gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Archivar en la categoría “Educación”

Hablamos de la escuela a la sombra de los árboles

A la sombra de los árboles, en   la plaza de la Virreina, en Gracia, hablamos con el director de la  escuela nou Patufet.

Estas notas son pues el extracto de estas horas apasionantes, para el director y para nosotros.

Nos habla de algo que viven muchos ciudadanos. La escuela, la educación innovadora son temas de todos. Antes sólo sabian de esto los maestros, algunos políticos. Los padres no se atrevian. Ahora ya parece que hemos perdido la paciencia para esperar aquella ley de educación que tenia que ponerlo todo en orden. Ahora, la educación es un tema de ciudadanos. Muchos hablan de estos asusntos con maestros. Algunos ponen manos a la obra. Los políticos prefieren seguir la jugada y no molestar si no es necesario.

Algo está pasando. Por esto, la Tertulia de Gent Creativa, por una vez, se reunió en la plaza de la Virreina de Gracia, con el director del nou Patufet. Teniamos muchas preguntas

Tertulia1(versión original, en catalán.  Ver   la versión en castellano a continuación)

Un dimarts a les 15 h, ens obren la porta del carrer i entrem a un pati de sol i sombra on infants i joves d’edats diverses s’afanyen a escridassar-se, jogar, correr, saltar, i fer circular pilotes en tots sentits de les que tenim que protegis-nos amb elegancia.

Estem en una escola de la Vila de Gràcia, Barcelona, dins de ciutat i en mig de blocs de cases; la imatge, cridòria i aparença son semblants a la de qualsevol altre centre educatiu de primària i secundària, però estem en una escola diferent, en la que es treballa i es viu d’un altra manera: alumnes, mestres, pares…, es a dir tots els agents i actors que la fan possible s’han confabulat, s’han compromès en un projecte educatiu que més enllà d’aprovar matèries, passar cursos i obtindre un certificat final, que també !!, te per objectiu formar persones, educar en sentit critic i en valors, donar i facilitar eines per a que cada alumne sapiga inserir-se en la societat que l’envolta i sapiga fer front de forma creativa a les dificultats i als reptes amb els que com a persona s’haurà d’encarar en un futur no massa llunyà.

Ens hi apropem encuriosits per aquesta manera de treballar, i tenim la oportunitat de conversar un parell d’hores amb el seu director que ens acull d’una manera entusiasta i ens tramet a traves de fets i experiències “reals”, allò que moltes vegades a la tertúlia de Gent Creativa hem exposat com a desitjable, i que ells, en aquesta escola organitzada com a cooperativa d’educadors i treballadors, i amb més de 260 alumnes, fan possible amb la seva dedicació i la complicitat d’una administració que, a l’ensems que manté els programes tradicionals d’ensenyament, tolera iniciatives innovadores com la que es dú a terme en aquesta escola.

 

Parlem d’una escola concertada que, aprofitant que tancava per fallida financera, bona part dels seus mestres que tenien clar un projecte educatiu innovador (que parcialment ja havien experimentat en l’etapa anterior), es constituiren en cooperativa i es feren càrrec del centre, amb la complicitat de pares i alumnes.

D’aleshores ençà l’escola s’ha organitzat d’un altra manera, el seu discurs que il·lumina la seva pràctica quotidiana, conjuga conceptes com:

 • Humanisme, valors, esforç, esperit crític, solidaritat, proximitat, emocions, compromis…
 • Proximitat, de l’abstracció o utopia de canviar el món, anem millorant petites coses del nostre entorn, pròximes, del barri i de casa, de l’escola…
 • Cooperació i treball en equip, tant pels mestres com pels alumnes i entre uns i altres…
 • Esperit crític, fonamental !!
 • Tecnologia i noves tecnologies, el seu ús en positiu per treure’n el millor profit, i l’esperit critic per dominar-les i controlar-les…
 • Esforç, no immediatesa…
 • Fer ciutadans responsables, en definitiva.
 • Per l’escola cada nen és únic, i l’estimem !!

 

Després de la conversa el director insisteix en que visitem l’escola, unes aules en concret on es pot visualitzar determinats processos de treball.

Travessem de bell nou el pati dels infants, jocs i pilotes, i pugem escales amunt, varies plantes fins arribar a unes aules on entrem a veure uns gràfics, uns esquemes o murals, que estan sent objecte de treball per part d’un grup d’alumnes i que exemplaritzen més que paraules i discursos, una forma de fer creativa i innovadora en la que son els mateixos alumnes qui a partir d’un tema o qüestio, la fan crèixer com una llavor i florir amb múltiples branques i fruits, fora de l’encasillament i de les asignatures tancades com capses….

Es treballa per interesos i per relacions transversals però que neixen de l’atractiu que tenen pels alumnes que son qui ho han escollit, i creixen de la seva conversa i interelació, amb el que l’interès no decreix, l’educador fa de conductor o facilitador i en el desenvolupament d’una temàtica acaben intervenint tots els àmbits formatius: organització, llenguatge, socials, matemàtica…i cadascun d’ells com una eina, com un recurs de comprensió i d’aprenentatge present exactament en el lloc que li pertoca, i no com una matèria desconnectada de la realitat.

La pròpia escola, i ens referim al continent —escales, portes, parets, mobiliari, racons inútils— es transforma en suport i recurs pedagògic per part dels alumnes que amb la seva iniciativa hi identifiquen des de taules de multiplicar fins a formes geomètriques i altres relacions que els ajuden a visualitzar i reconèixer en el seu entorn allò que estant aprenent.

Aquest text és un petit tast de la visita a l’escola, que ens confirma que un altra manera de fer es possible, doncs projecte, pràctica i resultats estan a la vista.

(sigue   la versión en castellano)

Martes, 15 h, nos abren la puerta de la calle y entramos en un patio de sol y sombra donde niños y jóvenes de edades diversas hablan y gritan con esta banda sonora clásica de los patios de escuela; juegan, corren, saltan, y hacen circular pelotas en todos sentidos de las que tenemos que protegernos con elegancia.
Estamos en una escuela de la Vila de Gràcia, Barcelona, ​​dentro de la ciudad y en medio de bloques de casas; la imagen, griterío y apariencia son similares a la de cualquier otro centro educativo de primaria y secundaria, pero estamos en una escuela diferente, en la que se trabaja y se vive de otra manera: alumnos, maestros, padres …, es decir todos los agentes y actores que la hacen posible se han confabulado, se han comprometido en un proyecto educativo que más allá de aprobar materias, pasar cursos y obtener un certificado final, que también !!, tiene por objetivo formar personas, educar en sentido crítico y en valores, dar y facilitar herramientas para que cada alumno sepa insertarse en la sociedad que le rodea y sepa hacer frente de forma creativa a las dificultades y los retos con los que como persona deberá encararse en un futuro no muy lejano.
Nos acercamos con curiosidad atraídos por esta manera de trabajar, y tenemos la oportunidad de conversar un par de horas con el director de la escuela Nou Patufet que nos acoge de una manera entusiasta y nos explica a través de hechos y experiencias “reales”, lo que muchas veces en la tertulia de Gente Creativa hemos expuesto como deseable, y que ellos, en esta escuela organizada como cooperativa de educadores y trabajadores, y con más de 260 alumnos, hacen posible con su dedicación y la complicidad de una Administración que, a la vez que mantiene los programas tradicionales de enseñanza, tolera iniciativas innovadoras como la que se lleva a cabo en esta escuela.
Hablamos de una escuela concertada que, aprovechando que cerraba por quiebra financiera, buena parte de sus maestros que tenían claro un proyecto educativo innovador (que parcialmente ya habían experimentado en la etapa anterior), se constituyeron en cooperativa y se hicieron cargo del centro , con la complicidad de padres y alumnos.
Desde entonces la escuela se ha organizado de otra manera, su discurso que ilumina su práctica cotidiana, conjuga conceptos como:

 • Humanismo, valores, esfuerzo, espíritu crítico, solidaridad, proximidad, emociones, compromiso …
 • Proximidad, de la abstracción o utopía de cambiar el mundo, vamos mejorando pequeñas cosas de nuestro entorno, próximas, del barrio y de casa, de la escuela …
 • Cooperación y trabajo en equipo, tanto por los maestros como por los alumnos y entre unos y otros …
 • Espíritu crítico, fundamental !!
 • Tecnología y nuevas tecnologías, su uso en positivo para sacar el mejor provecho, y el espíritu crítico para dominarlas y controlarlas …
 • Esfuerzo, no inmediatez …
 • Hacer ciudadanos responsables, en definitiva.
 • Para la escuela cada niño es único, y lo amamos !!

Después de la conversación el director insiste en que visitamos la escuela, unas aulas donde se pueden visualizar determinados procesos de trabajo.

Cruzamos de nuevo el patio de los niños, juegos y pelotas, y subimos las escaleras, varias plantas hasta llegar a unas aulas donde entramos a ver unos gráficos, unos esquemas o murales, que están siendo objeto de trabajo por parte de un grupo de alumnos y que ejemplarizan más que palabras y discursos, una forma de hacer creativa e innovadora en la que son los propios alumnos quienes a partir de un tema o cuestión, lo hacen crecer como una semilla y florecer con múltiples ramas y frutos, fuera del encasillamiento de las asignaturas compartimentadas y cerradas como cajas ….
Se trabaja por intereses y por relaciones transversales pero que nacen del atractivo que tienen para los alumnos que son quienes los han elegido, y se desarrollan por su conversación y interrelación, con lo que el interés no decrece; el educador hace de conductor o facilitador y en el desarrollo de una temática acaban interviniendo todos los ámbitos formativos: organización, lenguaje, sociales, matemática … y cada uno de ellos como una herramienta, como un recurso de comprensión y de aprendizaje, presente exactamente en el lugar que le corresponde, y no como una materia desconectada de la realidad.

La propia escuela, y nos referimos al continente —escaleras, puertas, paredes, mobiliario, rincones inútiles— se transforma en soporte y recurso pedagógico por parte de los alumnos que con su iniciativa identifican desde tablas de multiplicar hasta formas geométricas y otras relaciones que les ayudan a visualizar y reconocer en su entorno lo que estando aprendiendo.

Este texto es una pequeña muestra de la visita a la escuela, que nos confirma que otra manera de hacer es posible, pues proyecto, práctica y resultados están a la vista, pero lo mejor es conectarse a su w

Tertulia1

Para más información os invitamos a visitar la web de la escuela: imágenes, música, proyecto, trabajo en grupo, valores, cooperación. http://www.escolapatufet.cat/Ampa-WP/

 

Los dialogos de la tertulia de Abril

(versión original en catalán. Ver a continuación la versión en castellano.)

 • La pol·linització de les abelles com a metàfora (La abeja y el economista – Yann Moulier Boutang), el valor i el poder de les paraules segons Heidegger, herois contraposats com Ulisses i Schackleton, la crema de llibres de Farenheit 451, Lorenzo Milani i l’escola de Barbiana per José Luis Corzo, Roberto Carballo i les seves aportacions a la innovació i l’aprenentatge…

 

Tot això formà part de la nostra tertúlia del passat 29 d’abril, i sense figurar en cap guió previ ni ordre del dia, res era aliè a la tertúlia ni a tot allò que conforma Gent Creativa.

 

Pot donar la sensació de que donem voltes sobre les mateixes coses, però en realitat el que fem es aprofundir en elles a l’escalf de lectures, referències i reflexió d’altres més “savis”, així com exemples d’experiències d’ara i d’altres temps, que no fan altra cosa que donar credibilitat a allò que pensem, encoratjar-nos i donar-nos una mica d’esperança en el futur, talment com els homes i dones de Farenheit 451 que s’aprenien de memòria els llibres prohibits i cremats per trametre’ls a les noves generacions.

 • Sempre ens han interessat les experiències innovadores en el camp educatiu i formatiu, siguin d’escoles o d’iniciatives comunitàries de barris, veïns, pares, així com el treball transversal entre aquests diferents sectors. L’Escola de Circ de l’Ateneu Popular 9barris, segueix sent un bon exemple i referent per a nosaltres, però també escoles i ensenyants que ja fa anys treballen fora dels corses del sistema educatiu institucional, amb resultats positius.

 

Creiem que seria interessant conèixer els resultats que l’aplicació de determinats models educatius han tingut en el “futur” d’aquells que varen formar-se en aquests processos en els que més important que anar aprovant assignatures i passant cursos, pretenien educar en el coneixement crític i en dotar-se de recursos, valors i autonomia per encarar la vida. Es a dir disposar d’algun indicador de com els hi ha anat en fer-se adults a aquells qui varen participar en la seva etapa educativa en algun d’aquests projectes innovadors.

 

I com una lletania anem posant sobre la taula de la tertúlia molts d’aquests temes que ens fascinen. La seva existència assegura la permanència i el desenvolupament d’uns valors que sembla que davant la pressió i el mal us de les noves tecnologies i la seva manipulació pels poders dominants es baten en retirada o literalment desapareixen, comentem idees i iniciatives que no son solament un baluard de resistència, sinó la punta de llança d’un canvi i d’un nou model de vida.

 • Quant sistemes financers i polítics, corporacions tecnològiques i mediàtiques, monopolis de matèries primes i energètiques… el poder en definitiva a traves dels nous recursos telemàtics, configura opinions, pol·linitza a la societat per extreure’n les voluntats i dirigir-ne els desitjos i les necessitats, les pors i els sentiments, s’ha de tenir una fe i una voluntat de ferro, per seguir treballant posant la persona i la comunitat com a prioritats.

 

Per això el valor de les experiències educatives, d’emprenedoria, creatives en tots els àmbits de la vida. Dels seus formadors i dels seus “usuaris” que davant la pressió i el domini tecnològic manipulador, son capaços de iniciar i mantindre projectes innovadors amb l’individu i el grup com a protagonista, amb valors, amb sentit ètic, amb coneixement crític.

I això es el que modestament seguim fent des de Gent Creativa i posant en comú en les nostres tertúlies al Viena de Sant Cugat, on sempre falta temps i es comparteixen noves experiències, nous autors i noves pistes que continuen més enllà del punt final de la reunió.

I en la nostra línia de interès per les noves tecnologies i la reflexió sobre les seves aportacions a la nostra societat, els canvis que poden aportar i les conseqüències de la seva incorporació en la vida quotidiana, en Francesc va assistir dies endarrere a la conversa que l’enginyera Mar Hershenson de Silicon Valley invitada por l’Associació de Becaris de La Caixa en un acto de l’Obra Social, en la que conversaren amb Luis Martín Cabiedes, conseller de BlaBlaCar, i inversor de referència en ‘start-ups’.

El tema anava de les experiències i els avenços que s’estan realitzant amb els cotxes sense conductor, que segons ella son ja una presencia habitual en el paisatge de l’estat de California i específicament a Silicon Valley, però millor reproduir alguna de les seves manifestacions aparegudes després a la premsa de Barcelona, i que foren les que originaren el nostre interès i el nostre debat dins de la tertúlia:

La emprenedora (…) augura una nova revolució protagonitzada per la intel·ligència artificial que serà “tan gran com la d’internet o el mòbil”


“Visc a uns dos quilòmetres de Googleplex, la seu de Google, i tot el dia estan circulant cotxes autònoms per la zona perquè han d’aprendre com conduir”

Segons la seva opinió, “en uns 15 anys estarà prohibit que condueixin persones”. I és que el cotxe autònom “va a saber més que tu. Això passarà. De fet està passant”, afegeix. I això incrementa la seguretat. I com que a més “no tindrà sentit tenir-los aturats un 95% del temps, seran compartits”.

“Durant la propera dècada, la intel·ligència artificial canviarà gairebé totes les empreses. Serà un canvi tan gran com internet o el telèfon mòbil, que afectarà el transport de les persones, al de les coses, als drones autònoms o els lliuraments a domicili per part de robots … “, afirma.

Sobre aquesta visió i aquestes perspectives, en Francesc ens diu:

Com podeu veure, a l’entrevista diu que dins de 15 anys ens prohibiran conduir, cosa que en el meu cas no serà gaire greu. Evidentment, com cap emprenedor ni empresari de Silicon Valley no explica com es resoldran les externalitats negatives com eliminar llocs de treball, ni explica com ens guanyarem la vida per pagar aquests sistemes tan meravellosos.

 

Tertulia 29 abril / Gent Creativa

 

La polinización de las abejas como metáfora (La abeja y el economista – Yann Moulier Boutang), el valor y el poder de las palabras según Heidegger, héroes contrapuestos como Ulises y Schackleton, la quema de libros de Farenheit 451, Lorenzo Milani y la escuela de Barbiana por José Luis Corzo, Roberto Carballo y sus aportaciones a la innovación y el aprendizaje …
Todo esto formó parte de nuestra tertulia del pasado 29 de abril, y sin figurar en ningún guión previo ni orden del día, nada era ajeno a la tertulia ni a todo aquello que conforma Gent Creativa.
Puede dar la sensación de que damos vueltas sobre las mismas cosas, pero en realidad lo que hacemos es profundizar en ellas al calor de lecturas, referencias y reflexión de otros más “sabios”, así como ejemplos de experiencias de ahora y de otros tiempos, que no hacen otra cosa que dar credibilidad a lo que pensamos, alentarnos y darnos un poco de esperanza en el futuro, tal como los hombres y mujeres de Farenheit 451 que se aprendían de memoria los libros prohibidos y quemados para preservarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Siempre nos han interesado las experiencias innovadoras en el campo educativo y formativo, sean de escuelas o de iniciativas comunitarias de barrios, vecinos, padres, así como el trabajo transversal entre estos diferentes sectores. La Escuela de Circo del Ateneu Popular 9barris, sigue siendo un buen ejemplo y referente para nosotros, pero también escuelas y educadores que ya hace años trabajan fuera de los cursos del sistema educativo institucional, con resultados positivos.
Creemos que sería interesante conocer los resultados que la aplicación de determinados modelos educativos han tenido en el “futuro” de aquellos que se formaron en ellos, en los que más importante que ir aprobando asignaturas y pasando cursos, pretendían educar en el conocimiento crítico y en dotarse de recursos, valores y autonomía para encarar la vida. Es decir disponer de algún indicador de cómo les ha ido al hacerse adultos a los que participaron en su etapa educativa en alguno de estos proyectos innovadores.
Y como una letanía vamos poniendo sobre la mesa de la tertulia muchos de estos temas que nos fascinan. Su existencia asegura la permanencia y el desarrollo de unos valores que parece que, ante la presión y el mal uso de las nuevas tecnologías y su manipulación por los poderes dominantes, se baten en retirada o literalmente desaparecen; comentamos ideas e iniciativas que no son solamente un baluarte de resistencia, sino la punta de lanza de un cambio y de un nuevo modelo de vida.
En cuanto sistemas financieros y políticos, corporaciones tecnológicas y mediáticas, monopolios de materias primas y energéticas … el poder en definitiva, a través de los nuevos recursos telemáticos configura opiniones, poliniza a la sociedad para extraer las voluntades y dirigir los deseos y las necesidades, los miedos y los sentimientos, se debe tener una fe y una voluntad de hierro, para seguir trabajando poniendo la persona y la comunidad como prioridades.

Por eso el valor de las experiencias educativas, de emprendimiento, creativas en todos los ámbitos de la vida. De sus formadores y de sus “usuarios” que ante la presión y el dominio tecnológico manipulador, son capaces de iniciar y mantener proyectos innovadores con el individuo como protagonista, con valores, con sentido ético, con conocimiento crítico.

Y eso es lo que modestamente seguimos haciendo desde Gent Creativa y poniendo en común en nuestras tertulias en el Viena de Sant Cugat, donde siempre falta tiempo y se comparten nuevas experiencias, nuevos autores y nuevas pistas que continúan más allá del punto final de la reunión.

Y en nuestra línea de interés por las nuevas tecnologías y la reflexión sobre sus aportaciones a nuestra sociedad, los cambios que pueden aportar y las consecuencias de su incorporación en la vida cotidiana, nuestro contertuliano Francesc asistió días atrás a la conversación que la ingeniera Mar Hershenson de Silicon Valley, invitada por la Asociación de Becarios de la Caixa en un acto de la Obra Social, mantuvo con Luis Martín Cabiedes, consejero de BlaBlaCar, e inversor de referencia en ‘start-ups’ .

El tema iba de las experiencias y los avances que se están realizando con los coches sin conductor, que según ella son ya una presencia habitual en el paisaje del estado de California y específicamente en Silicon Valley, pero mejor reproducir alguna de sus manifestaciones aparecidas después en la prensa de Barcelona, ​​y que fueron las que originaron nuestro interés y nuestro debate dentro de la tertulia:

 • La emprendedora (…) augura una nueva revolución protagonizada por la inteligencia artificial que será “tan grande como la de internet o el móvil”
 • “Vivo a unos dos kilómetros de Googleplex, la sede de Google, y todo el día están circulando coches autónomos por la zona porque tienen que aprender cómo conducir”
 • En su opinión, “en unos 15 años estará prohibido que conduzcan personas”. Y es que el coche autónomo “va a saber más que tú. Esto ocurrirá. De hecho está pasando”, añade. Y esto incrementa la seguridad. Y como además “no tendrá sentido tenerlos parados un 95% del tiempo, serán compartidos”.
 • “Durante la próxima década, la inteligencia artificial cambiará casi todas las empresas. Será un cambio tan grande como internet o el teléfono móvil, que afectará el transporte de las personas, al de las cosas, los drones autónomos o las entregas a domicilio por parte de robots … “, afirma.

 

Sobre esta visión y estas perspectivas, Francesc nos dice:

Como se puede ver, en la entrevista Mar Hershenson dice que dentro de 15 años nos prohibirán conducir, lo que en mi caso no será muy grave. Evidentemente, ningún emprendedor ni empresario de Silicon Valley nos explica cómo se resolverán las externalidades negativas como eliminar puestos de trabajo, ni explica cómo nos ganaremos la vida para pagar estos sistemas tan maravillosos !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por qué muchos niños rechazan el trabajo en grupo en la escuela

 

Tertulia2

He oido comentarios de padres que nos cuentan que su hijo, de unos 10 años, no quiere trabajar en grupo.

Cuando la escuela les propone algún ejercicio con este formato, siempre aparecen algunos niños en el grupo que no hacen nada y que se aprovechan del trabajo de los otros.

Realmente, tiene que ser una experiencia decepcionante.

 

Me intriga este hecho, porque, por otra parte, he visto grupos que funcionan muy bien, que crean una buena relación , que son capaces de hacer cosas que serian incapaces de hacer individualmente y que lo hacen disfrutando. Me pregunto qué está pasando.

 

Para ilustrar este artículo quiero referirme a un ejemplo de una escuela que con pocos medios obtiene muy buenos resultados en este campo, la Escuela Joaquim Ruira de l’Hospitalet. Con el trabajo en grupo, esta escuela obtiene resultados contrastados al nivel de escuelas de barrios de más cultura y recursos. Ellos están en un barrio pobre y en un 90% sus alumnos vienen de familias inmigrantes.

Son un buen ejemplo porque han puesto a punto su nuevo método sin contar con ayudas especiales, ni maestros de apoyo…A falta de recursos, invitaron a padres y madres voluntarios a formar parte de un grupo. Supongo que debe ser más estimulante para una madre que ayudar al hijo en casa, en solitario, a hacer los deberes.

http://www.joaquimruyra.cat/

Ofrecer a los niños un escenario

No se aprende a trabajar en grupo como se aprende geografía. Se trata de una experiencia que viven los niños. Para facilitarles esta experiencia , el maestro crea un escenario en el que ellos, los niños, son los actores. No, el maestro. El papel del maestro es pues crear el escenario y mantenerlo vivo, evitando las deformaciones o ineficacias.

Tal vez ahí reside la primera dificultad. La mayoría de maestros no entiende la enseñanza en estos términos. Hablamos de una forma de trabajar más sofisticada que el trabajo individual, porque ofrece más libertad al alumno actor, pero que le exige un método que debe aprender y practicar progresivamente. Antes, claro, debe aprenderlo y practicarlo el maestro.

Si el grupo funciona bien, se crean ayudas mutuas, se aprovechan las capacidades diversas de cada cual. Esto puede dar resultados sorprendentes que pueden incluso superar las capacidades del maestro. Así pues, él debe renunciar al esquema jerárquico tradicional.

De modo que, forman parte del método las diferencias de los participantes. Los alumnos que vienen de otras culturas tienen un reconocimiento a su experiencia personal desde el primer día. Así, sus compañeros lo descubren cuando les cuenta su historia, saben lo que sabe y en qué pueden contar con él. Los padres que participan aportan lo que sabe un adulto, tienen un papel en este juego. Ya no son considerados como ignorantes por la escuela.

En la experiencia de la escuela citada de l’Hospitalet, los niños aprenden el programa académico a través del trabajo en grupo en proyectos. Este nivel académico se consigue con un nivel de excelencia, por que han aprendido de forma activa, tal como demuestran las evaluaciones externas de la escuela.

Al mismo tiempo, los proyectos del grupo suelen relacionarse con el propio entorno social del barrio o de la ciudad, superando la artificial distancia del niño con su entorno y su sentido crítico. Ahora su aprendizaje tiene más sentido. y tiene recursos para evaluar lo que oye y lo que  pasa a su alrededor. Ya no va solo por la vida.

Más allá de las ventajas practicas de este método, es claro que se crean ventajas éticas. El punto de partida del grupo es el respeto explícito a cada niño, que se fomenta con alguna actividad artística o lúdica inicial. Aprender colaborando con otros es una lección de valores sociales. Será difícil que en este entorno puedan darse casos de abuso o bulling escolar, una enfermedad social hija del individualismo.

Individualista es la práctica generalizada de deberes para hacer en casa cada día. El niño presenta al día siguiente su trabajo hecho en solitario (falsamente solitario, porque lo suele complementar su madre). En la familia, a los diez años, el niño ya tiene un obstáculo importante para desarrollar su relación social con familiares y vecinos. No es raro pues, que el trabajo en grupo signifique para él una dificultad adicional

Cuando hablamos de poner al día la educación para responder a los desafíos propios de una sociedad avanzada, estamos hablando de aprender a superar retos que normalmente no podemos manejar solos. Hoy en dia, nadie sabe bastante para esto. Hay que practicar la cooperación para navegar en este mar. La infancia y la adolescencia son el mejor momento conseguir esta habilidad.

Dejarlo para más adelante no tiene sentido. Los niños tienen una fragilidad adicional si solo tienen experiencias individuales. Además , es difícil que puedan desarrollar el sentido crítico si no han trabajado en proyectos de su entorno en cooperación con otros. Sentido crítico, esto que parece que no tienen los millones de votantes de Trump, del Brexit o de Le Pen. Los populistas.

Cosechamos lo que sembramos.

 

 

 

Dia de portes obertes a les escoles

Aquests dies les escoles publiques i les concertades prenen contacte amb les families

per a presentar-se i potser guanyar-se la confiança del pares, per que inscriguin els fills.

Es tracta , potser , de “vendre” el producte propi, cosa legitima, naturalment.

Ara que ja no tinc fills per a inscriure, em pregunto què preguntaria jo a la escola

el dia de Portes Obertes

Es clar, hi han moltes coses que cal saber, abans de fer la inscripció dels fills.

Però jo proposaria un tema que és cada dia més sensible.

La pregunta, potser es pot presentar amb més diplomacia, pero vindria  a ser:

“Al cap i a la fi, vostés eduquen als nois i noies per a ser individualistes o

per a ser col.laboradors?”

 

Algú pot pensar que això és com anar a buscar tres peus al gat. Però no ho és tant com sembla.

Si heu sentit a parlar del moviment Escola Nova 21 , el tema sembla que preocupa a molts pares i mestres:

fins a 483 escoles de primaria i instituts de Catalunya formen part d’aquest moviment de innovació educativa.

Un moviment coordinat per entitats privades no lucratives, com la fundació Bofill. No estem parlar d’uan iniciativa

del Govern ni de la nova llei d’educació.

 

Us recomano visitar la web de la fundació Bofill si voleu referencies detallades

https://gentcreativa.wordpress.com/2016/12/01/emociones-sociales-en-la-fundacion-bofill/

Un dels experts que comentava aquest nou moviment , el presentava com un canvi per a incorporar

les relacions personals i les emocions en la vida social de lescola. Això , diu, contrasta amb el

pensament tradicional que rebutjava els factor emotius com una debilitat propia de les dones.

Aqui hem viscut doncs decades de cartesianisme, es a dir, ignorem els elements subjectius.

 

Això pot semblar teoric pero te una traducció practica. El treball a l’escola s’orgamitza ara  per

projectes que els alumnes realitzen en grup de forma cooperativa. Es valora el treball del

grup, no l’individualisme. Es valora l’ajut que uns donen als altres. Des del principi aprenen

dels errors, descobreixen les propies limitacions i aprenen a demanar ajudes i a donar-les.

El profesor no imparteix doctrina sino que ajuda als alumnes a trobar alló que busquen.

L’empatia es descobreix i es practica. Les barreres culturals i etniques es superen.

 

 

No cal dir que els valors i la ética son ingredients bàsics del nou metode de les escoles. També

cal subrallar que el treball en grup, una disciplina que les empreses innovadores practiquen des de fa decades,

és un factor de progrés professional indispensable en el món de les Xarxes.

Sense adonarnos haviem adoptat l’individualisme com a filosofia del comportament. Ser el primer, guanyar

als altres era l’ideal. Ajudar-los era absurd.

 

 

Quan sovint llegeixo noticies al diari sobre conflictes escolars (bulling, agressions via Internet contra alumnes

més febles…) i sento pares que tot el que demanen  és més vigilancia, penso que no s’adonen del fracas del seu sistema.

No s’adonen que , a més dels propis agressors, tot el pati era testimoni passiu i vergonyós de la violencia contra la nena

grasseta o el nen amb ulleres. Els professors miraven cap un altra banda com si no fos el seu problema.

No neixem individualistes ni col.laboradors. Son maneres de relacionar-nos amb la societat. No ho aprenem

als llibres ni als sermons sino a la practica. És alló que fem o que no fem, el que ens ensenya.

 

De manera  que si vosté va al’escola el dia de Portes Obertes pot preguntar qué els hi ensenyen en aquesta materia,

és a dir, què practiquen. Les emocions, positives o negatives son també a l’escola.

 

Construimos un nuevo puzzle. De la Tertulia de febrero (Nestor)

 

(Versión original en catalán. Ver la versión en castellano un poco más abajo)

 

En la tertúlia del passat dissabte dia 11, hem partit de la darrera “descoberta” , la xarxa internacional de projectes d’emprenedoria social ASHOCA, dels que ja hem informat en aquest mateix blog de Gent Creativa, i això ens ha fet aprofundir en el que és l’emprenedoria social, que apropiant-nos de la definició dels propis col·lectius que la practiquen, podríem resumir en:

 

L’ emprenedoria social és un corrent emprenedor que identifica respostes davant dels reptes socials que la transformació social està generant. Els emprenedors i les emprenedores socials creen empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

 

Entenem que això encaixa amb la filosofia de Gent Creativa, i ens confirma, una vegada més, de les iniciatives transformadores que es donen al nostre entorn, creatives, autònomes, independents de institucions i que suposen noves formes de treballar, d’associar-se i de dur projectes a bon terme.

 

Es en aquesta línia que treballa ASHOCA, així com d’altres col·lectius que comparteixen aquests principis.

 

Resultat de la pròpia experiència dels participants en la tertúlia tant en la empresa privada com en les institucions públiques, anem posant sobre la taula diferents projectes que en altres moments i èpoques foren útils per encarar situacions específiques d’educació, de formació en àmbits professionals que afavorissin la integració de joves en el mon laboral, de treball transversal entre sectors educatius, empreses, associacions veïnals, administracions locals, d’ajudes als emprenedors autònoms.

 

En cada moment i davant de cada situació, s’han donat respostes innovadores sorgides de la imaginació i la creativitat d’individus en el si de barris o municipis, que han contribuït a crear projectes i processos d’actuació que han suposat canvis notables davant de les inèrcies de les institucions i dels models establerts.

 

Al final o al principi de tot i feliçment, sempre hi han aquelles persones que s’arremanguen, es posen les piles i encaren els problemes per trobar-hi solucions constructives i possibles, des de la base, des dels propis problemes, sense esperar que les coses canviïn per si soles, sense esperar subvencions…

 

És en aquest context que des de Gent Creativa anem detectant en els diferents àmbits i moments de la vida de l’individu iniciatives i respostes que donen els propis “usuaris” a la problemàtica o a la insatisfacció de models de vida, educatius, formatius, laborals, d’oci…

 

Ací i allà, sorgeixen iniciatives de petit o gran abast que per a nosaltres son com peces d’un puzle que, ultra atreure’ns per l’experiència per ella mateixa en la mida que beneficia un determinat col·lectiu, ens fa entendre que son testimoni d’una actitud creativa i de fe en la nostra comunitat més enllà de discursos polítics, i que podrien ser extrapolables a altres indrets i situacions semblants.

 

Prova d’això que moltes d’aquestes iniciatives es transformen en xarxa i ja es beneficien malgrat la distancia, les unes de les altres generant moviments educatius renovadors.

 

Si fa uns anys parlàvem i identificàvem escoles que treballaven per projectes i amb millors resultats davant dels models més quadriculats de matèries, aules i grups tancats, ara observem com aquelles escoles que han canviat el seu model d’ensenyament s’ha ampliat notablement i sempre gracies a la iniciativa i esforç de mestres i pares, ates que el sistema d’ensenyament segueix sent el mateix.

 

Això val també per les escoles unitàries en àmbits rurals, on mestres i pares han sabut revertir la situació que inicialment semblava de precarietat, en un model propi d’ensenyament més personalitzat, solidari o fraternal entre els distints grups i edats.

 

També identifiquem noves formes de treball en els barris, o en la formació d’empreses fins arribar a l’emprenedoria social de que parlàvem inicialment.

 

És així com la tertúlia es va engrescant i anem afegint peces a aquest puzle del que no tenim model per guiar-nos ni coneixem els límits, però que entenem que peces com el coofunding tipus Verkami, Goteo i tants d’altres; el cooworking de tants espais de treball que han possibilitat que petits projectes d’emprenedors autònoms trobessin sortida i gracies a la transversalitat dels espais es donessin noves associacions de cooperació; o la recuperació de formules com els Business Angel que dona suport amb diners i experiència a nous projectes i nous emprenedors…

 

Aquestes iniciatives més d’altres que hem anat identificant en els darrers temps ens fan creure en que un altra manera de fer i de viure és possible; tal vegada haurem d’investigar en el llibre que ens recomana un tertulià, Construint utopies reals, de Erik Olin Wright, potser també hi trobarem alguna peça per encaixar d’aquest nou puzle que volem ajudar a construir !!

 

Tertulia2

En la tertulia del pasado sábado día 11, iniciamos la conversación a partir del último “descubrimiento”, la red internacional de proyectos de emprendimiento social ASHOCA, de los que ya hemos informado en este mismo blog de Gente Creativa, y eso nos ha hecho profundizar en lo que es el emprendimiento social, que apropiándonos de la definición de colectivos que la practican, podríamos resumir en:
“El emprendimiento social es una corriente emprendedora que identifica respuestas ante los retos sociales que la transformación social está generando. Los emprendedores y las emprendedoras sociales crean empresas capaces de generar, de manera sostenible, nuevos productos y servicios, de abrir nuevos mercados con futuro y de repercutir los beneficios en la mejora colectiva.”

Entendemos que esto encaja con la filosofía de Gente Creativa, y nos confirma, una vez más, en lo certero de las iniciativas transformadoras que se dan en nuestro entorno, creativas, autónomas, independientes de instituciones y que suponen nuevas formas de trabajar, de asociarse y de llevar proyectos a buen término.

Es en esta línea que trabaja ASHOCA, al igual que otros colectivos que comparten estos principios.
Resultado de la propia experiencia de los participantes en la tertulia tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas, vamos poniendo sobre la mesa diferentes proyectos que en otros momentos y épocas fueron útiles para encarar situaciones específicas de educación, de formación en ámbitos profesionales que favorecieran la integración de jóvenes en el mundo laboral, de trabajo transversal entre sectores educativos, empresas, asociaciones vecinales, administraciones locales, de ayudas a los emprendedores autónomos.

En cada momento y ante cada situación, se han dado respuestas innovadoras surgidas de la imaginación y la creatividad de individuos en el seno de barrios o municipios, que han contribuido a crear proyectos y procesos de actuación que han supuesto cambios notables ante las inercias de las instituciones y de los modelos establecidos.
Felizmente, al final o al principio de todo, siempre hay aquellas personas que arremangan, se ponen las pilas y encaran los problemas para encontrar soluciones constructivas y posibles, desde la base, desde los propios problemas, sin esperar a que las cosas cambien por sí solas, sin esperar subvenciones …
Es en este contexto que desde Gente Creativa vamos detectando en los diferentes ámbitos y momentos de la vida del individuo, iniciativas y respuestas que dan los propios “usuarios” a la problemática o la insatisfacción de modelos de vida, educativos, formativos, laborales , de ocio …
Aquí y allá, surgen iniciativas de pequeño o gran alcance que para nosotros son como piezas de un puzle que, además de atraernos por la experiencia en si misma, en la medida que beneficia a un determinado colectivo, nos hace entender que son testimonio de una actitud creativa y de fe en nuestra comunidad más allá de discursos políticos, y que podrían ser extrapolables a otros lugares y situaciones similares.
Prueba de ello que muchas de estas iniciativas se transforman en una red de proyectos semejantes y se benefician a pesar de la distancia, unas de otras generando movimientos educativos renovadores.
Si hace unos años hablábamos e identificábamos escuelas que trabajaban con un proyecto, con mejores resultados ante los modelos más tradicionales de materias, aulas y grupos cerrados, ahora observamos como aquellas escuelas que han cambiado su modelo de enseñanza se ha ampliado notablemente y siempre gracias a la iniciativa y esfuerzo de maestros y padres, dado que el sistema de enseñanza sigue siendo el mismo.
Esto vale también para las escuelas unitarias en ámbitos rurales, donde maestros y padres han sabido revertir la situación que inicialmente parecía de precariedad, en un modelo propio de enseñanza más personalizado, solidario o fraternal entre los distintos grupos y edades.
También identificamos nuevas formas de trabajo en los barrios, o en la formación de empresas hasta llegar a la emprendeduría social de que hablábamos inicialmente.
Es así como la tertulia se va animando y vamos añadiendo piezas a este puzle del que no tenemos modelo para guiarnos ni conocemos los límites, pero en el que entendemos que piezas como el crowfunding tipo Verkami, Goteo y tantos otros; el coworking de tantos espacios de trabajo que han posibilitado que pequeños proyectos de emprendedores autónomos encontraran salida y gracias a la vecindad de sus usuarios se dieran nuevas asociaciones de cooperación; o la recuperación de fórmulas como los Business Ángel que apoyan con dinero y experiencia nuevos proyectos y nuevos emprendedores …

Estas iniciativas además de otras que hemos ido identificando en los últimos tiempos nos hacen creer que otra manera de hacer y de vivir es posible; tal vez tendremos que investigar en el libro que nos recomienda un tertuliano, Construyendo utopías reales, de Erik Olin Wright, quizás también ahí encontremos alguna pieza para encajar de este nuevo puzle que queremos ayudar a construir !!

 

 

 

 

Lo que hace la diferencia: “ohlar abundancia”(más reflexiones después de la Tertulia)

 

Llegados a este punto, después de recordar diversos ejemplos de experiencias,

podemos preguntarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De que hay personas de buena voluntad

que en lugares diversos y en sectores diferentes, toman iniciativas que benefician y cambian la sociedad?

Creo que esto, no seria suficiente.

Lo que hoy hace la diferencia es algo nuevo: recordemos que, en las decripciones de nuestros proyectos

aparece siempre un detalle en el método que es lo que hace la diferencia entre proyectos tradicionales

y proyectos innovadores.

 

Por ejemplo, en el proyecto de circo de 9Barris, los jóvenes que participan en los talleres trabajan en grupo.

Hay un esquema de ayudas mutuas, cada cual ayuda y es ayudado. El monitor coordina este método

donde los jóvenes no son simples beneficiarios sino que también son agentes  de ayudas mutuas.

 

En el proyecto de la plataforma PAH para ayudar a las victimas de las hipotecas, los afectados por la

amenazas de deshaucios no son simples beneficiarios de una ayuda externa. La PAH los acoge, les permite

superar su aislamiento y los empodera. Asi llegan a la indignación que es el motor de su acción. Cada afectado

se convierte en agente de ayuda a otros afectados. Trabajan en grupo para aprender unos de otros, para apoyar la

mobilización frente a un desaucio.

 

Cuando los niños y niñas de la escuela Joaquim Ruira trabajan en grupo para resolver juntos

un proyecto están aprendiendo de la acción, están ayudandose mutuamente, aprenden  de los demás,

buscan juntos una respuesta. Aprenden del grupo , no del maestro, que  se convierte en un entrenador.

Esta es la innovación educativa. El alumno ya no es el  elemento receptor y pasivo frente al maestro.

Aprende actuando y en grupo.

 

En cada proyecto encontramos estos factores innovadores. Siempre hablamos de un proceso educativo

que invierte el esquema antiguo “benefactor-receptor” por el esquema nuevo “actor-entrenador”.

En todos los casos hay acción que se traduce en educación activa, con valores que se aprenden en

un juego de relaciones del grupo

.

Nuestros amigos brasileños del Instituto Elos, que tienen larga experiencia en renovar barrios deprimidos, lo dicen de

forma poetica. El primer paso para trabajar en una barrio pobre, y los suyos suelen ser muy pobres,

lo denominan “ohlar abundancia”. Es decir, no puedes ayudar, de verdad, si antes de empezar tu labor

no descubres el tesoro de aquellas gentes , que tal vez estan en la miseria.

La “abundancia”es aquello que aquellas gentes aportaran al proyecto. Aquello que entregaran al grupo para que

el grupo lo ponga en valor y supere el fracaso del individualismo. Esto es la educación que ofrecen.

 

 

El esquema antiguo dice :”El que tiene da algo, el que no tiene recibe algo”. Esto puede crear dependencia

y aporta una solución a corto plazo. La educación es otra cosa.

Educar es sembrar: algo que crecerá cuando ya no estaremos alli.

 

Aqui vemos pues lo que llamamos nuestro puzzle. En proyectos muy diversos: en escuelas, universidades,

empresas sociales, proyectos artísticos de barrio…vemos una actividad y un modelo educativo innovador

que van profundamente vinculados.

Todos se educan en grupo y actuando. Ayudan , producen un valor, ofrecen educación de valores.

Dan una respuesta sólida, aunque pequeña, a la crisis de valores que vivimos.

 

 

Emprendedores sociales: ¿qué hace ASHOKA en todo el mundo?

Aqui hay una sintesis de 16 proyectos sociales que impulsa la red mundial ASHOKA

http://www.ashoka.es/this-works/

 

Por qué hablamos ahora de emprendedores sociales?

En el programa de Ashoka leemos que impulsan empresas sociales y facilitan educación  apropiada para estas empresas. Ellos hablan de :

 • lideerazgo compartido
 • empatia
 • trabajo en grupo
 • creatividad
 • resolución de conflictos

Me recuerdan los conceptos que empleaba Roberto Carballo y su Asociación Espiral para la Innovación, cuando crearon su master de emprendedores sociales.

Asi que empiezo a entendeer que emprendedores sociales y proyectos artisticos con finalidad de cambio social tienen mucho en común.

¿Vamos a explorar el tema?

El pensamiento

Ofrecen una respuesta a  la sociedad de consumo, al individualismo, a la falta de valores, al populismo político

Proponen el progreso humano a través de la acción en grupo, una forma de progreso personal.

La práctica

Estas organizaciones ayudadn a emprendedores a desarrollar su proyecto de empresa, a adquirir la formación necesaria, a buscar financiación, asesoria, contactos.

 

Algunas muestras de servicios que impulsan los emprendedores sociales y empresas sociales.

Web catalana de ASHOKA d’emprenedors sociales

http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/index.php/recursos/llistar/economics/6

 

Un proyecto de emprendedores sociales en una ciudad con graves desigualdades : Atlanta

http://www.civicatlanta.org/ventures/

En esta página de su blog hay una lista de empresas sociales que el Centro impulsa

Hablaremos del tema en una tertulia

El Ateneo “9Barris” publica su libro

Joves sense dignitat, joves amb dignitat

Es más que un libro, mucho más que un libro.

Es toda una historia de un barrio y de su

proyecto de circo, educación y transformación

social

Una historia que arrranca en 1977, son años, y que sigue tan viva como siempre.

El libro, coordinado por Antonio Alcantara, es una obra coral, mucha gente trabaja

en este proyecto. Ahora nos llega cuando más necesario era para todos.

Porque no es una simple historia local, sino una aportación creativa a la crisis

moral de nuestro tiempo.

.

 

 

En mi opinión, el libro se dirige a educadores y familias preocupados por un concepto de

educación que va más alla del éxito  laboral y que pretende formar ciudadanos para

vivir  con sentido en nuestro siglo.

También  facilitará el diálogo con responsables de financiación de proyectos

basados en circo o en otro arte.

En cambio, no parece tener como objetivo convencer o seducir a adolescentes que podrian

ser candidatos a participar. A pesar de que el autor/ coordinador posee amplia experiencia

en este tipo de actividades, el factor emotivo, fundamental para motivar

a participantes, no parece jugar un gran papel en el desarrollo del libro.Aunque sabemos

que  un proyecto artístico de esta naturaleza tiene dimensiones poeticas que no pueden

reducirse a un esquema de disciplinas didacticas y esquemas de valores.

Tal vez el libro  intenta  razonar y justificar más que seducir.

****

Porque un proyecto artistico en grupo necesita disponer de un esquema previo de objetivos

y procesos de trabajo pero se desarrolla de forma similar a una sinfonia con un director de

orquesta que sabe imprimir sensibilidad y ritmo a cada grupo según sus atributos.

Un proyecto artístico educativo no es una partitura pautada ni una cadena causa efecto,

sino una proceso de multiples factores simultáneos en forma de espiral.

Todo ello, claro, no resultaria fácil de describir en un libro y responde más al lenguaje

poético.

El equilibrio entre el papel de educador y el  artista no debe ser fácil.

****

 

El valor de este proyecto

En Barcelona podemos encontrar hoy proyectos similares que son expresión de una

comunidad, que utilizan lenguaje artístico (el circo , en este caso), y tienen un objetivo

educativo y una finalidad de  transformación del entorno.

Pero en el caso de 9Barris hay algo que nos parece excepcional.

A la salida de la dictadura, a partir de una situación crítica en el barrio y de  un entorno de

confusión politica total, la gente de  la asociación “El bidó de Nou Barris” apuesta por el

arte y el proyecto cultural participativo   como herramienta de transformación social. Su

apuesta se mantiene y se desarrolla durante 40 años con coherencia.

 

****

Su proyecto tiene hoy plena vitalidad. No creo que encontremos otro igual en todo el mapa

de la ciudad.

Recordemos que, en aquellos años, el movimiento de asociaciones de barrios de Barcelona

tenia prestigio en toda Europa. Algunos vieron en aquellos barrios una nueva forma de

hacer política municipal, popular y marxista. Más allá de la que ellos denominaban

“democracia representativa”

En aquel ambiente, hablar del potencial de transformación social de un proyecto cultural

era totalmente insólito. No era “ortodoxo”.

****

 

Pero su proyecto mantiene hoy su sentido . Ahora ya nadie se atreve a hacerle ascos al

arte participativo como motor del cambio social.

Como muchos otros proyectos similares, en Barcelona, en Europa y en América que  han

sabido mantener el norte, desarrollar su método. Hoy forman parte de un amplio

movimiento y realizan intercambios con redes internacionales.

De todo esto nos habla este libro.

 

El sentido que nos aporta hoy

El proyecto educativo del Ateneo Nou Barris se sirve de la participación en grupo en el

circo.

Sus alumnos siguen un proceso de aprendizaje en técnicas circenses que les conduce a

reforzar su dignidad personal y su creatividad, huyendo del entorno individualista y

consumista.

Aprenden por la acción y la ayuda mutua, no por discursos ideológicos.

La cooperación del grupo favorece vinculos afectivos que serán el motor de futuros

progresos.

El proyecto NouBarris induce un mayor conocimiento de las emociones colectivas como

parte indispensable de la educación personal y cívica.

El modelo facilita un esfuerzo pemanente de mejora que se estimula con valoraciones

técnicas, de valores y de comportamientos. Asi pues, el alumno recibe un refuerzo en su

capacidad como profesional y como ciudadano.

El sistema pedagógico en curso respeta la persona y le prepara para saber tomar sus

decisiones en el futuro con autonomia, evitando cualquier endoctrinamiento ideológico.

 

¿Más educación que arte?

Esta es una pregunta clásica en los proyectos de esta naturaleza.

El alumno progresa por un proyecto de naturaleza artística, no con una escuela que

imparte disciplinas y saberes.

Aprende valores practicándolos en grupo.

Descubre el mundo de forma abierta a través de la práctica artistica.

El papel del arte, es pues decisivo. A través del arte y de la relaciones emotivas del grupo

que lo realiza, cada participante afirma su personalidad y su sensibilidad.

Hablamos pues de arte, no de un simulacro de arte  para uso escolar. De algo con capacidad

de emocionar de verdad. Arte es aquello que hacen los artistas y que cada cual intenta

practicar y aprender según su talento y capacidad.

****

Creo que el libro propone realmente un equilibrio sólido entre arte y educación.

Aunque , tal vez se aprecia más la dimensión educativa cuando pasamos a los capítulos

de evaluación de resultados.

Esta puede ser una tendencia comprensible si tenemos en cuenta que no resulta fácil

evaluar un proyecto artístico. En cambio, la evaluación educativa tiene más referencias y

tal vez más ventajas cuando se trata de justificar un proyecto para su financiación, aunque

sea pública.

Tal vez se podria dar más peso a la evaluación artística  a través de las presentaciones y

espectáculos si se utilizaran también como herramienta de valoración.

 

Arte y trabajo en grupo en la educación de emociones colectivas

En todo caso, el momento presente nos está ofreciendo ejemplos espectaculares de

emociones colectivas en positivo y en negativo.   En la valoración del Brexit en Gran

Bretaña y las elecciones de presidente en USA, muchos comentaristas subrayan el uso y el

mal uso de la emociones colectivas que han conducido a resultados incongruentes para los

propios votantes.

Muchos coinciden en señalar que  hay manipulaciones evidentes de los

votantes que llegan a aceptar falsedades evidentes y repetidas de una forma que recuerda l

la gente adicta a sectas.

Hay un deficit constatado de educación de emociones colectivas que puede reforzarse con

un uso abusivo de las redes sociales .

****

Hay casos flagrantes de manipulación pero también hay proyectos presididos por el

respeto  a la persona, como lo es este que comentamos aqui, en Nou Barris.

La pregunta es pues ¿dónde nos ofrecen hoy una educación emotiva de este tipo?

****

Si llevamos nuestra reflexión algo más lejos, podemos inspirarnos en Alain Touraine en

“Après la crise”(Ed. Seuil, 2010).

Alli nos dice que la mundialización de la economia sin control político democrático nos ha

conducido a una nueva situación dominada por  los grandes financieros, en perjuicio de

los empresarios industriales y de los estados.

En esta situación, pierden sentido las fuerzas sociales y sindicales, puesto que ya no

pueden progresar como en el siglo XIX y XX confrontandose con la patronal local.

En el siglo XXI, la respuesta al monopolio financiero mundial pasa por la persona que

reconoce a los demás como ciudadanos, en el respeto de las diferencias  y en la

conciencia  universal de los derechos humanos.

Ahora el motor de este nuevo movimiento es de tipo emotivo, una nueva pasión.

Asi pues,  parece claro que los proyectos tales como Nou Barris , a través de   la

participación artistica y de trabajo en grupo, son una respuesta eficaz si se mantienen

como hasta ahora al margen de las consignas de partidos y de ideologias y apuestan por

formar personas y ciudadanos.

 

 

 

 

 

La revista Art Social

Esta publicación cuatrimestral aparece no hace mucho. Ya han sacado dos numeros de la

revista. La editorial Neret lleva publicados tres títulos.

http://artsocial.cat/

Se autodefinen como arte para el empoderamiento y la integración.

Se trata de una forma de acción politica en red que se propone la transformación

individual y colectiva de la gente.

Emociones sociales en la fundación Bofill

Hace pocos dias, el 16 de noviembre, tuvo lugar en la fundación Bofill  de Barcelona esta jornada sobre educación en “habilidades sociales, emociones y actidudes de aprendizaje”

El título resulta un poco largo y cargado. Para mi gusto, se podria llamar “aprender trabajando en grupo”

En síntesis, esta sesión de trabajo para educadores es un acta de reconocimiento a los numerosos proyectos escolares que hoy están funcionando en Cataluña con “trabajo en grupo”.

Parece que la jornada de la fundación Bofill busca al mismo tiempo  el apoyo internacional con la presencia de Maurice Elias, un investigador reconocido de   la Rutgers University (New Jersey) y del responsable de evaluación de proyectos educativos  de la Generalitat.Su aventura es arriesgada pero cuenta con padrinos potentes.

En todo caso, la extensión de los proyectos emotivos ya es tan amplia que permite al presidente de la fundación barcelonesa presentar el método como un acto “contracultural”. Segun dice, la educación moderna nació en oposición a lo que en aquel tiempo se consideraban sentimentalismos religiosos y similares.

Los tiempos eran lo que eran. Entonces había que jugar la carta del cartesianismo, en oposición a lo que se denominó “el mundo simbólico de las mujeres”para referirse a  aptitudes y valores que no tenian cotización social.Hoy nos enfrentamos al siglo XXI y el trabajo en cooperación parece la respuesta idonea.

Los que no entendeis el catalán os vais a perder esta introducción de Ismael Palacín, presidente de la fundación. Habla de forma clara y directa. Nos dice que entre nosotros emerge una nueva forma de educación a partir de numerosos profesores en centros muy diversos que ponen en marcha un nuevo paradigma educativo, sin esperar el visto bueno de la Administración ni el aval de los investigadores de la universidad de Barcelona. En el transcurso de la jornada presentan a una investigadora española que trabaja ene l tema en la universidd de Glasgow.

¿Qué nos cuentan estos expertos? ¿qué nos dicen las expereiencias en curso? Nada nuevo, podemos decir , desde Gent Creativa. Cada cual con su propio vocabulario, nos cuenta una nueva forma de aprender y de trabajar , que funciona en algunas escuelas, universidades  y empresas. Nos hablan de trabajar por proyectos, aprender por la acción, de cooperar con el grupo, de visión holistica, de superar el individualismo como fracaso en eficacia y en valores.Podeis encontrar desarrollos parecidos en el blog de Roberto Carballo y en sus libros.

Aqui teneis el video de la jornada. Os recomiendo saltar, si podeis , la intervención inicial del responsable de la administración , y pasar a la intervención de Ismael Palacin. Con suerte, después de Palacín podreis encontrar la intervención de Maurice Elias, en inglés traducido al catalán. A  los que no teneis miedo a Twitter podeis entrar el #eduevidencias.

http://www.fbofill.cat/videos/sessio-plenaria-9-1115-h-habilitats-socials-emocions-i-actituds-daprenentatge

El profesor Elias presenta algunos esquemas que ayudan a desarrollar una teoria sobre el tema. Dice, entre otras cosas, que se trata de crear un nuevo entorno donde la educación pueda tener lugar. Un espacio para la acción como fuente de conocimeinto .Nos invita a entrar en una escuela, actual o en el recuerdo , y constatar las emociones que nos produce cada espacio. Si nuestra emociones no son positivas, no tenemos el entorno adecuado para aprender.

Navegador de artículos

A %d blogueros les gusta esto: