social, a pie de calle, en las trincheras como decimos nosotros. Nada más aterrizar en Ripoll, empecé a trabajar con un grupo jóvenes, pero había niños casi de todas las edades, unos cuidaban de los otros.

El más pequeño tenía unos 8 años y venía siempre de la mano de su hermano. Un hermano educado, tímido, amable, buen estudiante, tranquilo, en la escuela nunca se metía en líos. Un niño que siempre me ofrecía bolsas de quicos o alguna golosina que se compraba con el poco dinero que tenía.

Había dos hermanos siempre se peleaban. El mayor se ponía rojo cuando entraba aquella niña que le gustaba, aunque nunca le llegó a decir nada. Nunca fallaba al lokal cuando estaba ella.

Al cabo de un tiempo llegaron más jóvenes del Nador, muchos aprendieron sus primeras palabras y por qué no decirlo: insultos entre golpes de ping pong. Yo también aprendí algunos en su lengua,;).

Y cómo no, después venían los hermanos, las nuevas generaciones. Los traviesos, los de los ojos vivos y la sonrisa en la boca.

Todos íbamos creciendo y pasando etapas. ¡No sufrimos con la adolescencia, madre mía !! Entre granos, espinillas, testosterona, y sueños por cumplir. Todavía recuerdo las largas charlas en el despacho. Raquel necesito hablar contigo … y allí hacíamos nuestras tertulias y hablábamos del futuro.

Piloto, maestro, médico, colaborador de una ONG. ¿Cómo se ha podido esfumar esto? ¿Qué os ha pasado? ¿En qué momento …?¡¡Qué estamos haciendo para que pasen estas cosas !! Erais tan jóvenes, tan llenos de vida teníais todo una vida por delante … y mil sueños por cumplir.

Ya no podré volver a decir qué guapos estáis, o ¿ya tienes novia? O, madre mía cómo has crecido. No podré ver a sus hijos, como lo hago con los demás. No os podré abrazar … Me duele tanto. No me lo puedo terminar de creer.

Esto no debe quedar con una historia más, tenemos que aprender debemos hacer un mundo mejor. Practicando con el ejemplo, educando en la no violencia, transmiten el no odio, la igualdad. Educando en las escuelas, en los espacios abiertos, en las familias, a nuestros hijos …

Me quedan muchas cosas dentro y muchas instantáneas que nunca olvidaré.

Said, Moha, Moussa, Youssef, Omar … Younes … Y ahora Houssin … (es una pesadilla, la lista cada vez es más larga)

¿Cómo puede ser Younes …? Me tiemblan los dedos, no he visto a nadie tan responsable como tú …

Los actos que habéis cometido no tienen explicación y no son lícitos … la guerra la ira, el odio no llevan a ninguna parte. Nunca, en nombre de nadie. Ni para nadie. Ni dioses, ni banderas, ni religión … Sólo puedo decir que tengo el corazón roto …

 

¿Educación innovadora?

Añgunos comentarios sobre  la entrevista:

Parece que la profesora Enkvist está criticando un modelo de escuela rousseauniana que estuvo de moda hace algo asi como treinta años. Parece mentira que no sepa que están pasando cosas nuevas.

Por ejemplo, critica el concepto de libertad en la educación por que conlleva falta de esfuerzo y poco respeto a la autoridad. Es curioso que hoy , este no es el tema. Con el trabajo en grupo en la escuela, si se hace como debe ser, pondremos énfasis en el método de trabajo , que los alumnos aprenden del profesor. Los alumnos lo aprendren y lo ponen en práctica.

La critica a los grupos heterogéneos responde al concepto de aprendizaje donde todo se aprende del profesor. En el trabajo en grupo, las diferencias son el punto de partida de las ayudas mútuas entre alumnos. La relacion entre alumnos ofrece oportunidad de cooperación y de emoción, que es la base de  la motivación.

En la educación tradicional no hay grupo y la motivación viene via autoridad del profesor. El profesor reparte premios y castigos segun los méritos. Es el esquema que fomenta el individualismo. La emoción en juego es el miedo o la satisfacción de ser el primero.

Aprender por la acción no se menciona en su entrevista, a pesar de las ventajas cognitivas que ya apreciaban los antiguos filósofos de  la China.

Finalmente, sobre aprender contenidos podemos decir que la educación tradicioaal no tiene la exclusiva. Los centros que trabajan en grupo, incluso los que programan una ópera como proyecto de grupo presentan resultados en contenidos tan altos comos otros centros.

En conjunto, parece extraño que esta profesora que ofrece conferencias y estudios comparativos sobre métodos educativos, no conozca estas nuevas formas de educación basadas en el trabajo en grupo. Creo que su linea responde a un modelo ideológico previo donde se ofrece el neoliberalismo en su formato individualista. Algunas de sus afirmaciones suenan a slogans de campaña electoral. Creo que el Congreso deberia ver aquien invita

****

 

Veamos la entrevista a Enger Enkvist:

Catedrática de Español en la Universidad de Lund (Suecia), Enkvist comenzó su carrera educativa como profesora de Secundaria y durante más de treinta años se ha dedicado a estudiar y comparar los sistemas educativos de diferentes países del mundo. Además de la publicación de libros como La buena y la mala educación (Encuentro, 2011), ha publicado más de 250 artículos sobre educación

Enkvist compareció el pasado marzo en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados para aportar su visión sobre el modelo educativo en España, del que echa en falta motivación por parte del profesorado y una reformulación de los grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria -nombre de la carrera de Magisterio tras el Plan Bolonia– para intentar captar a los mejores estudiantes.

Pregunta. Las nuevas corrientes de innovación educativa reclaman un papel más activo por parte de los alumnos. Acabar con las clases magistrales y crear metodologías que impliquen acción por parte del estudiante. ¿Por qué se opone a ese modelo?

Respuesta. La nueva pedagogía promueve la antiescuela. Los colegios se crearon con el objetivo de que los alumnos aprendieran lo que la sociedad había decidido que era útil. ¿Cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer? Estas corrientes quieren enfatizar al máximo la libertad del alumno, cuando éste lo que necesita es una enseñanza sistemática y muy estructurada, sobre todo si tenemos en cuenta los problemas de distracción de los niños. Si no se aprende en Primaria a ser ordenado y a aceptar la autoridad del maestro, es difícil que se haga más tarde. El alumno no siempre va a estar motivado para aprender. Hace falta esfuerzo.

P. En su libro cuestiona la creencia de que todos los niños quieren aprender y, por lo tanto, es una buena opción dejar que tomen la iniciativa y aprendan solos. ¿Cuáles son sus argumentos en contra?

R. Esto nunca ha sido así. Es una idea romántica que viene de Rousseau; dar por hecho que el ser humano es inocente, bien intencionado y bueno. Un niño puede concentrarse en una tarea por iniciativa propia, pero normalmente será en el juego. Aprender a leer y escribir o matemáticas básicas requiere trabajo y nadie se siente llamado a dedicar un esfuerzo tan grande a asimilar una materia tan complicada. Se necesita apoyo, estímulos y algún tipo de recompensa, como la sonrisa de un profesor o la felicitación de los padres.

Si no se aprende en Primaria a ser ordenado,  es difícil hacerlo después

P. ¿Qué se debería recuperar del antiguo modelo de educación?

R. Tener claro que el profesor organiza el trabajo del aula. Si los alumnos planifican su propio trabajo se hace muy complicado que obtengan buenos resultados y eso desmotiva al profesor, que no quiere responsabilizarse de algo que no funciona. Estas metodologías están alejando de las aulas a los profesores más competentes. Ya no se considera beneficioso que el adulto transmita sus conocimientos a los alumnos y se fomenta que los jóvenes se interesen por las materias siguiendo su propio ritmo. En un ambiente así no es posible enseñar porque no existe la confianza necesaria en la figura del profesor. Vivir en lo inmediato sin exigencias es todo lo contrario a la buena educación.

P. Usted ha calificado el autoaprendizaje como contraproducente. Pero una vez que finaliza la formación obligatoria y los estudiantes consiguen un trabajo, el mercado laboral cambia rápido y se pueden ver obligados a reciclarse y cambiar de profesión. ¿No cree que es buena idea enseñarles desde pequeños a tomar la iniciativa en el aprendizaje?

R. Esa es la gran falacia de la nueva pedagogía. Los niños tienen que aprender contenidos, y no el llamado aprender a aprender. Solo con decir a los alumnos que tomen decisiones no van a saber hacerlo. Pongo un ejemplo. El Gobierno sueco ofrece cursos de formación para adultos y su desesperación llega cuando solo se apuntan ciudadanos con un perfil educativo alto. Les interesa y lo encuentran útil y por eso tienen ánimos para empezar. Si uno aprende un contenido, piensa que es capaz y que en el futuro podrá volver a hacerlo. ¿Quién es más adaptable y más flexible al perder un trabajo? El que ya tiene una base de conocimientos, el que cuenta con más recursos interiores y eso lo proporciona la educación. Cuanta más autodisciplina, más posibilidades tienes por delante y menos desesperado te sentirás ante una situación límite.

P. Hay un gran debate en cuanto a la utilidad de los exámenes. Algunos expertos defienden que en la vida adulta no se dan ese tipo de pruebas y que lo importante es haber desarrollado habilidades para adaptarse a diferentes entornos.

R. Esa es la visión de alguien que no sabe cómo funciona el mundo de los niños. En la vida adulta, todos tenemos fechas tope, momentos de entregar un texto y esto se aprende en la escuela. Con los exámenes el niño aprende a responsabilizarse y entiende que no presentarse a una prueba tiene consecuencias; no lo repetirán para él. Si no cumplimos con nuestras obligaciones en la vida adulta, pronto nos veremos descartados de los ambientes profesionales. Los exámenes ayudan a desarrollar hábitos sistemáticos de trabajo.

P. ¿Por qué cree que el modelo actual de escuela no permite que nadie destaque?

R. El colegio no es neutro, no todos van a aprender igual. En las aulas se dan unos desequilibrios enormes en un mismo grupo, puede haber hasta seis años de diferencia intelectual entre los alumnos. La escuela debería mantener a los niños con diferentes capacidades juntos hasta los once años y a partir de ahí ofrecer diferentes niveles para las asignaturas más complejas. En algunas escuelas públicas de Alemania se hace. Para los que no lo entiendan pongo un ejemplo. Imagina meter en una misma clase a 30 adultos con niveles socioculturales e intereses totalmente dispares y pretender que aprendan juntos. Eso es lo que estamos pidiendo a nuestros hijos. En menos de una semana habría una rebelión.

Los exámenes ayudan a desarrollar hábitos sistemáticos de trabajo

P. La escuela mata la creatividad, según el pedagogo británico Ken Robinson.

R. Lo más sencillo es pensar en un músico de jazz. Parece que está improvisando, jugando. ¿Cómo puede hacerlo? Sabe 500 melodías de memoria y usa trozos de esas piezas de forma elegante. Lo ha repetido tantas veces que parece que lo hace sin esfuerzo. La teoría es necesaria para que surja la creatividad.

P. Si hablamos de los contenidos que se aprenden en la escuela. ¿Cree que habría que modernizarlos?

R. Una profesora española me contó que uno de sus alumnos le dijo en clase que para qué le serviría estudiar a Unamuno, que qué aplicación práctica podía tener. Necesitamos conocer la situación de nuestro país, saber de dónde venimos. Con Unamuno se aprende un modelo de reacción, que no tiene porqué adoptarse, pero conocerla te ayuda a elaborar tu propia forma de ver el mundo.

 

Los robots atacan: sobre los límites de la inteligencia artificial

Las noticias de prensa sobre la inminente llegada de los robots con la consiguiente liquidación de puestos de trabajo son un bombardeo.

Casi nunca vienen acompañadas por alguna reflexión que nos hable de  los límites del robot en cuestión. Ignoramos todo sobre inteligencia artificial, como lectores. El periodista que escribe la noticia, también, por lo que parece.

En mi opinión, el tema huele a quemado.

Por esto me gusta comentar un artículo sobre Ramón López de Mántaras en la Vanguardia del dia 27.

***

Pero antes, una experiencia que está al alcance de cualquiera: tomad una página de texto, por ejemplo, una carta que habeis escrito  a un familiar y traducidla mediante el traductor automático de Google, a cualquier idioma que os sea familiar.

Si enviais la carta traducida, sin avisar de la maniobra, vuestro familiar pensará que estabais borracho o que habiais fumado algo. Esto os dará una idea de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer con el lenguaje natural.

Como dice nuestro experto en inteligencia artificial, López de Mántaras, director de investigadores en la materia, a la inteligencia artificial le falta el sentido común. Casi nada. Puede ganar una partida de ajedrez pero no puede trabajar como médico diagnosticando enfermedades en un ambulatorio.

Imaginemos que tenemos un gran coche y que buscamos un chofer. Si se nos presenta un candidato que habla como el texto de nuestra carta traducida, pensaremos que puede ser un peligro al volante. Y pensaremos bien.

***

¿De qué hablamos pues cuando decimos que los robots (palabra ambigua) van a reemplazar a personas? Seria más exacto decir que cierto tipo de robots o autómatas que utilizan inteligencia artificial están reemplazando a personas en ciertos trabajos. Hablamos de trabajos automatizables, como jugar al ajedrez. Hablamos de aparcar un coche sin chofer , pero no de conducir sin chofer en una ciudad.

¿Porqué encontramos pues tanta información sin sentido crítico en la prensa? ¿No será que algunas empresas están lanzando una precampaña de marqueting? No seria la primera vez. Recordemos cómo vendia IBM en los 80′ sus productos informáticos a empresas con la promesa de que gestionarian sus clientes de forma automática, sin personal. Vendieron mucho a grandes empresas que no entendian lo que hacian.

Pero la historia dice que cuando IBM llegó a la gloria total, se arruinó y cambió de oficio.

Tal vez los perjudicados no se han quejado para no pasar por tontos.

Pues aqui estamos otra vez.

 

Post data: para los que tengais más curiosidad sobre la relación entre el lenguaje de las personas y el “lenguaje” de las máquinas, os recomiendo un libro escrito por gente que entiende de lenguage personal y de inteligencia artificial (atención a los que hablan de lenguaje natural a pesar de que tienen el nivel cultural de un lampista)

El libro: “Understanding computing and cognition” /Terry Winograd y Fernando Flores. Addison- Wesly Publishing Company. 1987

Los autores se sirven de investigaciones de Maturana y Varela  a partir de Heidegger, para entender nuestro lenguaje.

No pretendo hacer una exhibición de erudición. Sólo creo que los vendedores de robots deberian leer un poco más para saber de qué hablan. Saber de máquinas no es suficiente.

 

 

 

El debate sobre la solución federalista a la educación en Catalunya.

En el último artículo de este blog ( “Un debat que s’obre a tota la societat”) pueden encontrar la versión en castellano de la conferencia de la profesora Silvia Carrasco.

Aqui añadimos la versión video, en catalán.

Un debat que s’obre a tota la societat

(Versión en castellano de   la tertulia Prof. Silvia Carrasco)

****

Avui tenim la satisfacció de presentar-vos un reportatge de la profesora Silvia Carrasco investigadora internacional sobre migracions i cultures.Es tracta d’una tertulia amb  tres tesis sobre la educació a Catalunya durant els anys de la democracia

Per a donar-vos el contexte de la tertulia, us direm que te lloc en una acte de Federalistes d’Esquerres. El link de la presentació us permet accedir a la web d’aquesta entitat.

Nacionalisme, federalisme i educació.

bombeta

 

 

No es veuen sovint treballs universitaris sobre aquesta materia. Així doncs, aquesta tertulia representa, crec, un acte de valentia i de servei a la nostra societat, que sembla que hauria de ser mes freqüent entre nosaltres, sobretot si pensem en les árees de ciencies socials universitaries. Si les árees tecnológiques fossin tan discretes, ja podriem plegar.

Aqui trobareu un document que considero seriós , coherent i clar. Un bon punt de partida pel debat. Un debat ciutadà, no academic ni professional. Us anticipo només, algunes qüestions que tracta:

 • Quina relació te el model educactiu vigent a les escoles catalanes des dels anys 80′ amb el “procés” nacionalista actual?
 • Com tracta les desigualtats socials i les de la última onada migratoria?
 • Per què es considera un mena de miracle l’exit de  la escola Joaquim Ruyra de l’Hospitalet?
 • Com afecta el model escola publica- escola concertada a les opcions socials de l’educació?
 • Quin paper han estat jugant les forces politiques d’esquerres davant del model educatiu de la dreta nacionalista?
 • Quins criteris socials hauria de incloure una educació de model federalista?

 

Com veieu, el tema és de la màxima actualitat. En parlarem

 

Arte y educación innovadora: LOVA

 

Tertulia1

Un centro LOVA es un instituto donde los alumnos de una clase realizan una opera

durante todo el año. A través de este proyecto se integran los aprendizajes de todas las

asignaturas del instituto.

Este método se originó en Estados Unidos y alli funciona desde hace 30 años. En España

lo han adoptado algunos centros desde hace unos 10 años. Este año celebran pues su

fiesta.

Calculan que cada año realizan un proyecto unos 25 centros en diferentes localidades

españolas, la mayoria son centros públicos. Disponen de una plataforma para reciclar al

responsable de cada centro ,  que actua también como intercambiador de experiencias.

Mapa de centros LOVA

 

 

¿Qué objetivos tiene este método?

Aqui tenemos un video  corto donde se explican los responsables LOVA

En pocas palabras, se trata de crear un espacio de cooperación donde los alumnos actuan

según los diversos roles de una compañia de ópera. El profesor les facilita el método de

trabajo y se mueve como un entrenador de equipo.

Se trata de trabajar en grupo, de ayudarse mutuamente, de aprender por la acción.

El sistema ofrece entrenamiento en la gestión de emociones, práctica de valores éticos.

El proyecto artístico crea un entorno favorable a la gestión de emociones.

 

Cada centro adapta el método a su situación propia y a sus preferencias. El intercambio

de experiencias a lo largo de los años es una garantia de calidad.

Sabemos que hoy, muchos centros están emprendiendo proyectos dde trabajo en grupo ,

con o sin arte. Cada cual parte de sus propias ideas y crea su propio proyecto. Cuando lo

observamos desde fuera   constatamos que acaban inventando cosas que se parecen

bastante.

Para un centro determinado, mantener su propio estilo tiene un valor indiscutible. Pero

aprovechar las experiencias ajenas ofrece enormes oportunidades. Cuanto más diversos

los entornos culturales, sociales  o    linguisticos , más riqueza descubriremos en las

soluciones aportadas. El intercambio internacional de experiencias, los contrastes entre

universidades , institutos y primaria, los casos que implican diversos orígenes nacionales

, los proyectos artísticos de todo tipo, los proyectos de barrios y de empresas…todos

ofrecen enorme diversidad y estímulo creativo. La diversidad puede ser un objetivo

principal  del propio proyecto escolar.

 

Sin duda, el proyecto LOVA, como otros tantos que adoptan el trabajo en grupo,

representan una respuesta plena de sentido ante las demandas educativas que nuestra

sociedad detecta actualmente. No creo que se trate de un tema meramente académico o

gremial sino de una demanda social. Como en el caso de LOVA, muchas iniciativas

aparecen en la propia sociedad y cuentan con el apoyo activo de muchos padres

Creo que asi deber ser. Demasiado tiempo, hemos padecido una enseñanza marcada por

decisiones burocráticas centralizadas y dirigistas. Muchos nuevos proyectos aparecen

hoy   como iniciativas maduras con método propio y capacidad autocrítica. Esto

demuestra que nuesttra sociedad genera respuestas que precisan acciones de gobierno

consistentes: flexibilidad presupostaria, mejor selección y formación de profesores,

mayor adaptación a las situaciones diversas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgente: educar

Nuestro mundo anda revuelto, muy revuelto. En  la politica, la escuela, el trabajo…

Vemos cada dia que no hay manera de comprender los cambios, que nos afectan, que nos confunden.

Entonces pensamos en nuestros hijos y decimos: necesitamos otra educación.

Sabemos de qué hablamos. Esto nos cuenta Maria Dolors Renau 

en un artículo que acaba de publicar en la prensa.

 

Es curioso. Vemos que el cambio es necesario, incluso que es urgente.

No hablamos de buscar un experto , como hacen en la tele con sus debates.Sabemos que para hablar

de educación en este sentido, no hay que ser maestros ni pedagogos.

Lo decimos como ciudadanos. Esto no funciona, nuestros hijos no se preparan para el futuro

que les cae encima.

Es urgente. Parece un tema cívico con todas sus consecuencias.

 

La razones que damos para preocuparnos por  nuestros hijos podrian ser las mismas que valen para los adultos:

falta sentido crítico, falta solidaridad, falta trabajo en equipo, falta dominar y no ser dominado por la tecnologia,

falta más igualdad social, menos corrupción.

La educación deberia tratar estos temas y otros muchos. La educación de los jóvenes y también la de los adultos.

El cambio nos ha cogido con el pie cambiado.

 

Aqui, en Gent creativa, hablamos de gente que no pide cambios en la educación, sino que ya los está haciendo.

Hace pocos dias, visitábamos una escuela de Primaria en Barcelona, en Gracia que enseña a través de proyectos

realizados en grupo. La semana que viene hablaremos de LOVA que funciona en muchos centros de España,

como en otros paises, con proyectos de opera en la escuela. Hay muchas escuelas públicas, también algunas privadas,

que se han puesto a innovar. Los padres se están enterando, algunos cambian de escuela.

Son escuelas que educan en valores, aprenden por la acción, descubren la cooperación.

 

 

Pero esta vez, la suerte nos ha traido una empresa de ingenieria que está poniendo a punto una nueva forma de organización

De momento, no os podremos dar datos sobre quienes son, ya sabeis que las empresas no suelen difundir

estas informaciones en cualquier momento. Pero creo que no importa saber quienes son sino saber qué hacen y qué sentido tiene.

 

La empresa en cuestión está modificando su organización para trabajar en grupo y por proyectos.

Cuando conocemos detalles de su actividad, reconocemos los elementos que ya hemos visto en la escuela de Gracia

o en algunos profesores de la Univesidad Complutense.

Se trata de hacer frente a situaciones donde nadie sabe todo lo que habria que saber y la cooperación se impone como

la salida lógica y natural. Sabemos que el trabajo en grupo no se limita a acumular más recursos. Se trata de

una forma de trabajo donde los recursos personales se activan con los estímulos emotivos  que nacen de la relación

entre personas alrededor de un proyecto.

Todo ello, en un entorno apropiado que confiere sentido a la acción.

En la empresa, la acción en grupo genera el conocimiento necesario para hacer frente al caos.

Aprendeer y trabajar se combinan.

 

Este concepto era considerado una herejia en el mundo empresarial de los últimos 30 años, donde

la ortodoxia era el individualismo y la competencia. Estos conceptos han reinado en las relaciones entre empresas

pero también en la vida interna de las organizaciones. Se fomentaba la competición interna como forma de

estimular la producción , aunque se pudieran crear tensiones internas que podian llegar a ser insuportables.

Asi pues, parece que en el mundo duro de la empresa, el mito del individualismo empieza a ser cuestionado.

¿Hasta qué punto podrá afectar la lógica de los negocios? Hay entornos muy diversos. En algunos, como la ingenieria,

deberian primar el conocimiento y la cooperación. En otros, como el financiero, gracias a la inhibición de los gobiernos,

aparecen y se fomentan rasgos menos civilizados  y más próximos a los del mundo animal de la sabana africana.

 

En todo caso, es un tema que ya está abierto. Seguro que veremos ejemplos de lo más diverso, de acuerdo con los

sectores, con la dimensión del negocio o con la cultura empresarial de los paises. Por otra parte, los proyectos

de trabajo en grupo suelen ser poliédricos, no responden a un esquema lineal de causa a efecto. En realidad, no es un modelo

único sino una familia de modelos, donde cada caso puede poner el peso en uno u otro aspecto.

 

Como la música, puede inspirar lo mejor y lo peor de cada cual. Algun dia veremos un proyecto mafioso trabajando

en grupo con música de Verdi y llevando billetes de banco a Suiza en una maleta.Los tiempos cambian. Educar es urgente.

Recibimos un comentario sobre las dificultades del trabajo en grupo

Estoy muy de acuerdo con este artículo, me parece muy interesante el trabajo colaborativo, que además ayuda a la integración social de los diferentes grupos, hace que aprendamos unos de otros.
Pero el problema está seguramente, como comentas en este artículo, en que no se plantea bien.
Se intenta y se fomenta el trabajo en grupo en las escuelas, pero al final acaban trabajando unos mucho y otros niños nada o casi nada. Por vagancia (literalmente) o porque no tienen interés o por exceso de otras actividades extraescolares y por tanto, falta de tiempo, acaban por volcar todo el trabajo en otros niños. No hay motivación en algunos casos. Pienso, que la familia desde casa también es importante aportando esos valores de esfuerzo, colaboración, trabajo, superación…
que no siempre se transmiten. Todo lo contrario. Mi hijo de 10 años ha tenido que escuchar alguna vez de algún compañero:
“yo no puedo hacer el trabajo porque no tengo tiempo, me voy de fin de semana”
“yo no puedo hacer mi parte del trabajo, total, al final vamos a tener todos la misma nota, porque es un trabajo en grupo”
“tengo extraescolares, haz tú el trabajo que tienes más tiempo”
Para mí esto son valores que se deben aportar desde la familia (padres, abuelos, tios, hermanos mayores…).
Somos lo que vemos a nuestro alrededor.
Y como dice vuestro artículo:
“Cosechamos lo que sembramos”

Si, la escuela tiene parte de culpa, pero la sociedad tampoco ayuda a promover buenos valores… como comentábais en el artículo vamos hacia un individualismo peligroso.

Pero me gustaría acabar de una manera positiva, porque también ha habido buenas experiencias durante el curso.
Al principio todo era más árduo, pero en último trabajo de mi hijo de 10 años, consiguieron levantar el ánimo y motivar a casi todo el grupo de 5 niños (2 niñas y 3 niños). Era un power point trabajado desde clase y desde casa con google drive.
Al principio todo era pobre, pero mi hijo marcó la norma de 2 paginas por niño como mínimo e implantó una estética que todos los demás fueron siguiendo y copiando y mejorando. La maestra también apoyó la iniciativa y esto hizo que el grupo se esforzara más, es decir, hubo un contagio de interés y esfuerzo y al final una satisfación para todos.

Hablamos de la escuela a la sombra de los árboles

A la sombra de los árboles, en   la plaza de la Virreina, en Gracia, hablamos con el director de la  escuela nou Patufet.

Estas notas son pues el extracto de estas horas apasionantes, para el director y para nosotros.

Nos habla de algo que viven muchos ciudadanos. La escuela, la educación innovadora son temas de todos. Antes sólo sabian de esto los maestros, algunos políticos. Los padres no se atrevian. Ahora ya parece que hemos perdido la paciencia para esperar aquella ley de educación que tenia que ponerlo todo en orden. Ahora, la educación es un tema de ciudadanos. Muchos hablan de estos asusntos con maestros. Algunos ponen manos a la obra. Los políticos prefieren seguir la jugada y no molestar si no es necesario.

Algo está pasando. Por esto, la Tertulia de Gent Creativa, por una vez, se reunió en la plaza de la Virreina de Gracia, con el director del nou Patufet. Teniamos muchas preguntas

Tertulia1(versión original, en catalán.  Ver   la versión en castellano a continuación)

Un dimarts a les 15 h, ens obren la porta del carrer i entrem a un pati de sol i sombra on infants i joves d’edats diverses s’afanyen a escridassar-se, jogar, correr, saltar, i fer circular pilotes en tots sentits de les que tenim que protegis-nos amb elegancia.

Estem en una escola de la Vila de Gràcia, Barcelona, dins de ciutat i en mig de blocs de cases; la imatge, cridòria i aparença son semblants a la de qualsevol altre centre educatiu de primària i secundària, però estem en una escola diferent, en la que es treballa i es viu d’un altra manera: alumnes, mestres, pares…, es a dir tots els agents i actors que la fan possible s’han confabulat, s’han compromès en un projecte educatiu que més enllà d’aprovar matèries, passar cursos i obtindre un certificat final, que també !!, te per objectiu formar persones, educar en sentit critic i en valors, donar i facilitar eines per a que cada alumne sapiga inserir-se en la societat que l’envolta i sapiga fer front de forma creativa a les dificultats i als reptes amb els que com a persona s’haurà d’encarar en un futur no massa llunyà.

Ens hi apropem encuriosits per aquesta manera de treballar, i tenim la oportunitat de conversar un parell d’hores amb el seu director que ens acull d’una manera entusiasta i ens tramet a traves de fets i experiències “reals”, allò que moltes vegades a la tertúlia de Gent Creativa hem exposat com a desitjable, i que ells, en aquesta escola organitzada com a cooperativa d’educadors i treballadors, i amb més de 260 alumnes, fan possible amb la seva dedicació i la complicitat d’una administració que, a l’ensems que manté els programes tradicionals d’ensenyament, tolera iniciatives innovadores com la que es dú a terme en aquesta escola.

 

Parlem d’una escola concertada que, aprofitant que tancava per fallida financera, bona part dels seus mestres que tenien clar un projecte educatiu innovador (que parcialment ja havien experimentat en l’etapa anterior), es constituiren en cooperativa i es feren càrrec del centre, amb la complicitat de pares i alumnes.

D’aleshores ençà l’escola s’ha organitzat d’un altra manera, el seu discurs que il·lumina la seva pràctica quotidiana, conjuga conceptes com:

 • Humanisme, valors, esforç, esperit crític, solidaritat, proximitat, emocions, compromis…
 • Proximitat, de l’abstracció o utopia de canviar el món, anem millorant petites coses del nostre entorn, pròximes, del barri i de casa, de l’escola…
 • Cooperació i treball en equip, tant pels mestres com pels alumnes i entre uns i altres…
 • Esperit crític, fonamental !!
 • Tecnologia i noves tecnologies, el seu ús en positiu per treure’n el millor profit, i l’esperit critic per dominar-les i controlar-les…
 • Esforç, no immediatesa…
 • Fer ciutadans responsables, en definitiva.
 • Per l’escola cada nen és únic, i l’estimem !!

 

Després de la conversa el director insisteix en que visitem l’escola, unes aules en concret on es pot visualitzar determinats processos de treball.

Travessem de bell nou el pati dels infants, jocs i pilotes, i pugem escales amunt, varies plantes fins arribar a unes aules on entrem a veure uns gràfics, uns esquemes o murals, que estan sent objecte de treball per part d’un grup d’alumnes i que exemplaritzen més que paraules i discursos, una forma de fer creativa i innovadora en la que son els mateixos alumnes qui a partir d’un tema o qüestio, la fan crèixer com una llavor i florir amb múltiples branques i fruits, fora de l’encasillament i de les asignatures tancades com capses….

Es treballa per interesos i per relacions transversals però que neixen de l’atractiu que tenen pels alumnes que son qui ho han escollit, i creixen de la seva conversa i interelació, amb el que l’interès no decreix, l’educador fa de conductor o facilitador i en el desenvolupament d’una temàtica acaben intervenint tots els àmbits formatius: organització, llenguatge, socials, matemàtica…i cadascun d’ells com una eina, com un recurs de comprensió i d’aprenentatge present exactament en el lloc que li pertoca, i no com una matèria desconnectada de la realitat.

La pròpia escola, i ens referim al continent —escales, portes, parets, mobiliari, racons inútils— es transforma en suport i recurs pedagògic per part dels alumnes que amb la seva iniciativa hi identifiquen des de taules de multiplicar fins a formes geomètriques i altres relacions que els ajuden a visualitzar i reconèixer en el seu entorn allò que estant aprenent.

Aquest text és un petit tast de la visita a l’escola, que ens confirma que un altra manera de fer es possible, doncs projecte, pràctica i resultats estan a la vista.

(sigue   la versión en castellano)

Martes, 15 h, nos abren la puerta de la calle y entramos en un patio de sol y sombra donde niños y jóvenes de edades diversas hablan y gritan con esta banda sonora clásica de los patios de escuela; juegan, corren, saltan, y hacen circular pelotas en todos sentidos de las que tenemos que protegernos con elegancia.
Estamos en una escuela de la Vila de Gràcia, Barcelona, ​​dentro de la ciudad y en medio de bloques de casas; la imagen, griterío y apariencia son similares a la de cualquier otro centro educativo de primaria y secundaria, pero estamos en una escuela diferente, en la que se trabaja y se vive de otra manera: alumnos, maestros, padres …, es decir todos los agentes y actores que la hacen posible se han confabulado, se han comprometido en un proyecto educativo que más allá de aprobar materias, pasar cursos y obtener un certificado final, que también !!, tiene por objetivo formar personas, educar en sentido crítico y en valores, dar y facilitar herramientas para que cada alumno sepa insertarse en la sociedad que le rodea y sepa hacer frente de forma creativa a las dificultades y los retos con los que como persona deberá encararse en un futuro no muy lejano.
Nos acercamos con curiosidad atraídos por esta manera de trabajar, y tenemos la oportunidad de conversar un par de horas con el director de la escuela Nou Patufet que nos acoge de una manera entusiasta y nos explica a través de hechos y experiencias “reales”, lo que muchas veces en la tertulia de Gente Creativa hemos expuesto como deseable, y que ellos, en esta escuela organizada como cooperativa de educadores y trabajadores, y con más de 260 alumnos, hacen posible con su dedicación y la complicidad de una Administración que, a la vez que mantiene los programas tradicionales de enseñanza, tolera iniciativas innovadoras como la que se lleva a cabo en esta escuela.
Hablamos de una escuela concertada que, aprovechando que cerraba por quiebra financiera, buena parte de sus maestros que tenían claro un proyecto educativo innovador (que parcialmente ya habían experimentado en la etapa anterior), se constituyeron en cooperativa y se hicieron cargo del centro , con la complicidad de padres y alumnos.
Desde entonces la escuela se ha organizado de otra manera, su discurso que ilumina su práctica cotidiana, conjuga conceptos como:

 • Humanismo, valores, esfuerzo, espíritu crítico, solidaridad, proximidad, emociones, compromiso …
 • Proximidad, de la abstracción o utopía de cambiar el mundo, vamos mejorando pequeñas cosas de nuestro entorno, próximas, del barrio y de casa, de la escuela …
 • Cooperación y trabajo en equipo, tanto por los maestros como por los alumnos y entre unos y otros …
 • Espíritu crítico, fundamental !!
 • Tecnología y nuevas tecnologías, su uso en positivo para sacar el mejor provecho, y el espíritu crítico para dominarlas y controlarlas …
 • Esfuerzo, no inmediatez …
 • Hacer ciudadanos responsables, en definitiva.
 • Para la escuela cada niño es único, y lo amamos !!

Después de la conversación el director insiste en que visitamos la escuela, unas aulas donde se pueden visualizar determinados procesos de trabajo.

Cruzamos de nuevo el patio de los niños, juegos y pelotas, y subimos las escaleras, varias plantas hasta llegar a unas aulas donde entramos a ver unos gráficos, unos esquemas o murales, que están siendo objeto de trabajo por parte de un grupo de alumnos y que ejemplarizan más que palabras y discursos, una forma de hacer creativa e innovadora en la que son los propios alumnos quienes a partir de un tema o cuestión, lo hacen crecer como una semilla y florecer con múltiples ramas y frutos, fuera del encasillamiento de las asignaturas compartimentadas y cerradas como cajas ….
Se trabaja por intereses y por relaciones transversales pero que nacen del atractivo que tienen para los alumnos que son quienes los han elegido, y se desarrollan por su conversación y interrelación, con lo que el interés no decrece; el educador hace de conductor o facilitador y en el desarrollo de una temática acaban interviniendo todos los ámbitos formativos: organización, lenguaje, sociales, matemática … y cada uno de ellos como una herramienta, como un recurso de comprensión y de aprendizaje, presente exactamente en el lugar que le corresponde, y no como una materia desconectada de la realidad.

La propia escuela, y nos referimos al continente —escaleras, puertas, paredes, mobiliario, rincones inútiles— se transforma en soporte y recurso pedagógico por parte de los alumnos que con su iniciativa identifican desde tablas de multiplicar hasta formas geométricas y otras relaciones que les ayudan a visualizar y reconocer en su entorno lo que estando aprendiendo.

Este texto es una pequeña muestra de la visita a la escuela, que nos confirma que otra manera de hacer es posible, pues proyecto, práctica y resultados están a la vista, pero lo mejor es conectarse a su w

Tertulia1

Para más información os invitamos a visitar la web de la escuela: imágenes, música, proyecto, trabajo en grupo, valores, cooperación. http://www.escolapatufet.cat/Ampa-WP/

 

Navegador de artículos

A %d blogueros les gusta esto: