gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Archivar en la categoría “Trabajo en grupo”

LOVA. Diez años muy buenos

Ya hemos hablado de este proyecto. Es una red de escuelas de secundaria que trabajan

coordinados con profesionales de la ópera para producir una ópera en la escuela, con

alumnos y profesores.

Se trata de una opera completa, libreto, música, interpretación, decorados, carpinteria…

Trabajan con un método compartido, hacen formación de educadores para aprender a

aplicarlo

Es trabajo en grupo con finalidad educativa e innovadora.

Ahora celebran su décimo aniversario.

 

Si quereis más información sobre esta iniciativa que nació en Madrid: https://gentcreativa.wordpress.com/?s=LOVA

 

Construimos un nuevo puzzle. De la Tertulia de febrero (Nestor)

 

(Versión original en catalán. Ver la versión en castellano un poco más abajo)

 

En la tertúlia del passat dissabte dia 11, hem partit de la darrera “descoberta” , la xarxa internacional de projectes d’emprenedoria social ASHOCA, dels que ja hem informat en aquest mateix blog de Gent Creativa, i això ens ha fet aprofundir en el que és l’emprenedoria social, que apropiant-nos de la definició dels propis col·lectius que la practiquen, podríem resumir en:

 

L’ emprenedoria social és un corrent emprenedor que identifica respostes davant dels reptes socials que la transformació social està generant. Els emprenedors i les emprenedores socials creen empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

 

Entenem que això encaixa amb la filosofia de Gent Creativa, i ens confirma, una vegada més, de les iniciatives transformadores que es donen al nostre entorn, creatives, autònomes, independents de institucions i que suposen noves formes de treballar, d’associar-se i de dur projectes a bon terme.

 

Es en aquesta línia que treballa ASHOCA, així com d’altres col·lectius que comparteixen aquests principis.

 

Resultat de la pròpia experiència dels participants en la tertúlia tant en la empresa privada com en les institucions públiques, anem posant sobre la taula diferents projectes que en altres moments i èpoques foren útils per encarar situacions específiques d’educació, de formació en àmbits professionals que afavorissin la integració de joves en el mon laboral, de treball transversal entre sectors educatius, empreses, associacions veïnals, administracions locals, d’ajudes als emprenedors autònoms.

 

En cada moment i davant de cada situació, s’han donat respostes innovadores sorgides de la imaginació i la creativitat d’individus en el si de barris o municipis, que han contribuït a crear projectes i processos d’actuació que han suposat canvis notables davant de les inèrcies de les institucions i dels models establerts.

 

Al final o al principi de tot i feliçment, sempre hi han aquelles persones que s’arremanguen, es posen les piles i encaren els problemes per trobar-hi solucions constructives i possibles, des de la base, des dels propis problemes, sense esperar que les coses canviïn per si soles, sense esperar subvencions…

 

És en aquest context que des de Gent Creativa anem detectant en els diferents àmbits i moments de la vida de l’individu iniciatives i respostes que donen els propis “usuaris” a la problemàtica o a la insatisfacció de models de vida, educatius, formatius, laborals, d’oci…

 

Ací i allà, sorgeixen iniciatives de petit o gran abast que per a nosaltres son com peces d’un puzle que, ultra atreure’ns per l’experiència per ella mateixa en la mida que beneficia un determinat col·lectiu, ens fa entendre que son testimoni d’una actitud creativa i de fe en la nostra comunitat més enllà de discursos polítics, i que podrien ser extrapolables a altres indrets i situacions semblants.

 

Prova d’això que moltes d’aquestes iniciatives es transformen en xarxa i ja es beneficien malgrat la distancia, les unes de les altres generant moviments educatius renovadors.

 

Si fa uns anys parlàvem i identificàvem escoles que treballaven per projectes i amb millors resultats davant dels models més quadriculats de matèries, aules i grups tancats, ara observem com aquelles escoles que han canviat el seu model d’ensenyament s’ha ampliat notablement i sempre gracies a la iniciativa i esforç de mestres i pares, ates que el sistema d’ensenyament segueix sent el mateix.

 

Això val també per les escoles unitàries en àmbits rurals, on mestres i pares han sabut revertir la situació que inicialment semblava de precarietat, en un model propi d’ensenyament més personalitzat, solidari o fraternal entre els distints grups i edats.

 

També identifiquem noves formes de treball en els barris, o en la formació d’empreses fins arribar a l’emprenedoria social de que parlàvem inicialment.

 

És així com la tertúlia es va engrescant i anem afegint peces a aquest puzle del que no tenim model per guiar-nos ni coneixem els límits, però que entenem que peces com el coofunding tipus Verkami, Goteo i tants d’altres; el cooworking de tants espais de treball que han possibilitat que petits projectes d’emprenedors autònoms trobessin sortida i gracies a la transversalitat dels espais es donessin noves associacions de cooperació; o la recuperació de formules com els Business Angel que dona suport amb diners i experiència a nous projectes i nous emprenedors…

 

Aquestes iniciatives més d’altres que hem anat identificant en els darrers temps ens fan creure en que un altra manera de fer i de viure és possible; tal vegada haurem d’investigar en el llibre que ens recomana un tertulià, Construint utopies reals, de Erik Olin Wright, potser també hi trobarem alguna peça per encaixar d’aquest nou puzle que volem ajudar a construir !!

 

Tertulia2

En la tertulia del pasado sábado día 11, iniciamos la conversación a partir del último “descubrimiento”, la red internacional de proyectos de emprendimiento social ASHOCA, de los que ya hemos informado en este mismo blog de Gente Creativa, y eso nos ha hecho profundizar en lo que es el emprendimiento social, que apropiándonos de la definición de colectivos que la practican, podríamos resumir en:
“El emprendimiento social es una corriente emprendedora que identifica respuestas ante los retos sociales que la transformación social está generando. Los emprendedores y las emprendedoras sociales crean empresas capaces de generar, de manera sostenible, nuevos productos y servicios, de abrir nuevos mercados con futuro y de repercutir los beneficios en la mejora colectiva.”

Entendemos que esto encaja con la filosofía de Gente Creativa, y nos confirma, una vez más, en lo certero de las iniciativas transformadoras que se dan en nuestro entorno, creativas, autónomas, independientes de instituciones y que suponen nuevas formas de trabajar, de asociarse y de llevar proyectos a buen término.

Es en esta línea que trabaja ASHOCA, al igual que otros colectivos que comparten estos principios.
Resultado de la propia experiencia de los participantes en la tertulia tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas, vamos poniendo sobre la mesa diferentes proyectos que en otros momentos y épocas fueron útiles para encarar situaciones específicas de educación, de formación en ámbitos profesionales que favorecieran la integración de jóvenes en el mundo laboral, de trabajo transversal entre sectores educativos, empresas, asociaciones vecinales, administraciones locales, de ayudas a los emprendedores autónomos.

En cada momento y ante cada situación, se han dado respuestas innovadoras surgidas de la imaginación y la creatividad de individuos en el seno de barrios o municipios, que han contribuido a crear proyectos y procesos de actuación que han supuesto cambios notables ante las inercias de las instituciones y de los modelos establecidos.
Felizmente, al final o al principio de todo, siempre hay aquellas personas que arremangan, se ponen las pilas y encaran los problemas para encontrar soluciones constructivas y posibles, desde la base, desde los propios problemas, sin esperar a que las cosas cambien por sí solas, sin esperar subvenciones …
Es en este contexto que desde Gente Creativa vamos detectando en los diferentes ámbitos y momentos de la vida del individuo, iniciativas y respuestas que dan los propios “usuarios” a la problemática o la insatisfacción de modelos de vida, educativos, formativos, laborales , de ocio …
Aquí y allá, surgen iniciativas de pequeño o gran alcance que para nosotros son como piezas de un puzle que, además de atraernos por la experiencia en si misma, en la medida que beneficia a un determinado colectivo, nos hace entender que son testimonio de una actitud creativa y de fe en nuestra comunidad más allá de discursos políticos, y que podrían ser extrapolables a otros lugares y situaciones similares.
Prueba de ello que muchas de estas iniciativas se transforman en una red de proyectos semejantes y se benefician a pesar de la distancia, unas de otras generando movimientos educativos renovadores.
Si hace unos años hablábamos e identificábamos escuelas que trabajaban con un proyecto, con mejores resultados ante los modelos más tradicionales de materias, aulas y grupos cerrados, ahora observamos como aquellas escuelas que han cambiado su modelo de enseñanza se ha ampliado notablemente y siempre gracias a la iniciativa y esfuerzo de maestros y padres, dado que el sistema de enseñanza sigue siendo el mismo.
Esto vale también para las escuelas unitarias en ámbitos rurales, donde maestros y padres han sabido revertir la situación que inicialmente parecía de precariedad, en un modelo propio de enseñanza más personalizado, solidario o fraternal entre los distintos grupos y edades.
También identificamos nuevas formas de trabajo en los barrios, o en la formación de empresas hasta llegar a la emprendeduría social de que hablábamos inicialmente.
Es así como la tertulia se va animando y vamos añadiendo piezas a este puzle del que no tenemos modelo para guiarnos ni conocemos los límites, pero en el que entendemos que piezas como el crowfunding tipo Verkami, Goteo y tantos otros; el coworking de tantos espacios de trabajo que han posibilitado que pequeños proyectos de emprendedores autónomos encontraran salida y gracias a la vecindad de sus usuarios se dieran nuevas asociaciones de cooperación; o la recuperación de fórmulas como los Business Ángel que apoyan con dinero y experiencia nuevos proyectos y nuevos emprendedores …

Estas iniciativas además de otras que hemos ido identificando en los últimos tiempos nos hacen creer que otra manera de hacer y de vivir es posible; tal vez tendremos que investigar en el libro que nos recomienda un tertuliano, Construyendo utopías reales, de Erik Olin Wright, quizás también ahí encontremos alguna pieza para encajar de este nuevo puzle que queremos ayudar a construir !!

 

 

 

 

Hacia una sociedad de ciudadanos

Ya sabeis, aqui, en Gent Creativa, nos gusta descubrir y coleccionar experiencias  que favorecen la educación cívica.

De esto hablamos en la tertulia del sábado pasado.

Ya vimos que estas experiencias pueden ser muy diversas, pero que  tienen rasgos comunes, sin haberse puesto de acuerdo.

Se  diria pues, que estamos ante un movimiento de fondo, algo que viene de lejos y que va lejos.

En la última Tertulia constatamos esta diversidad y  nos preguntamos si tenia algún significado especial

 

Las experiencias cívicas

Recordemos, simplemente, algunas de estas experiencias recientes que hemos comentado  aqui:

 • El caso 9Barris de Barcelona, que ahora cumple 40 años y que sigue más vivo que nunca. Un proyecto de un barrio que se recostruye a traves de talleres de circo. El arte aparece a menudo en estos casos.
 • La escuela Joaquim Ruyra de l’Hospitalet, ubicada en una barrio modesto, sin ayudas especiales del Gobierno pone en marcha un proyecto educativo basado en el trabajo por proyectos, en grupo. Suplen los déficits de personal docente con padres voluntarios. Consiguen niveles altos en la evaluacion
 • El proyecto de Roberto Carballo que ha transformado la docencia universitaria en la Complutense, a traves del trabajo en grupo y que hoy impulsa la asociación de profesores Asociación Espiral para la Innovación Educativa
 • La plataforma Ashoka que fomenta los emprendedores sociales en muchos paises.
 • La plataforma LOVA que facilita los proyectos de creación y producción de opera en escuelas como proyecto educativo.

Esto son sólo algunos ejemplos al azar: seguro que podriamos añadir muchos más casos que todos conocemos, en muchos paises.

 

Lo que tienen en común

En Gent Creativa ya hemos hablado de estos casos y hemos aportado referencias en webs específicas. Hoy queremos ver lo que tienen en común y valorar su sentido frente a la “sociedad sin ciudadanos” que nos ha dejado la crisis y la globalización.

Lo que tienen en común se repite, de forma curiosa. Tal vez era algo que nos pedia el cuerpo y que va emergiendo aqui y allá, bajo nombres y métodos diversos.

 • Encontramos trabajo en grupo que genera una creación más potente y empatia entre personas
 • Encontramos “educación por la acción”, algo que nuestras escuelas y universidades  habian olvidado
 • Encontramos gente que comparte objetivos de mejora e innovación social.
 • En muchos casos , ofrecen espacios refugio contra los abusos laborales de empresas o las presiones consumistas del entorno. Un sentido de la vida que dificilmente podriamos encontrar en solitario.

Podemos observar un desarrollo permanente de nuevos proyectos que responden a estas caracteristicas.Su diseño de método y su sistema de valores sociales parecen el negativo del “no diseño social” que nos ha dejado en herencia el individualismo neoliberal.

El proyecto neoliberal no sólo ha traido una gran desigualdad económica sino que también nos deja una herencia cultural  parecida al que deja  un tsunami. Com dijo con mucha visión Margaret Thatcher hace años”La sociedad no existe”. Hoy su profecia se ha cumplido en parte, en USA y en Gran Bretaña, de momento.

 

Las emociones colectivas

En todos los proyectos citados encontramos alguna forma de educación de las emociones   a través de la acción y la cooperación.

Por otra  parte, la decadencia social que nos deja la cultura individualista se caracteriza por formas patológicas de emociones colectivas que dejan a millones de personas como inválidas emotivas. Estas son , ahora , las victimas de manipuladores emotivos que denominamos “populistas”, a falta de una palabra mejor.

Tal vez podemos pensar que el deficit emotivo de nuestras sociedades está en el origen de la crisis cultural actual, cuando tanta gente es capaz de votar y decidir impulsados por el miedo, el deseo de revancha o la indignación, perjudicándose ellos mismos, anulando su capacidad crítica.

 

Una luz y muchos frenos

En todo caso, la emergencia de nuevos proyectos de educación ciudadana en barrios, escuelas, universidades o empresas, donde la acción y la cooperación son el nuevo paradigma educativo, no dejan de ser una luz de esperanza en el tunel actual. Una luz que avanza, aunque de forma lenta.

El freno principal es seguramente, la rutina mental de muchos. A pesar de los resultados evidentes de estos proyectos, que nacen en la gente no en los gobiernos, muchos prefieren ignorarlos. Miles de personas trabajan hoy, casi siempre de forma voluntaria y entusiasta, para hacerlos realidad. No es pues una barrera financiera sino de prejuicios.

En este panorama de indiferencia y falta de curiosidad queremos destacar un ejemplo positivo. La Universitat Oberta de Catalunya, UOC , que ha desarrollado un trabajo de investigación sobre el papel decisivo de  las emociones colectivas en el movimiento 15M.Este proyecto está dirigido por el profesor Javier Toret y ha publicado varios libros sobre el tema. Dirige la colección el profesor Manuel Castells

En otro sector, merece la pena señalar la asociación PAH, bien conocida por su defensa de los derechos a la vivienda frente a los abusos de los bancos protegidos durante decadas por la ley hipotecaria española, tantas veces criticada por el tribunal de justicia europeo. La PAH ha desarrollado un método de trabajo en grupo con los afectados, orientado a mejorar su autoestima y la ajuda mutua, un proyecto de gestión emotiva colectiva.

 

 

 

 

 

Emprendedores sociales: ¿qué hace ASHOKA en todo el mundo?

Aqui hay una sintesis de 16 proyectos sociales que impulsa la red mundial ASHOKA

http://www.ashoka.es/this-works/

 

Por qué hablamos ahora de emprendedores sociales?

En el programa de Ashoka leemos que impulsan empresas sociales y facilitan educación  apropiada para estas empresas. Ellos hablan de :

 • lideerazgo compartido
 • empatia
 • trabajo en grupo
 • creatividad
 • resolución de conflictos

Me recuerdan los conceptos que empleaba Roberto Carballo y su Asociación Espiral para la Innovación, cuando crearon su master de emprendedores sociales.

Asi que empiezo a entendeer que emprendedores sociales y proyectos artisticos con finalidad de cambio social tienen mucho en común.

¿Vamos a explorar el tema?

El pensamiento

Ofrecen una respuesta a  la sociedad de consumo, al individualismo, a la falta de valores, al populismo político

Proponen el progreso humano a través de la acción en grupo, una forma de progreso personal.

La práctica

Estas organizaciones ayudadn a emprendedores a desarrollar su proyecto de empresa, a adquirir la formación necesaria, a buscar financiación, asesoria, contactos.

 

Algunas muestras de servicios que impulsan los emprendedores sociales y empresas sociales.

Web catalana de ASHOKA d’emprenedors sociales

http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/index.php/recursos/llistar/economics/6

 

Un proyecto de emprendedores sociales en una ciudad con graves desigualdades : Atlanta

http://www.civicatlanta.org/ventures/

En esta página de su blog hay una lista de empresas sociales que el Centro impulsa

Hablaremos del tema en una tertulia

En el Palau de la Musica:”Los coros Clavé XXI”

 

Tertulia1

Una buena noticia nos llega del Palau

Desde hace unos años pocas noticias  nos llegan del Palau , si no son los propios conciertos que van programando.

Es fácil de entender, desde que se inició el proceso judicial implicando a Lluis Millet y a Convergencia Democrática, el Palau, como entidad cívica  parece que ha quedado en una nube. Creo que el propio Palau lo ha favorecido, pues no ha quedado claro el papel que jugaron en esta triste historia, ni  siquiera han reclamado el dinero que salió de su caja y fue a parar a la del partido.

Cada cual puede entender lo que quiera. Tal vez confían en que el tiempo lo cura todo.

*****

Coros de niños inmigrantes

Pero hoy nos gustaría recordar este programa de música coral infantil que mueve centenares de niños y decenas de asociaciones y escuelas de su entorno, de Ciutat Vella.

Hablamos de Los coros de Clavé XXI

que se dirige a niños del propio barrio, donde abundan las familias de orígenes extra europeos, en situación de “vulnerabilidad” , como dicen ellos.

El programa les ofrece gratuitamente formación coral con monitores propios, con una clase por semana. El objetivo es favorecer la cohesión social a través del canto en grupo. Una vez al año, invitan a todas las corales a cantar en el Palau y también a sus familias respectivas, de forma que, al menos por  una vez rompen la barrera tradicional que tiene este equipamiento cultural en medio del barrio.

El método de Los coros Clavé XXI parece realmente orientado a fomentar el arte de calidad hacia la innovación social. Llama la atención el esfuerzo que hacen en reciclar a sus propios monitores, con formación facilitada por el prestigioso programa de canto coral social de Venezuela.

***

Más corales y menos psi

Creo que dan un buen servicio a la ciudad. Muchas veces pienso, cuando veo el impacto de este tipo de programas, que con más corales como estas tal vez necesitaríamos menos psicólogos, menos expertos en coaching y menos fármacos. No sólo para gente en situación “vulnerable” sino  para familias de cualquier barrio de la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Más ejemplos de creación via móvil

 

 

Tertulia1
Más ejemplos de creación via móvil
Esto es una muestra de lo que tratamos en la última Tertulia
Estamos recibiendo más  ejemplos. Nos llegan del Consejo Escolar de Cataluña (Generalitat).

 

 

Aunque no todos los casos que citan pueden valorarse como “actividades creativas”,

todos ofrecen sin duda buenas oportunidades para avanzar en este camino.

Por ahi se empieza.

Encontramos buenos ejemplos, tal vez faltarian buenos imitadores.

Aqui van pues los ejemplos (nos hemos tomado la libertad de resumir los informes de la administración):

++++

 

l’Institut Torre del Palau, de Terrassa,
Aqui fan l’enregistrament de

pràctiques d’anglès en un aeroport, el seguiment i

participació via Twitter en esdeveniments d’actualitat,

els contactes amb persones emprant diverses llengües

o les simulacions de la vida quotidiana.

Aqui els mòbils serveixen per aprendre fent.

Un altre exemple és la creació per part dels alumnes

d’una ruta urbana per conèixer el patrimoni industrial de Terrassa.

Altres exemples d’aprendre fent : la creació de robots i

el disseny d’apps en el marc del projec mSchools

++++

 

’Institut Josep Vallverdú, de les Borges Blanques,
Alumnes de 4t d’ESO, (projecte mSchools)
Projecte col·laboratiu de disseny d’aplicacions una app per a la
promoció turística i econòmica de la comarca de les Garrigues.

++++

 

 Col·legi Virolai, de Barcelona

Aqui utilitzen  el telèfon mòbil per enregistrar imatges i vídeos

per a activitats de geolocalització amb codis QR amb

el  Museu de Zoologia de Barcelona

Amb Twitter treballen en  poemes
amb els alumnes d’una escola de València,
També amb Twitter, alumnes de 4t d’ESO duen a terme un Congrés de
Biotecnologia i Biomedicina.
++++

Institut Pons d’Icart, de Tarragona,
Aqui fan servir els telèfons mòbils en activitats interdisciplinàries
de ciències i anglès i amb realitat augmentada.

Els alumnes fan servir l’aplicació WhatsApp a les classes per interaccionar

entre ells, comprovant plantejaments, hipòtesis o

resultats.

En el marc d’un projecte d’impuls a la lectura,

un còmic fet amb fotos de mòbil pels

mateixos alumnes explica com llegir i resoldre

problemes científics.

++++

Escola El Sitjar, de Linyola

Aqui, el projecte

consisteix en descriure un animal de granja i fer-ne un dibuix.

Cada alumne grava la seva veu amb el

mòbil o tauleta i llegeix la descripció.

Les gravacions es guarden al núvol mitjançant una

aplicació i es pengen al bloc del cicle mitjà.

Per a cada animal es genera també un codi QR, que

s’imprimeix i s’enganxa a cada dibuix.

Amb tots els dibuixos es realitza un mural al passadís

de l’escola perquè els alumnes d’altres cursos

puguin llegir el codi associat a cada animal amb el

dispositiu mòbil i així poden escoltar la

descripció sonora.

Aprenen i s’ho passen bé!

++++

 

L’Escola Rel, de Barcelona,

és un centre d’educació especial.

Amb el suport de l’Institut Municipal

d’Informàtica i l’Institut Municipal d’Educació,

l’Escola Rel du a terme un projecte d’hort urbà intel·ligent,

l’Smart Hort.

Mitjançant un telèfon

mòbil o una tauleta, els alumnes fan mesures de variables com la llum,

la temperatura o el grau d’humitat de la terra on hi ha les plantes,

connect en el reg quan és necessari, observen l’hort

amb la càmera i treballen en la detecció de la presència d’animals

a l’hort mitjançant sensors de moviment.

Els alumnes empren Scratch per confegir programes que analitzen les dades

proporcionades per sensors integrats a l’hort, controlar les accions i

generar les respostes necessàries.

La iniciativa Smart Hort és un exemple

integral de projecte educatiu, inclusió

social i treball cooperatiu i participatiu.

++++

 

 

Escoles Garbí Pere Vergés, de Badalona i Esplugues de Llobregat,

A ciències experimentals es fan servir les tauletes

com a eines de simulació i com a recurs per

documentar, fotografiar o registrar qualsevol pràctica o experiment.

En temes de llengua i comunicació s’usen com a eina de registre i lliurament

de treballs basats en exposicions orals.

A l’aula de tecnologia es disposa de robots que es

controlen mitjançant les tauletes.

L’entorn matemàtic GeoGebra permet explorar interactivament

les connexions entre àlgebra i geometria.
++++

 

Podeis mandarnos más ejemplos de trabajos en grupo que fomentan
la acción creativa en un entorno de TIC o de móviles

 

¿Escalera de Dios o del diablo?

 

Estamos en Scala Dei, en latín significa Escalera de Dios

Un lugar escepcional, duro, rodeado de viñas

Hace siglos, una cartuja  trajo al Priorato (Tarragona) la cultura del vino.

Pero hoy sólo vemos una colección de ruinas que hacen soñar en lo bello que debió ser…

y en lo diabólicos que fueron quienes destrozaron esta belleza.

***

No se quienes son ni quiero saberlo.

Alguien se ensañó en esta comarca. Las ruinas lo atestiguan.

Tambien destruyeron su vino. Hasta hace pocas décadas, era de lo peor, sólo a granel,

indigesto y muy cargado de alcohol, demasiado.

Se malvendia  para mezclarlo con caldos de lujo en otras paises.

Hasta que un dia…

*****

Por aqui pasaron unos personajes que , a pesar de todo, a pesar de la miseria moral y material del pais,

descubrieron que estas tierras y sus gentes tenian un tesoro.

No eran los reyes magos, se llaman René Barbier, Alvaro Palacios, Dominik Huber, Salustiano  Alvarez, Daphne Glorian y otros.

No preguntaron quién era el culpable de tanta ruina

sino que hicieron como dice el Evangelio:

“vendieron todas sus pertenencias para comprar la perla preciosa”.

Ellos sabian de vino y eran capaces de transformar una comarca que ya no tenia jóvenes en un Priorato

que hoy sabe producir y vender vino de calidad en todo el mundo,

una comarca que recupera la dignidad, donde vuelve la esperanza en el futuro, porque los jóvenes vuelven.

Ellos hicieron vino de calidad y convencieron a otros agricultores para sumar producción y reforzar la denominación de origen.

No compraron la comarca, no era “Bienvenido Mr. Marshall”con mucha pasta.

Eran gente creativa, con conocimientos, experiencia, ilusión, con arte, que sabian apreciar un tesoro cuando lo veian.

****

No eran victimistas , como los hay por aqui, que son expertos en buscar culpables cuando hay una desgracia.

que saben encontralos en el exterior. (Los malos siempre son los otros.)

Los que reinventan la historia para decirnos que ellos son los herederos de..

*****

En un pais poblado de victimistas,

aquellos personajes que no eran los reyes magos apreciaron el tesoro que alli habia y se pusieron a trabajar sin buscar culpables.

Han tenido un éxito espectacular.

***

Ya sabemos, este pais puede ser la escalera de Dios o la del diablo, la de los creativos o la de los victimistas.

Depende de nosotros. No busquemos culpables. Donde vemos miserias también hay un tesoro escondido, la gente.

El victimismo debe ser una enfermedad del alma, una dolencia.Es muy triste.

***

Para saber más sobre vinos del Priorat http://doqpriorat.org/ca

Por Todos los Santos puede ser un buen momento para visitar y degustar. (Aqui no hacemos propaganda)

CVTV promueve a mujeres jovenes que quieren hacer cine

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14f8ed1387e46353

Recogen dinero por crowfunding para enseñar a mujeres jovenes a hacer cine y para facilitarles el equipo necesario

Corren aires innovadores y no vamos a dejarlos pasar

Si, es verdad, corren aires innovadores, finalmente.

Parecia que el pais ya olia a muerto y resulta que estamos vivos.

Aunque algunos no paran de repetir sus ay, ay , ay..que viene el Apocalipsis

En Gent Creativa no vamos a dejar pasar estos nuevos aires, aqui estamos

****

En nuestra Tertulia, en el cafe Viena de Sant Cugat y en Internet, nos llegan personas

nuevas con nuevas ideas. No vamos a dejarlas escapar.

Por esto, puede ser bueno que recordemos nuestro papel de renovación cultural y social.

No vamos a perder el norte ni disfrazarnos de lo que no somos.

****

Contra viento y marea, Gent Creativa nace hace ya tres años, muy largos,muy solitarios, con la vocación

de reconocer la capacidad de cada ciudadano para actuar de forma creativa. Por esto escogimos el arte

como forma de comunicación para promover la innovación social. No se trata de filosofar en

el aire, sino de abrir los ojos a cosas que ya están pasando entre nosotros y que funcionan.

Vemos grupos que practican la pintura, el teatro, el video o la música en barrios y escuelas,

con finalidades sociales: luchar contra la marginació de mujeres, jóvenes, inmigrantes..

Aqui y en todo el mundo.

Durante estos años hemos seguido atentamente estos casos ejemplares y hemos sido testigos de su valor

para superar conflictos, facilitar el trabajo en grupo, ofrecer una visión global, mejorar la empatia entre

personas, substituir la obsesión por el dinero por el placer de construir e innovar con otros.

****

Más todavia: hemos aprendido de estos ejemplos, que nos han ayudado a descubrir nuevos ejemplos. Aquellos

que no trabajan con un proyecto artístico sino con otros proyectos. En escuelas y universidades el proyecto

es mejorar e innovar en su propio entorno social. En empresas, hemos visto cómo el juego

puede ser el proyecto para conseguir un trabajo con más sentido y más eficacia.

****

Asi pues, hemos seguido el hilo conductor que nos permite trabajar en la innovación de nuestra sociedad

y ofrecerle alternativas. Ahora que el fomento del individualismo y la obsesión por el dinero ya empiezan

a mostrar la falsedad de sus promesas y la práctica de sus abusos, mucha gente se pregunta cómo

podemos encontrar nuevos caminos abiertos a la cooperación y a la madurez personal. Ahora , más que

nunca, necesitamos conocer buenas prácticas con ejemplos abiertos a la diversidad, a la tolerancia

constructiva, al respeto al entorno.

****

Este es el sentido  de Gent Creativa que nos permite navegar en aguas turbulentas y en mares

desconocidos. Que nos permite invitar a nuevas gentes y a nuevas ideas. Esperemos que veremos

resultados nuevos e inéditos con gentes nuevas e inéditas.

Utopias en marcha: la economia del bien común y la del juego

A raiz de la publicación del último artículo, en este blog, donde lanzábamos una propuesta sobre el juego digital, hemos recibido una contrapropuesta , otra utopia, sobre “la economia del bien común” de Ignasi Meda, un experto en juegos digitales e historiador de la ciencia.

http://ignasimeda.blogspot.com.es/2012/03/la-economia-del-bien-comun-parte-1.html

Es una suerte encontrar gente como Ignasi que combina esta búsqueda de salidas democráticas para nuestra sociedad, con sus conocimientos en tecnologias de la información. Este es su campo de trabajo como historiador de  la ciencia.

Asi pues, intentaré resumir aqui sus aportaciones y algo de las reflexiones que me han sugerido. Asi es como se aprende un poco cada dia.

****

Sobre su aportación relativa a la economia del bien común, entiendo que lo esencial, seria reemplazar la motivación del beneficio por la del bien común. Tiene razón en decir que el beneficio como objetivo equivale a poner el dinero por encima de todo. Si aceptamos este valor social, plenamente vigente en nuestros dias, no podemos entender qué significa la defensa del medio ambiente , la igualdad entre personas o saber disfrutar del arte y de la vida.

Estos últimos años, con la implantación de la economia global financiera se consolida esta tendencia que ya existia hace tiempo.

Esto va mal, no podemos negarlo. Además, todo hace pensar que irá peor . No vemos razones para que el rumbo actual se modifique.

Asi pues, Ignasi hace una critica social y presenta una propuesta: cambiar el objetivo central de nuestra economia. Cambiar el beneficio por el  bien común. Asi, parece decir, encontramos una salida más justa a nuestra sociedad, algo que nuestra propuesta del juego digital tal vez no conseguía.

Dejemos aqui esta tesis, que me parece acertada en el diagnóstico pero poco efectiva en su proposición. Lo comentaremos más adelante.

****

Veamos ahora  la crítica directa que Ignasi nos plantea a nuestra proposición del juego como factor de cambio social. Él nos recuerda que muchas empresas ya lo están aplicando para facilitar el trabajo en grupo de personal cualificado, para impulsar proyectos innovadores. Según su crítica, estas empresas intentan ganarse la benevolencia de su personal, suavizar conflictos, combinar esfuerzo con distracción…En fin, un intento de seducción para camuflar conflictos de fondo.

Su texto completo se publicó en “Deus ex machina”

http://deusexmachina.es/por-que-la-gamificacion-es-una-espada-de-doble-filo/

****

La amenaza que Ignasi nos describe es real, no tengo ninguna duda. Quienquiera que se proponga aplicar el juego como remedio social deberá tener en cuenta esta posible degeneración. Es lo que pasa cuando el sistema capitalista tiene la astucia de adoptar las proposiciones del enemigo. Las empresas, con independencia de su impacto social efectivo, saben crear programas sociales o artisticos para mejorar su imagen.

En nuestro pais, en estos dias, vemos a los bancos y cajas ofreciendo ayudas a los jóvenes, frases de benevolencia para los que sufren, premios a los innovadores, reconocimiento a los artistas. Parecerian ONG, es lo que pretenden, para hacernos olvidar sus piraterias más recientes. De hecho, sabemos que los bancos nunca habian tenido una imagen tan negativa, inspiran desconfianza a empresas y particulares.

Después de la crisis quedan dudas importantes sobre posibles abusos y delitos que aun no han sido reconocidos ni castigados. En nuestro caso, han gozado de unos poderes públicos totalmente vencidos que les han facilitado abusos notables, con un coste social muy importante.

O sea que, cualquier actividad que tenga buena imagen: becas para estudiantes, conciertos, torneos de futbol,comedores para pobres, ayudas a emprendedores, divulgación de la cultura cientifica, elogios a las madres de familia que saben tirar adelante con sus dificultades…todo vale para el banco. Sabemos que, tarde o pronto,  toda mejora podrá ser adoptada , de alguna forma por las empresas más astutas.

****

Por otra parte, las mejoras sociales que se lanzan con la mejor intención, pueden acabar en caricatura y degeneración. Los antiguos ya dijeron: “Pobre de ti si los dioses algun dia te conceden lo que pides”. Las utopias deberian contratar un seguro de accidentes antes de empezar, les puede pasar cualquier cosa. El capitalismo sabe adoptar cualquier iniciativa, sabe apropiarsela desde el poder.

****

Pero yo creo que muchas grandes empresas usan hoy la gamification como forma de seducción. Necesitan seducir al personal más creativo, porque precisamente este personal exige hoy más de su trabajo. El dinero ya no lo es todo para ellos. Quieren un trabajo más satisfactorio, con más sentido, con horizontes. Quieren hacer otras cosas en su vida además de trabajar. Muchos son capaces de vivir una situación insegura y lanzarse como emprendedores antes que ligarse a una empresa.
Asi pues, algunas empresas necesitan seducir, y esto es una debilidad más que una astucia. Con independencia de sus intenciones ocultas, ofrecer trabajo en grupo via gamification equivale a empoderar al trabajador.
Trabajo en grupo significa cooperación con los colegas, proyecto que emociona, emoción que vincula al equipo y a la sociedad, satisfacción en el esfuerzo, visión holistica, relaciones P2P para aprender de otros, valores sociales positivos. Esto equivales a inducir cambios positivos en la sociedad, cambios hacia el bien común.
****
Claro que esto es contradictorio con el neoliberalismo, que pone el dinero por encima de las personas. Pero hemos de sospechar que el neoliberalismo no es eterno, nada lo es en este mundo. Los que creen que es eterno y actuan en consequencia están trabajando, sin saberlo,  a favor del neoliberalismo, están vencidos.
Las críticas al sistema actual se extienden cada dia más, sus errores son visibles para todos. Ya es hora de empezar a construir para el dia después. No es suficiente con indignarse,  con derribar la estatua del opresor, hay que construir el edificio de la democracia cada dia.
El primer paso es pues, detectar las debilidades del poder. Cuando interpretamos sus debilidades como fortalezas, hacemos trampa, alimentamos el monstruo.
****
Finalmente, creo que podemos trabajar para un futuro más humano si desarrollamos una cultura civica coherente con los nuevos tiempos. Cambiar las leyes, dar un golpe de mano, no nos resuelve gran cosa, si la gente sigue contaminada con los valores del antiguo régimen.
Si la gente se siente neoliberal, si quiere comportarse como un rico, aun a costa de endeudarse, si quiere imitar al que tiene dinero, si sueña con ser el que hace más carrera, si no sabe gozar la vida que tiene y se desvive por tener lo que tienen otros,.. de poco sirve cambiar las leyes. La derecha más conservadora gana las elecciones en Bruselas, en Madrid y en Barcelona, gracias a gente de este tipo.
Si empezamos a ver cambios, si el neoliberalismo ya no es una verdad indiscutible, es hora de fomentar y practicar una nueva cultura que nace del arte y de la cooperación. Fomentar una cultura cooperativa via trabajo en grupo y praticar el trabajo en grupo con ayuda de juegos digitales puede ser pues una gran oportunidad que algunos ya están aprovechando.
Hemos de creer en la gente y esperar que si consiguen practicar una nueva cultura serán capaces de tomar decisiones democráticas y progresistas.
****
Se trata de practicar. Los valores no se transmiten con discursos  ni clases magistrales. Las leyes pueden ayudar pero no son suficientes. Estamos en la batalla de la cultura. Esta es la batalla que en su dia supieron ganar Ronald Reagan y Margaret Thacher, en sus paises y más allá. Han sabido contaminar a partidos de derechas y también a la izquierda europea.
Pero sabemos que hay otra cultura y que mucha gente ya está indignada con los desastres que han acompañado a la cultura neoliberal. Estamos , pues, construyendo.

.

Navegador de artículos

A %d blogueros les gusta esto: