gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Archivar en la categoría “Educación”

Dia de portes obertes a les escoles

Aquests dies les escoles publiques i les concertades prenen contacte amb les families

per a presentar-se i potser guanyar-se la confiança del pares, per que inscriguin els fills.

Es tracta , potser , de “vendre” el producte propi, cosa legitima, naturalment.

Ara que ja no tinc fills per a inscriure, em pregunto què preguntaria jo a la escola

el dia de Portes Obertes

Es clar, hi han moltes coses que cal saber, abans de fer la inscripció dels fills.

Però jo proposaria un tema que és cada dia més sensible.

La pregunta, potser es pot presentar amb més diplomacia, pero vindria  a ser:

“Al cap i a la fi, vostés eduquen als nois i noies per a ser individualistes o

per a ser col.laboradors?”

 

Algú pot pensar que això és com anar a buscar tres peus al gat. Però no ho és tant com sembla.

Si heu sentit a parlar del moviment Escola Nova 21 , el tema sembla que preocupa a molts pares i mestres:

fins a 483 escoles de primaria i instituts de Catalunya formen part d’aquest moviment de innovació educativa.

Un moviment coordinat per entitats privades no lucratives, com la fundació Bofill. No estem parlar d’uan iniciativa

del Govern ni de la nova llei d’educació.

 

Us recomano visitar la web de la fundació Bofill si voleu referencies detallades

https://gentcreativa.wordpress.com/2016/12/01/emociones-sociales-en-la-fundacion-bofill/

Un dels experts que comentava aquest nou moviment , el presentava com un canvi per a incorporar

les relacions personals i les emocions en la vida social de lescola. Això , diu, contrasta amb el

pensament tradicional que rebutjava els factor emotius com una debilitat propia de les dones.

Aqui hem viscut doncs decades de cartesianisme, es a dir, ignorem els elements subjectius.

 

Això pot semblar teoric pero te una traducció practica. El treball a l’escola s’orgamitza ara  per

projectes que els alumnes realitzen en grup de forma cooperativa. Es valora el treball del

grup, no l’individualisme. Es valora l’ajut que uns donen als altres. Des del principi aprenen

dels errors, descobreixen les propies limitacions i aprenen a demanar ajudes i a donar-les.

El profesor no imparteix doctrina sino que ajuda als alumnes a trobar alló que busquen.

L’empatia es descobreix i es practica. Les barreres culturals i etniques es superen.

 

 

No cal dir que els valors i la ética son ingredients bàsics del nou metode de les escoles. També

cal subrallar que el treball en grup, una disciplina que les empreses innovadores practiquen des de fa decades,

és un factor de progrés professional indispensable en el món de les Xarxes.

Sense adonarnos haviem adoptat l’individualisme com a filosofia del comportament. Ser el primer, guanyar

als altres era l’ideal. Ajudar-los era absurd.

 

 

Quan sovint llegeixo noticies al diari sobre conflictes escolars (bulling, agressions via Internet contra alumnes

més febles…) i sento pares que tot el que demanen  és més vigilancia, penso que no s’adonen del fracas del seu sistema.

No s’adonen que , a més dels propis agressors, tot el pati era testimoni passiu i vergonyós de la violencia contra la nena

grasseta o el nen amb ulleres. Els professors miraven cap un altra banda com si no fos el seu problema.

No neixem individualistes ni col.laboradors. Son maneres de relacionar-nos amb la societat. No ho aprenem

als llibres ni als sermons sino a la practica. És alló que fem o que no fem, el que ens ensenya.

 

De manera  que si vosté va al’escola el dia de Portes Obertes pot preguntar qué els hi ensenyen en aquesta materia,

és a dir, què practiquen. Les emocions, positives o negatives son també a l’escola.

 

Construimos un nuevo puzzle. De la Tertulia de febrero (Nestor)

 

(Versión original en catalán. Ver la versión en castellano un poco más abajo)

 

En la tertúlia del passat dissabte dia 11, hem partit de la darrera “descoberta” , la xarxa internacional de projectes d’emprenedoria social ASHOCA, dels que ja hem informat en aquest mateix blog de Gent Creativa, i això ens ha fet aprofundir en el que és l’emprenedoria social, que apropiant-nos de la definició dels propis col·lectius que la practiquen, podríem resumir en:

 

L’ emprenedoria social és un corrent emprenedor que identifica respostes davant dels reptes socials que la transformació social està generant. Els emprenedors i les emprenedores socials creen empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

 

Entenem que això encaixa amb la filosofia de Gent Creativa, i ens confirma, una vegada més, de les iniciatives transformadores que es donen al nostre entorn, creatives, autònomes, independents de institucions i que suposen noves formes de treballar, d’associar-se i de dur projectes a bon terme.

 

Es en aquesta línia que treballa ASHOCA, així com d’altres col·lectius que comparteixen aquests principis.

 

Resultat de la pròpia experiència dels participants en la tertúlia tant en la empresa privada com en les institucions públiques, anem posant sobre la taula diferents projectes que en altres moments i èpoques foren útils per encarar situacions específiques d’educació, de formació en àmbits professionals que afavorissin la integració de joves en el mon laboral, de treball transversal entre sectors educatius, empreses, associacions veïnals, administracions locals, d’ajudes als emprenedors autònoms.

 

En cada moment i davant de cada situació, s’han donat respostes innovadores sorgides de la imaginació i la creativitat d’individus en el si de barris o municipis, que han contribuït a crear projectes i processos d’actuació que han suposat canvis notables davant de les inèrcies de les institucions i dels models establerts.

 

Al final o al principi de tot i feliçment, sempre hi han aquelles persones que s’arremanguen, es posen les piles i encaren els problemes per trobar-hi solucions constructives i possibles, des de la base, des dels propis problemes, sense esperar que les coses canviïn per si soles, sense esperar subvencions…

 

És en aquest context que des de Gent Creativa anem detectant en els diferents àmbits i moments de la vida de l’individu iniciatives i respostes que donen els propis “usuaris” a la problemàtica o a la insatisfacció de models de vida, educatius, formatius, laborals, d’oci…

 

Ací i allà, sorgeixen iniciatives de petit o gran abast que per a nosaltres son com peces d’un puzle que, ultra atreure’ns per l’experiència per ella mateixa en la mida que beneficia un determinat col·lectiu, ens fa entendre que son testimoni d’una actitud creativa i de fe en la nostra comunitat més enllà de discursos polítics, i que podrien ser extrapolables a altres indrets i situacions semblants.

 

Prova d’això que moltes d’aquestes iniciatives es transformen en xarxa i ja es beneficien malgrat la distancia, les unes de les altres generant moviments educatius renovadors.

 

Si fa uns anys parlàvem i identificàvem escoles que treballaven per projectes i amb millors resultats davant dels models més quadriculats de matèries, aules i grups tancats, ara observem com aquelles escoles que han canviat el seu model d’ensenyament s’ha ampliat notablement i sempre gracies a la iniciativa i esforç de mestres i pares, ates que el sistema d’ensenyament segueix sent el mateix.

 

Això val també per les escoles unitàries en àmbits rurals, on mestres i pares han sabut revertir la situació que inicialment semblava de precarietat, en un model propi d’ensenyament més personalitzat, solidari o fraternal entre els distints grups i edats.

 

També identifiquem noves formes de treball en els barris, o en la formació d’empreses fins arribar a l’emprenedoria social de que parlàvem inicialment.

 

És així com la tertúlia es va engrescant i anem afegint peces a aquest puzle del que no tenim model per guiar-nos ni coneixem els límits, però que entenem que peces com el coofunding tipus Verkami, Goteo i tants d’altres; el cooworking de tants espais de treball que han possibilitat que petits projectes d’emprenedors autònoms trobessin sortida i gracies a la transversalitat dels espais es donessin noves associacions de cooperació; o la recuperació de formules com els Business Angel que dona suport amb diners i experiència a nous projectes i nous emprenedors…

 

Aquestes iniciatives més d’altres que hem anat identificant en els darrers temps ens fan creure en que un altra manera de fer i de viure és possible; tal vegada haurem d’investigar en el llibre que ens recomana un tertulià, Construint utopies reals, de Erik Olin Wright, potser també hi trobarem alguna peça per encaixar d’aquest nou puzle que volem ajudar a construir !!

 

Tertulia2

En la tertulia del pasado sábado día 11, iniciamos la conversación a partir del último “descubrimiento”, la red internacional de proyectos de emprendimiento social ASHOCA, de los que ya hemos informado en este mismo blog de Gente Creativa, y eso nos ha hecho profundizar en lo que es el emprendimiento social, que apropiándonos de la definición de colectivos que la practican, podríamos resumir en:
“El emprendimiento social es una corriente emprendedora que identifica respuestas ante los retos sociales que la transformación social está generando. Los emprendedores y las emprendedoras sociales crean empresas capaces de generar, de manera sostenible, nuevos productos y servicios, de abrir nuevos mercados con futuro y de repercutir los beneficios en la mejora colectiva.”

Entendemos que esto encaja con la filosofía de Gente Creativa, y nos confirma, una vez más, en lo certero de las iniciativas transformadoras que se dan en nuestro entorno, creativas, autónomas, independientes de instituciones y que suponen nuevas formas de trabajar, de asociarse y de llevar proyectos a buen término.

Es en esta línea que trabaja ASHOCA, al igual que otros colectivos que comparten estos principios.
Resultado de la propia experiencia de los participantes en la tertulia tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas, vamos poniendo sobre la mesa diferentes proyectos que en otros momentos y épocas fueron útiles para encarar situaciones específicas de educación, de formación en ámbitos profesionales que favorecieran la integración de jóvenes en el mundo laboral, de trabajo transversal entre sectores educativos, empresas, asociaciones vecinales, administraciones locales, de ayudas a los emprendedores autónomos.

En cada momento y ante cada situación, se han dado respuestas innovadoras surgidas de la imaginación y la creatividad de individuos en el seno de barrios o municipios, que han contribuido a crear proyectos y procesos de actuación que han supuesto cambios notables ante las inercias de las instituciones y de los modelos establecidos.
Felizmente, al final o al principio de todo, siempre hay aquellas personas que arremangan, se ponen las pilas y encaran los problemas para encontrar soluciones constructivas y posibles, desde la base, desde los propios problemas, sin esperar a que las cosas cambien por sí solas, sin esperar subvenciones …
Es en este contexto que desde Gente Creativa vamos detectando en los diferentes ámbitos y momentos de la vida del individuo, iniciativas y respuestas que dan los propios “usuarios” a la problemática o la insatisfacción de modelos de vida, educativos, formativos, laborales , de ocio …
Aquí y allá, surgen iniciativas de pequeño o gran alcance que para nosotros son como piezas de un puzle que, además de atraernos por la experiencia en si misma, en la medida que beneficia a un determinado colectivo, nos hace entender que son testimonio de una actitud creativa y de fe en nuestra comunidad más allá de discursos políticos, y que podrían ser extrapolables a otros lugares y situaciones similares.
Prueba de ello que muchas de estas iniciativas se transforman en una red de proyectos semejantes y se benefician a pesar de la distancia, unas de otras generando movimientos educativos renovadores.
Si hace unos años hablábamos e identificábamos escuelas que trabajaban con un proyecto, con mejores resultados ante los modelos más tradicionales de materias, aulas y grupos cerrados, ahora observamos como aquellas escuelas que han cambiado su modelo de enseñanza se ha ampliado notablemente y siempre gracias a la iniciativa y esfuerzo de maestros y padres, dado que el sistema de enseñanza sigue siendo el mismo.
Esto vale también para las escuelas unitarias en ámbitos rurales, donde maestros y padres han sabido revertir la situación que inicialmente parecía de precariedad, en un modelo propio de enseñanza más personalizado, solidario o fraternal entre los distintos grupos y edades.
También identificamos nuevas formas de trabajo en los barrios, o en la formación de empresas hasta llegar a la emprendeduría social de que hablábamos inicialmente.
Es así como la tertulia se va animando y vamos añadiendo piezas a este puzle del que no tenemos modelo para guiarnos ni conocemos los límites, pero en el que entendemos que piezas como el crowfunding tipo Verkami, Goteo y tantos otros; el coworking de tantos espacios de trabajo que han posibilitado que pequeños proyectos de emprendedores autónomos encontraran salida y gracias a la vecindad de sus usuarios se dieran nuevas asociaciones de cooperación; o la recuperación de fórmulas como los Business Ángel que apoyan con dinero y experiencia nuevos proyectos y nuevos emprendedores …

Estas iniciativas además de otras que hemos ido identificando en los últimos tiempos nos hacen creer que otra manera de hacer y de vivir es posible; tal vez tendremos que investigar en el libro que nos recomienda un tertuliano, Construyendo utopías reales, de Erik Olin Wright, quizás también ahí encontremos alguna pieza para encajar de este nuevo puzle que queremos ayudar a construir !!

 

 

 

 

Lo que hace la diferencia: “ohlar abundancia”(más reflexiones después de la Tertulia)

 

Llegados a este punto, después de recordar diversos ejemplos de experiencias,

podemos preguntarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De que hay personas de buena voluntad

que en lugares diversos y en sectores diferentes, toman iniciativas que benefician y cambian la sociedad?

Creo que esto, no seria suficiente.

Lo que hoy hace la diferencia es algo nuevo: recordemos que, en las decripciones de nuestros proyectos

aparece siempre un detalle en el método que es lo que hace la diferencia entre proyectos tradicionales

y proyectos innovadores.

 

Por ejemplo, en el proyecto de circo de 9Barris, los jóvenes que participan en los talleres trabajan en grupo.

Hay un esquema de ayudas mutuas, cada cual ayuda y es ayudado. El monitor coordina este método

donde los jóvenes no son simples beneficiarios sino que también son agentes  de ayudas mutuas.

 

En el proyecto de la plataforma PAH para ayudar a las victimas de las hipotecas, los afectados por la

amenazas de deshaucios no son simples beneficiarios de una ayuda externa. La PAH los acoge, les permite

superar su aislamiento y los empodera. Asi llegan a la indignación que es el motor de su acción. Cada afectado

se convierte en agente de ayuda a otros afectados. Trabajan en grupo para aprender unos de otros, para apoyar la

mobilización frente a un desaucio.

 

Cuando los niños y niñas de la escuela Joaquim Ruira trabajan en grupo para resolver juntos

un proyecto están aprendiendo de la acción, están ayudandose mutuamente, aprenden  de los demás,

buscan juntos una respuesta. Aprenden del grupo , no del maestro, que  se convierte en un entrenador.

Esta es la innovación educativa. El alumno ya no es el  elemento receptor y pasivo frente al maestro.

Aprende actuando y en grupo.

 

En cada proyecto encontramos estos factores innovadores. Siempre hablamos de un proceso educativo

que invierte el esquema antiguo “benefactor-receptor” por el esquema nuevo “actor-entrenador”.

En todos los casos hay acción que se traduce en educación activa, con valores que se aprenden en

un juego de relaciones del grupo

.

Nuestros amigos brasileños del Instituto Elos, que tienen larga experiencia en renovar barrios deprimidos, lo dicen de

forma poetica. El primer paso para trabajar en una barrio pobre, y los suyos suelen ser muy pobres,

lo denominan “ohlar abundancia”. Es decir, no puedes ayudar, de verdad, si antes de empezar tu labor

no descubres el tesoro de aquellas gentes , que tal vez estan en la miseria.

La “abundancia”es aquello que aquellas gentes aportaran al proyecto. Aquello que entregaran al grupo para que

el grupo lo ponga en valor y supere el fracaso del individualismo. Esto es la educación que ofrecen.

 

 

El esquema antiguo dice :”El que tiene da algo, el que no tiene recibe algo”. Esto puede crear dependencia

y aporta una solución a corto plazo. La educación es otra cosa.

Educar es sembrar: algo que crecerá cuando ya no estaremos alli.

 

Aqui vemos pues lo que llamamos nuestro puzzle. En proyectos muy diversos: en escuelas, universidades,

empresas sociales, proyectos artísticos de barrio…vemos una actividad y un modelo educativo innovador

que van profundamente vinculados.

Todos se educan en grupo y actuando. Ayudan , producen un valor, ofrecen educación de valores.

Dan una respuesta sólida, aunque pequeña, a la crisis de valores que vivimos.

 

 

Emprendedores sociales: ¿qué hace ASHOKA en todo el mundo?

Aqui hay una sintesis de 16 proyectos sociales que impulsa la red mundial ASHOKA

http://www.ashoka.es/this-works/

 

Por qué hablamos ahora de emprendedores sociales?

En el programa de Ashoka leemos que impulsan empresas sociales y facilitan educación  apropiada para estas empresas. Ellos hablan de :

  • lideerazgo compartido
  • empatia
  • trabajo en grupo
  • creatividad
  • resolución de conflictos

Me recuerdan los conceptos que empleaba Roberto Carballo y su Asociación Espiral para la Innovación, cuando crearon su master de emprendedores sociales.

Asi que empiezo a entendeer que emprendedores sociales y proyectos artisticos con finalidad de cambio social tienen mucho en común.

¿Vamos a explorar el tema?

El pensamiento

Ofrecen una respuesta a  la sociedad de consumo, al individualismo, a la falta de valores, al populismo político

Proponen el progreso humano a través de la acción en grupo, una forma de progreso personal.

La práctica

Estas organizaciones ayudadn a emprendedores a desarrollar su proyecto de empresa, a adquirir la formación necesaria, a buscar financiación, asesoria, contactos.

 

Algunas muestras de servicios que impulsan los emprendedores sociales y empresas sociales.

Web catalana de ASHOKA d’emprenedors sociales

http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/index.php/recursos/llistar/economics/6

 

Un proyecto de emprendedores sociales en una ciudad con graves desigualdades : Atlanta

http://www.civicatlanta.org/ventures/

En esta página de su blog hay una lista de empresas sociales que el Centro impulsa

Hablaremos del tema en una tertulia

El Ateneo “9Barris” publica su libro

Joves sense dignitat, joves amb dignitat

Es más que un libro, mucho más que un libro.

Es toda una historia de un barrio y de su

proyecto de circo, educación y transformación

social

Una historia que arrranca en 1977, son años, y que sigue tan viva como siempre.

El libro, coordinado por Antonio Alcantara, es una obra coral, mucha gente trabaja

en este proyecto. Ahora nos llega cuando más necesario era para todos.

Porque no es una simple historia local, sino una aportación creativa a la crisis

moral de nuestro tiempo.

.

 

 

En mi opinión, el libro se dirige a educadores y familias preocupados por un concepto de

educación que va más alla del éxito  laboral y que pretende formar ciudadanos para

vivir  con sentido en nuestro siglo.

También  facilitará el diálogo con responsables de financiación de proyectos

basados en circo o en otro arte.

En cambio, no parece tener como objetivo convencer o seducir a adolescentes que podrian

ser candidatos a participar. A pesar de que el autor/ coordinador posee amplia experiencia

en este tipo de actividades, el factor emotivo, fundamental para motivar

a participantes, no parece jugar un gran papel en el desarrollo del libro.Aunque sabemos

que  un proyecto artístico de esta naturaleza tiene dimensiones poeticas que no pueden

reducirse a un esquema de disciplinas didacticas y esquemas de valores.

Tal vez el libro  intenta  razonar y justificar más que seducir.

****

Porque un proyecto artistico en grupo necesita disponer de un esquema previo de objetivos

y procesos de trabajo pero se desarrolla de forma similar a una sinfonia con un director de

orquesta que sabe imprimir sensibilidad y ritmo a cada grupo según sus atributos.

Un proyecto artístico educativo no es una partitura pautada ni una cadena causa efecto,

sino una proceso de multiples factores simultáneos en forma de espiral.

Todo ello, claro, no resultaria fácil de describir en un libro y responde más al lenguaje

poético.

El equilibrio entre el papel de educador y el  artista no debe ser fácil.

****

 

El valor de este proyecto

En Barcelona podemos encontrar hoy proyectos similares que son expresión de una

comunidad, que utilizan lenguaje artístico (el circo , en este caso), y tienen un objetivo

educativo y una finalidad de  transformación del entorno.

Pero en el caso de 9Barris hay algo que nos parece excepcional.

A la salida de la dictadura, a partir de una situación crítica en el barrio y de  un entorno de

confusión politica total, la gente de  la asociación “El bidó de Nou Barris” apuesta por el

arte y el proyecto cultural participativo   como herramienta de transformación social. Su

apuesta se mantiene y se desarrolla durante 40 años con coherencia.

 

****

Su proyecto tiene hoy plena vitalidad. No creo que encontremos otro igual en todo el mapa

de la ciudad.

Recordemos que, en aquellos años, el movimiento de asociaciones de barrios de Barcelona

tenia prestigio en toda Europa. Algunos vieron en aquellos barrios una nueva forma de

hacer política municipal, popular y marxista. Más allá de la que ellos denominaban

“democracia representativa”

En aquel ambiente, hablar del potencial de transformación social de un proyecto cultural

era totalmente insólito. No era “ortodoxo”.

****

 

Pero su proyecto mantiene hoy su sentido . Ahora ya nadie se atreve a hacerle ascos al

arte participativo como motor del cambio social.

Como muchos otros proyectos similares, en Barcelona, en Europa y en América que  han

sabido mantener el norte, desarrollar su método. Hoy forman parte de un amplio

movimiento y realizan intercambios con redes internacionales.

De todo esto nos habla este libro.

 

El sentido que nos aporta hoy

El proyecto educativo del Ateneo Nou Barris se sirve de la participación en grupo en el

circo.

Sus alumnos siguen un proceso de aprendizaje en técnicas circenses que les conduce a

reforzar su dignidad personal y su creatividad, huyendo del entorno individualista y

consumista.

Aprenden por la acción y la ayuda mutua, no por discursos ideológicos.

La cooperación del grupo favorece vinculos afectivos que serán el motor de futuros

progresos.

El proyecto NouBarris induce un mayor conocimiento de las emociones colectivas como

parte indispensable de la educación personal y cívica.

El modelo facilita un esfuerzo pemanente de mejora que se estimula con valoraciones

técnicas, de valores y de comportamientos. Asi pues, el alumno recibe un refuerzo en su

capacidad como profesional y como ciudadano.

El sistema pedagógico en curso respeta la persona y le prepara para saber tomar sus

decisiones en el futuro con autonomia, evitando cualquier endoctrinamiento ideológico.

 

¿Más educación que arte?

Esta es una pregunta clásica en los proyectos de esta naturaleza.

El alumno progresa por un proyecto de naturaleza artística, no con una escuela que

imparte disciplinas y saberes.

Aprende valores practicándolos en grupo.

Descubre el mundo de forma abierta a través de la práctica artistica.

El papel del arte, es pues decisivo. A través del arte y de la relaciones emotivas del grupo

que lo realiza, cada participante afirma su personalidad y su sensibilidad.

Hablamos pues de arte, no de un simulacro de arte  para uso escolar. De algo con capacidad

de emocionar de verdad. Arte es aquello que hacen los artistas y que cada cual intenta

practicar y aprender según su talento y capacidad.

****

Creo que el libro propone realmente un equilibrio sólido entre arte y educación.

Aunque , tal vez se aprecia más la dimensión educativa cuando pasamos a los capítulos

de evaluación de resultados.

Esta puede ser una tendencia comprensible si tenemos en cuenta que no resulta fácil

evaluar un proyecto artístico. En cambio, la evaluación educativa tiene más referencias y

tal vez más ventajas cuando se trata de justificar un proyecto para su financiación, aunque

sea pública.

Tal vez se podria dar más peso a la evaluación artística  a través de las presentaciones y

espectáculos si se utilizaran también como herramienta de valoración.

 

Arte y trabajo en grupo en la educación de emociones colectivas

En todo caso, el momento presente nos está ofreciendo ejemplos espectaculares de

emociones colectivas en positivo y en negativo.   En la valoración del Brexit en Gran

Bretaña y las elecciones de presidente en USA, muchos comentaristas subrayan el uso y el

mal uso de la emociones colectivas que han conducido a resultados incongruentes para los

propios votantes.

Muchos coinciden en señalar que  hay manipulaciones evidentes de los

votantes que llegan a aceptar falsedades evidentes y repetidas de una forma que recuerda l

la gente adicta a sectas.

Hay un deficit constatado de educación de emociones colectivas que puede reforzarse con

un uso abusivo de las redes sociales .

****

Hay casos flagrantes de manipulación pero también hay proyectos presididos por el

respeto  a la persona, como lo es este que comentamos aqui, en Nou Barris.

La pregunta es pues ¿dónde nos ofrecen hoy una educación emotiva de este tipo?

****

Si llevamos nuestra reflexión algo más lejos, podemos inspirarnos en Alain Touraine en

“Après la crise”(Ed. Seuil, 2010).

Alli nos dice que la mundialización de la economia sin control político democrático nos ha

conducido a una nueva situación dominada por  los grandes financieros, en perjuicio de

los empresarios industriales y de los estados.

En esta situación, pierden sentido las fuerzas sociales y sindicales, puesto que ya no

pueden progresar como en el siglo XIX y XX confrontandose con la patronal local.

En el siglo XXI, la respuesta al monopolio financiero mundial pasa por la persona que

reconoce a los demás como ciudadanos, en el respeto de las diferencias  y en la

conciencia  universal de los derechos humanos.

Ahora el motor de este nuevo movimiento es de tipo emotivo, una nueva pasión.

Asi pues,  parece claro que los proyectos tales como Nou Barris , a través de   la

participación artistica y de trabajo en grupo, son una respuesta eficaz si se mantienen

como hasta ahora al margen de las consignas de partidos y de ideologias y apuestan por

formar personas y ciudadanos.

 

 

 

 

 

La revista Art Social

Esta publicación cuatrimestral aparece no hace mucho. Ya han sacado dos numeros de la

revista. La editorial Neret lleva publicados tres títulos.

http://artsocial.cat/

Se autodefinen como arte para el empoderamiento y la integración.

Se trata de una forma de acción politica en red que se propone la transformación

individual y colectiva de la gente.

Emociones sociales en la fundación Bofill

Hace pocos dias, el 16 de noviembre, tuvo lugar en la fundación Bofill  de Barcelona esta jornada sobre educación en “habilidades sociales, emociones y actidudes de aprendizaje”

El título resulta un poco largo y cargado. Para mi gusto, se podria llamar “aprender trabajando en grupo”

En síntesis, esta sesión de trabajo para educadores es un acta de reconocimiento a los numerosos proyectos escolares que hoy están funcionando en Cataluña con “trabajo en grupo”.

Parece que la jornada de la fundación Bofill busca al mismo tiempo  el apoyo internacional con la presencia de Maurice Elias, un investigador reconocido de   la Rutgers University (New Jersey) y del responsable de evaluación de proyectos educativos  de la Generalitat.Su aventura es arriesgada pero cuenta con padrinos potentes.

En todo caso, la extensión de los proyectos emotivos ya es tan amplia que permite al presidente de la fundación barcelonesa presentar el método como un acto “contracultural”. Segun dice, la educación moderna nació en oposición a lo que en aquel tiempo se consideraban sentimentalismos religiosos y similares.

Los tiempos eran lo que eran. Entonces había que jugar la carta del cartesianismo, en oposición a lo que se denominó “el mundo simbólico de las mujeres”para referirse a  aptitudes y valores que no tenian cotización social.Hoy nos enfrentamos al siglo XXI y el trabajo en cooperación parece la respuesta idonea.

Los que no entendeis el catalán os vais a perder esta introducción de Ismael Palacín, presidente de la fundación. Habla de forma clara y directa. Nos dice que entre nosotros emerge una nueva forma de educación a partir de numerosos profesores en centros muy diversos que ponen en marcha un nuevo paradigma educativo, sin esperar el visto bueno de la Administración ni el aval de los investigadores de la universidad de Barcelona. En el transcurso de la jornada presentan a una investigadora española que trabaja ene l tema en la universidd de Glasgow.

¿Qué nos cuentan estos expertos? ¿qué nos dicen las expereiencias en curso? Nada nuevo, podemos decir , desde Gent Creativa. Cada cual con su propio vocabulario, nos cuenta una nueva forma de aprender y de trabajar , que funciona en algunas escuelas, universidades  y empresas. Nos hablan de trabajar por proyectos, aprender por la acción, de cooperar con el grupo, de visión holistica, de superar el individualismo como fracaso en eficacia y en valores.Podeis encontrar desarrollos parecidos en el blog de Roberto Carballo y en sus libros.

Aqui teneis el video de la jornada. Os recomiendo saltar, si podeis , la intervención inicial del responsable de la administración , y pasar a la intervención de Ismael Palacin. Con suerte, después de Palacín podreis encontrar la intervención de Maurice Elias, en inglés traducido al catalán. A  los que no teneis miedo a Twitter podeis entrar el #eduevidencias.

http://www.fbofill.cat/videos/sessio-plenaria-9-1115-h-habilitats-socials-emocions-i-actituds-daprenentatge

El profesor Elias presenta algunos esquemas que ayudan a desarrollar una teoria sobre el tema. Dice, entre otras cosas, que se trata de crear un nuevo entorno donde la educación pueda tener lugar. Un espacio para la acción como fuente de conocimeinto .Nos invita a entrar en una escuela, actual o en el recuerdo , y constatar las emociones que nos produce cada espacio. Si nuestra emociones no son positivas, no tenemos el entorno adecuado para aprender.

Más sobre el artículo de A. Beevor

Para empezar, un comentario:

Estoy leyendo una novela muy interesante que toca prácticamente todos estos puntos.

Sumisión, de Michel Houellebecq. Con una aproximación muy europea. Os lo recomiendo.

 

Sobre el artículo:

Naturalmente, el de Beevor es un artículo muy esquematico, para tratar un tema tan global.

Pero tiene la ventaja de ofrecer una visión de conjunto.

Quiero destacar aqui dos puntos que Beevor señala como causantes de la crisis social.

Un punto : el feroz individualismo de estas décadas.

Beever nos recuerda una frase de Margaret Thatcher con su siniestra lucidez:

“No existe eso que llaman sociedad”

Tenia razón. El neoliberalismo lo consiguió. No necesitas ayudas de otros, tu solo puedes ser rico.

Es el lema implicito de muchas escuelas y universidades donde no se aprende a trabajar en grupo.

Donde la ayuda mutua no existe. Donde los débiles corren peligro

Donde los padres pagan para conseguir “triunfadores”

****

Otro punto de nuestra crisis:

“ira incoherente manipulada por el engaño deliberado”.

Esto que explica el éxito de los populismos europeos, nacionalistas de izquierdas y de derechas, el Brexit, Trump…

***

Sólo quiero notar que los dos puntos están muy relacionados.

El individualismo  significa romper con todo lo que sean grupos sociales: sindicatos, partidos, iglesias,

empresa, familia, barrio….

Significa desprotección emotiva. Masas de gente sin techo emocional. Gente que descubrirá que ha sido engañada y humillada.

Estas masas sufren desprotección, viven en la indignación y el miedo al futuro.

Son carne de cañón para los engañadores deliberados. Para los discursos incoherentes, para las mentiras evidentes.

Los que prometen cualquier cosa, pronto y gratis.

Tienen un público desprotegido, enrabiado, emotivo, irracional, agresivo.

Cuando aplicamos el pararrayos al mundo de la energia

 

 

bombetaFa un parell de mesos, en una tertulia, en Francesc ens va comentar un seminari sobre energia que l’havia impressionat.

Sobretot, ens va dir, m’impressiona com tanta gent ignora les decisions que cada dia es prenen sobre un tema tant important.

Decisions que li afecten la propia butxaca, com son les tarifes.

Altres afecten el medi ambient, com les energies renovables  i les que contaminen el nostre mon.

****

Més tard, ens vam preguntar com podriem ajudar a facilitar a la gent no tecnica

el coneixement necessari per a entendre o intuir aquestes decisions tant trascendentals.

Avui i aqui, doncs, li preguntem això al Francesc:què podriem fer,

tot aplicant la nostra historia del “parallams”?

Podriem fixar un “pont” entre el gran problema energètic del nostre mon

i les emocions que aquest tema pot generar a “terra”, entre la gent no tecnica?

F. No hi entenc gaire d’energia i tinc encara menys habilitats poètiques, es a dir que difícilment

me’n sortiré del teu encàrrec. Però al menys aclariré “el perquè de tot plegat”.

Quan vaig fer aquells comentaris, tenia fresca la motivació d’un seminari sobre energia i

la percepció del poc coneixement sobre el tema al meu país. M’hauria d’haver posar content:

sóc el guenyo en país de cecs, però no va ser així. Em sembla normal que la majoria no hi entengui

d’allò que té a casa, ja hi ha uns electricistes prou professionals. Però almenys d’on ve l’energia,

quins inconvenients té i com ens afecta és important perquè els polítics són menys professionals

que els electricistes i la política energètica d’un país com el nostre sense reserves de combustibles,

la política… jo diria que no en tenim i anem fent com podem.

 

 

Podem dir doncs, que els nostres politics sembla que tampoc hi entenen massa

pero que van prenent decisions. Potser ens ho podries aclarir una mica?

F. No diré que sigui fàcil, però saber almenys com funciona les coses més usuals, aquí hi arribo.

Ara be no veig gaire poesia en un interruptor diferencial, el foc d’una cuina o el motor del cotxe.

En tot cas ja em comencen a agradar coses com els cables trenats amb aïllament tèxtil, l’aparellatge

de porcellana o els cotxes antics. Però això, com deia en Gregorio, és obra i efecte de la museïtzació,

i potser també de la nostàlgia.

Crec que molts joves creuen que un endoll elèctric, una aixeta de gas o un assortidor de gasoil són coses

quasi màgiques, que sempre rajaran. Els que hem viscut la postguerra: les restriccions, el gasogen, el braser, etc…

sabem que no és ben be així. Que de cop i volta ens podem quedar sense subministrament i el nostre benestar

s’aniria en orris.

****

 

Be,… doncs hi ha un sistema molt complex que fa possible que visquem en aquest mon màgic d’energia

que sembla inesgotable. He visitat centrals tèrmiques, solars, fotovoltaiques, xarxes de distribució i transformació… etc.

Tinc alguns coneixements sobre destil·leries, centrals de fissió i fusió… Conec els inconvenients: contaminació,

canvi climàtic, residus,…

Però de totes aquestes instal·lacions, que si t’hi poses acabes entenent, sóc incapaç de veure-hi poesia i de fet,

no he vist cap poema. He de reconèixer que m’agraden algunes pintures de finals del XIX i principis del XX,

incloent-hi Joaquin Torres García, però llavors encara es creia en el progrés i no els importava pintar fum a les xemeneies.

I l’energia en si? Això és complica. Tenim imatges intuïtives del foc que va ser un dels invents revolucionaris

de la humanitat i que ja ens deu venir de sèrie.

M’encanta veure rostir un entrecot o uns calçots, o seure en front d’una llar un vespre d’hivern (sense tempesta)

i em sembla que són sentiments ben generals. De ben petits, sabem que el foc crema però ens agrada jugar-hi.
Però… i la electricitat?: quan intentes comprendre com funciona el corrent trifàsic tens el primer disgust i

potser ho deixes córrer per sempre.

****

 

Els llamps potser si que tenen la seva poesia

Tornem al parallamps i la seva presa de terra: és una esplèndida metàfora. Mentre nosaltres xerràvem al Café Viena,

els socialistes vivien una tempesta que els ha deixat gairebé electrocutats. De fet, els llamps són ben reals:

un amic meu és va quedar orfe amb totes les conseqüències. A Espanya moren unes 12 persones/any:

benvinguts els parallamps! Tempestes i parallamps són prou inspiradors.

Ens produeixen sentiments ben potents: des de la por quan ens trobem al mig del camp, a la bellesa

quan ho contemplem des d’un bon aixopluc.

Ens estem acostant a un altre canvi radical de la humanitat: l’energia de fusió. Fa més de 50 anys

que sento dir que la tindrem d’aquí 20 anys, però crec que ara hi som a prop. Les bobines

que rodegen al donuts de 6 m. d’una central estan a +3 ºK (-270 ºC), mentre que a l’interior

s’arriba a 100 000 000º per tal de convertir els gasos en plasma.

T’ho imagines?… jo no gaire, faig un acte de fe i prou. Tot això dels camps electromagnètics,

les partícules, el plasma i altres bajanades quàntiques, ondulatòries etc.. les escolto amb respecte,

faig un esforç per comprendre alguna cosa i com que em queden molt lluny no m’hi amoïno gaire.

I la llum? Aquesta forma d’energia és pertot: artistes, místics, visionaris i talents de tota mena se n’han

apropiat.

Per què? Què tenen els fotons que no tinguin els electrons? Segurament que els nostres ulls

perceben els fotons i dels electrons no ens n’enterem si no ens enrampem.

De tota manera els fotons tenen la seva gràcia: ens permeten veure, no embruten, no cremen

i no fan cas dels camps electromagnètics, i quan són coherents i formen un làser són imparables.

De la llum s’ha dit quasi tot, encara que segur que els espavilats encara hi trobaran més inspiració.

Mentrestant, a esperar veure aquesta llum que diuen que veus quan la dinyes.

 

Semblaria doncs que la energia i la poesia no estan pas tan allunades

Il·lustrats com en Lluis Racionero, que va estudiar enginyeria, acaben connectant la ciència

amb la filosofia oriental que té molt de poesia. Potser seria la manera de fer que la ciutadania

s’interessés per un tema tan transcendent com l’energia, però això em recorda els anuncis

d’imatge corporativa de les companyies subministradores d’energia.

És evident que als meus projectes d’instal·lacions elèctriques mai m’oblido de la presa de terra.

A més d’obligació legal, és necessària per garantir la seguretat, sobretot en escoles com una que estic fent

i que ha estat 50 anys funcionant sense presa de terra i amb aïllament tèxtil. Segur que els ha protegit un àngel

o potser un arcàngel. Ara be, si hi anessin els meus nets, preferiria una bona presa de terra.

 

****

M’encanta veure des de un aixopluc l’alt voltatge del cel en una nit de tempesta com la del dijous passat.

En canvi em dol veure la descàrrega de les tensions acumulades en els socialistes de la manera mesquina

i ridícula del dissabte passat. Potser als socialistes els va faltar aquesta presa de terra que absorbís

l’alt voltatge acumulat i els deixés gestionar les diferències de forma argumentada i serena.

De fet la saviesa dels avantpassats els havia deixat un reglament que van desobeir i manipular com criatures mal educades.

 

 

Per acabar, agafo el mirall i la imatge té llums i ombres. A la nostra edat, tots tenim una gran experiència acumulada

i fins i tot la percepció, que a vegades, l’hem encertat. Té prou voltatge per causar una descàrrega argumental i en un entorn

com la tertúlia del Viena, on ens escoltem i gairebé dialoguem, se’m fa agradable tot i la consciència de no ser gaire productiu:

viure el present.

Ara be, una cosa que vaig aprendre en el passat és que per canalitzar l’energia d’un grup cal dissenyar un futur.

Un grup prou coherent té facilitat en posar-se d’acord en un projecte de futur.

Un cop acordat aquest futur, aquest grup és molt potent i ja pot analitzar el present com pas previ per planejar

un pla de transició amb els recursos necessaris per executar-lo.
Aquest enfoc em va agradar molt, però ara no sé… potser és millor viure el present i deixar als joves que rellisquin

i s’empastifin de fang, que de ben segur s’aixecaran i sabran sortir-se’n.

De fet, m’agradaria molt veure a un grup de nens reflexionant sobre l’energia i el seu efecte pràctic.

Salut i força… elèctrica

 

En nuestra tertulia empieza el curso

Els comptes, clars. La gent, creativa.

 

Notas de la última Tertulia del 1 de Octubre.

Empezamos con una nueva palabra: pararrayos.

Porque en Gent Creativa conectamos las grandes tempestades de las alturas

con la tierra que pisamos.

Por esto hablábamos hace poco de los miedos que corren por Europa

y de  las experiencias de una escuela que hace prácticas socioemotivas en grupo

con actividades artísticas. En estas prácticas trabajan sobre  los sentimientos

que ha desencadenado en los niños la crisis de 2008.

Son dos mundos que están muy alejados pero que sabemos que están conectados.

Maravillas de los rayos y de  los truenos.

***

Asi pues, no nos sentimos impotentes y desbordados por los rayos y truenos de nuestra Europa.

Nuestra respuesta pasa por las intuiciones y emociones de la persona

El vehículo de nuestra conexión es el lenguaje poético.

es decir, una visión de la vida a través de la música, de la danza, de la pintura, del teatro,

de la literatura, del video.

Cuando estas actividades se practican en grupos que interactuan,

que trabajan en perfeccionarse, con un artista que les estimula,

cuando saben vivir en el lenguaje poetico.

Es aqui donde emerge el sentido de la vida, lo que nos permite dar  la cara

frente a las grandes tormentas de nuestro tiempo,

de forma compartida.

****

En Gent Creativa, nuestra tarea consiste en descubrir el sentido de la vida en cada experiencia

de estos grupos interactivos que comparten proyecto artístico o poético.

Extraer el valor educativo de cada experiencia , más allá de su ejecución inmediata,

apuntar el valor emotivo que compartimos, el sistema de valores que desarrollamos con nuestra acción.

Todo esto nos enseña a ver más alla de la realidad contable.

****

También nos preguntamos qué herramienta necesitaríamos para potenciar nuestra actividad como Gent Creativa.

¿Hablamos de un libro, de un mini video?

Algo que se presente en forma de flashes, de frases cortas, de imágenes, de música,

algo que  no dice pero que evoca, que ayuda a vivir esta experiencia que

realizamos con otros, una experiencia poetica de superación constante.

 

***

No sirve cualquier experiencia.

No valen las rutinas ni las técnicas ni las recetas.

Sin superación no salimos de nuestro mundo de  mediocridad.

Sin artistas que nos estimulen no podemos adivinar lo que nos estamos perdiendo.

 

 

Navegador de artículos

A %d blogueros les gusta esto: